BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Michał T. (Politechnika Gdańska), Stankiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska), Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska), Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?
Planning or Spontaneity : What Competencies Does Today's Entrepreneur Need?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 2, s. 27-41, tab., bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kompetencje, Podejmowanie decyzji
Entrepreneurship, Competences, Decision making
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego "Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces", finansowanego przez NCN w konkursie "Opus 13" (UMO-2017/25/B/HS4/01507), którego celem jest między innymi zbadanie, w jaki sposób (kauzalny lub efektuacyjny) działają przedsiębiorcy odnoszący sukces, a także czy zasób kompetencji wykorzystywanych w każdym z tych podejść jest zróżnicowany
Abstrakt
Kompetencje przedsiębiorcze mają wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, a następnie na powodzenie takiego przedsięwzięcia. To, jakie kompetencje uważane są w nim za kluczowe, może wynikać m.in. z podejścia do procesu przedsiębiorczości. Podejście efektuacyjne opisuje przedsiębiorczość jako spontaniczny akt tworzenia, podczas gdy tradycyjne - kauzalne (przyczynowe) - bardziej jako planowe podejmowanie decyzji. W każdym z tych dwóch podejść niezbędny jest inny zestaw kompetencji. W artykule, na podstawie analizy obu koncepcji przedsiębiorczości, zaproponowano wstępną listę kompetencji charakteryzujących, a jednocześnie różnicujących każde z tych podejść. Lista ta ma posłużyć w przyszłości do zbudowania narzędzia umożliwiającego diagnozowanie i pomiar nasilenia takich kompetencji. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurial competencies influence decisions to start ventures as well as their probability of success. Just what competencies are perceived to be crucial may stem from the approach to the entrepreneurial process that is adopted. The effectual approach sees entrepreneurship as a spontaneous act of creating, while the causal approach looks at it as planned decision-making. Different sets of competencies are necessary in each of these approaches. Analysis of both models of entrepreneurship allows the proposing of a preliminary list of competencies, both characterizing and differentiating them. In the future, this list is intended to serve the development of a tool facilitating the diagnosis and measurement of such competencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson S. (2011), International entrepreneurship, born global and the theory of effectuation, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 18, nr 3.
 2. Argyle M. (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 4. Baum J. R., Locke E. A., Smith K. G. (2001), A multidimensional model of venture growth, Academy of Management Journal, vol. 44, nr 2.
 5. Bird B. (2002), Learning entrepreneurship competencies: the self-directed learning approach, International Journal of Entrepreneurship Education, nr 1.
 6. Botha M., van Vuuren J. J., Kunene T. (2015), An integrated entrepreneurial performance model focusing on the importance and proficiency of competencies for start-up and established SMEs, South African Journal of Business Management, vol. 46, nr 3.
 7. Boyatzis R. E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, Wiley.
 8. Brettel M., Mauer R., Engelen A., Kupper D. (2012), Corporate effectuation: entrepreneurial action and its impact on R&D project performance, Journal of Business Venturing, vol. 27, nr 2.
 9. Brinckmann J. (2007), Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms, Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag.
 10. Bruyat Ch., Julien P. A. (2000), Defining the field of research in entrepreneurship, Journal of Business Venturing, vol. 16, nr 2.
 11. Chandler G. N., Jansen E. (1992), The founder's self-assessed competence and venture performance, Journal of Business Venturing, nr 7.
 12. Cieślik J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 13. Cieślik J., Skala A. (2016), Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców, Horyzonty Wychowania, vol. 15, nr 34.
 14. Dew N., Read S., Sarasvathy S. D., Wiltbank R. (2009), Effectual versus predictive logic in entrepreneurial decision making: differences between experts and novices, Journal of Business Venturing, vol. 24, nr 4.
 15. Duliniec E. (2013), Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, vol. 21, nr 1-2.
 16. Duliniec E. (2017), Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 9.
 17. Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa, PWE.
 18. Fisher G. (2012), Effectuation, causation, and bricolage: A behavioral comparison of emerging theories in entrepreneurship research, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 36, nr 5.
 19. Gangani N., McLean G. N., Braden R. A. (2006), A competency-based human resource development strategy, Performance Improvement Quarterly, vol. 19, nr 1.
 20. Gartner W. B. (1988), 'Who is an entrepreneur?' is the wrong question, American Journal of Small Business, vol. 12, nr 4.
 21. Glinka B., Gutkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 22. Goel S., Karri R. (2006), Entrepreneurs, Effectual Logic, and Over-Trust, Entrepreneurship Theory and Practice, nr 7.
 23. Gupta O., Roos G. (2001), Mergers and acquisitions through an intellectual capital perspective, Journal of Intellectual Capital, vol. 2, nr 3.
 24. Hayton J. C., Kelley D. J. (2006), A competency-based framework for promoting corporate entrepreneurship, Human Resource Management, nr 45.
 25. Heijke H., Meng C., Ris C. (2003), Fitting to the job: The role of generic and vocational competencies in adjustment and performance, Labour Economics, nr 10.
 26. Jabłoński M. (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa, CeDeWu.
 27. Jamka B. (1999), Dobór pracowników, w Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 28. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 29. Jaremczuk K. (2012), Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, Warszawa, PWE.
 30. Kupczyk T., Stor M. (2017), Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa, Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa.
 31. Kupczyk T. (2014), Competencies of management staff in the knowledge-based economy, Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 32. Kyndt E., Baert H. (2015), Entrepreneurial competencies: Assessment and predictive value for entrepreneurship, Journal of Vocational Behavior, nr 90.
 33. Laskovaia A., Shirokova G., Morris M. H. (2017), National culture, effectuation, and new venture performance: global evidence from student entrepreneurs, Small Business Economics, vol. 49, nr 3.
 34. Mäensivu K., Toivonen M., Tammela K. (2017), Innovation with Effectuation: An Opportunity for the Public Sector, w Russo-Spena T., Mele C., Nuutinen M. (red.), Innovating in Practice, Cham, Springer.
 35. Mäkimurto-Koivumaa S., Puhakka V. (2013), Effectuation and causation in entrepreneurship education, International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 5, nr 1.
 36. Man T. W. Y., Lau T., Chan K. F. (2002), The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, nr 17.
 37. Matalamäki M. J. (2017), Effectuation, an emerging theory of entrepreneurship - towards a mature stage of the development, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 24, nr 4.
 38. Maxim L. A., Nowicki S. J. (2003), Developmental associations between nonverbal ability and social competence, Facta Universitatis, nr 2.
 39. Melnikova J., Zaščerinska J. (2016), Integration of entrepreneurship into higher education (Educational sciences) in Lithuania and Latvia: Focus on students' entrepreneurial competencies, Regional Formation and Development Studies, vol. 18, nr 1.
 40. Milkovich G. T., Newman J. M. (2002), Compensation, New York, McGraw-Hill.
 41. Mitchelmore S., Rowley J. (2010), Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda, Journal of Entrepreneurial Bahaviour & Research, vol. 16, nr 2.
 42. Mitchelmore S., Rowley J. (2013), Entrepreneurial competencies of women entrepreneurs pursuing business growth, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 20, nr 1.
 43. Morris M. H., Webb J. W., Fu J., Singhal S. (2013), A Competency-based perspective on entrepreneurship education: Conceptual and empirical insight, Journal of Small Business Management, vol. 51, nr 3.
 44. Nielsen S. L., Lassen A. H. (2012), Identity in entrepreneurship effectuation theory: a supplementary framework, International Entrepreneurship and Management Journal, nr 8.
 45. Nordhaug O., Gronhaug K. (1994), Competencies as resources in firms', International Journal of Human Resource Management, vol. 5 (1).
 46. Oleksyn T. (2017), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 47. Oosterbeek H., van Praag M., Ijsselstein A. (2008), The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Competencies and Intentions, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI nr 2008-038/3.
 48. Oosterbeek H., van Praag M., Ijsselstein A. (2010), The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation, European Economic Review, nr 54.
 49. Piróg D. (2015), Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 11.
 50. Postuła A., Majczyk J. (2018), Managers and Leaders in Need of Entrepreneurial Competences, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, nr 1.
 51. Rasmussen E., Mosey S., Wright M. (2011), The evolution of entrepreneurial competencies: a longitudinal study of university spin-off venture emergence, Journal of Management Studies, nr 48.
 52. Read S., Song M., Smit W. (2009), A meta-analytic review of effectuation and venture performance, Journal of Business Venturing, vol. 24, nr 6.
 53. Rokita J. (2003), Organizacja ucząca się, Katowice, Wydawnictwo AE.
 54. Sajkiewicz A., red. (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
 55. Sánchez J. C. (2013), The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention, Journal of Small Business Management, vol. 51, nr 3.
 56. Sarasvathy S. D. (2001), Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency, Academy of Management Review, vol. 26, vol. 2.
 57. Sarasvathy S. D. (2008), Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise, Edward Elgar Publishing.
 58. Sarasvathy S. D., Dew N. (2005), New market creation through transformation, Journal of Evolutionary Economics, vol. 15, nr 5.
 59. Sarasvathy S., Dew N. (2008), Effectuation and over-trust: debating Goel and Karri, Entrereneurship Theory and Practice, vol. 32, nr 4.
 60. Schelfhout W., Bruggeman K., De Maeyer S. (2016), Evaluation of entrepreneurial competence through scaled behavioural indicators: Validation of an instrument, Studies in Educational Evaluation, nr 51.
 61. Shane S., Venkataraman S. (2000), The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, vol. 25, nr 1.
 62. Sienkiewicz Ł., Trawińska-Konador K. (2013), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, w Sienkiewicz Ł. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 63. Smith B., Morse E. (2005), Entrepreneurial Competencies: Literature Review and Best Practices. Small Business Policy Branch, Ottawa, Industry Canada.
 64. Smolka K. M., Verheul I., Burmeister-Lamp K., Heugens P. P. (2016), Get it together! Synergistic effects of causal and effectual decision-making logics on venture performance, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 27, nr 2.
 65. Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 66. Thiru Y., Majumdar S., Guha S. (2015), Creating Social Change Through Entrepreneurship Education: An Effectuation Model at Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai, India, w Majumdar S., Guha S., Marakkath N. (red.), Technology and Innovation for Social Change, Springer, New Delhi.
 67. Teodorescu T. (2006), Competence versus competency: What is the difference?, Performance improvement, vol. 45, nr 10.
 68. Tomczak M. (2015), Kompetencje "miękkie" kandydatów uczestniczących w procedurze selekcji pracowników w opinii rekruterów, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka (Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice), nr 4.
 69. Tomczak M. (2017), Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1 (43).
 70. Toutain O., Fayolle A. (2017), Labour Market Uncertainty and Career Perspectives: Competence in Entrepreneurship Courses, w Mulder M. (red.), Competence-based Vocational and Professional Education. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, vol. 23, Cham, Springer.
 71. Urban B., Heydenrych J. (2015), Technology orientation and effectuation-links to firm performance in the renewable energy sector of South Africa, South African Journal of Industrial Engineering, vol. 26, nr 3.
 72. Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Toruń, Wydawnictwo "Dom organizatora".
 73. Woźniak J. (2013), Rekrutacja. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 74. Wright M., Stigliani I. (2013), Entrepreneurship and growth, International Small Business Journal, nr 31/1.
 75. Zahra S. A., Korri J. S., Yu J. (2005), Cognition and international entrepreneurship: implications for research on international opportunity recognition and exploitation, International Business Review, vol. 14, nr 2.
 76. Ziemiański P., Tomczak M. (2017), Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie, Studia i Prace WNEIZ US, vol. 48, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu