BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Menedżerowie o praktyce zarządzania różnorodnością pokoleniową : (wyniki badań jakościowych)
Managers on the Practice of Generational Diversity Management : Qualitative Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 2, s. 101-116, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Postawy kierownicze, Pokolenia, Zarządzanie różnorodnością, Wyniki badań
Manager, Managerial attitudes, Generation, Diversity management, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Badania w ramach pracy statutowej nr WZI/1/2018, realizowanej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i sfinansowane ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Abstrakt
Istotą zarządzania różnorodnością pokoleniową (ZRP) jest osiąganie sukcesu organizacji dzięki synergii wynikającej z efektywnej współpracy różnych grup wiekowych pracowników. W artykule przyjęto założenie, że implementacja koncepcji ZRP do praktyki zarządzania wymaga pozytywnej postawy kadry menedżerskiej, opartej na rzetelnej wiedzy oraz pozytywnym nastawieniu emocjonalnym w tendencjach behawioralnych. W celu diagnozy postaw menedżerów wobec zarządzania różnorodnością pokoleniową przeprowadzono wywiady z 62 przedstawicielami najwyższej kadry kierowniczej z sektora przedsiębiorstw. Wypowiedzi badanych poddano kategoryzacji oraz ocenie merytorycznej przez sędziów kompetentnych. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosku, że polscy menedżerowie dysponują relatywnie wysoką wiedzą na temat koncepcji zarządzania różnorodnością pokoleniową. Na poziomie deklaratywnym przejawiają umiarkowanie pozytywne nastawienie emocjonalne wobec zarządzania różnorodnością generacyjną, natomiast na poziomie rzeczywistym, w realnych działaniach kierowniczych, stosują je w sposób przypadkowy i intuicyjny. (abstrakt oryginalny)

The essence behind the management of generational differences is to achieve success thanks to synergy stemming from effective collaboration among workers belonging to various age groups. The article assumes that applying this concept requires a positive attitude on the part of the managerial staff based on reliable knowledge and positive emotions in behavioral tendencies. Sixty-two interviews with senior staff representatives of the business sector were conducted in order to diagnose the attitudes of Polish managers towards the management of generational differences. These were preceded by a narrative-based overview of literature "serving as a verbal description of existing research, theory, structure, key factors and their roles, and research results (supported or unsupported by empirical evidence), including ties with assumed relations" (Gondek and Mazur, 2016). The received statements were categorized and evaluated in terms of content by competent judges. The results of the study make possible the formulation of the conclusion that Polish managers posses a relatively high level of knowledge regarding the concept of management of generational differences. On a declarative level, they demonstrate moderately positive attitudes towards the management of generational differences. However, on a factual level, they apply them in a random and intuitive way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amayah A. T., Gedro J. (2014), Understanding generational diversity: Strategic human resource management and development across the generational "divide", New Horizons in Adult Education and Human Resource Development, vol. 26, nr 2.
 2. Avery D. R., McKay P. F. (2010), Doing Diversity Right: An Empirically Based Approach to Effective Diversity Management, International Review of Industrial and Organization Psychology, nr 25.
 3. Bansal R., Corley K. (2011), The Coming of Age for Qualitative Research: Embracing the Diversity of Qualitative Methods, Academy of Management Journal, vol. 54, nr 2.
 4. Becton J. B., Waker H. J., Jones-Farmer A. (2014), Generational differences in workplace behavior, Journal of Applied Social Psychology, vol. 44, nr 3.
 5. Cennamo L., Gardner D. (2008), Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit, Journal of Managerial Psychology, sierpień.
 6. Cummings J. N. (2004), Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global Organization, Management Science, vol. 50, nr 3.
 7. Denzin N. K., Lincoln M. (2005), The Sage Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage Publications.
 8. Ekman P., Davidson R. J. (1994), Series in affective science. The nature of emotion: Fundamental questions, New York, Oxford University Press.
 9. James J. B., McKechnie S., Swanberg J., Besen E. (2013), Exploring the workplace impact of intentional/unintentional age discrimination, Journal of Managerial Psychology, vol. 28, nr 7/8.
 10. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business.
 11. Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2017), Diversity Management Initiatives of Companies from the Respect Index Portfolio, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 11, część 2.
 12. Kirton G., Greene A. M. (2010), The Dynamics of Managing Diversity. A critical approach, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 13. Kooij D., de Lange A., Jansen P., Kanfer R., Dikkers J. (2011), Age and work-related motives: Results of a meta-analysis, Journal of Organizational Behavior, vol. 32, nr 2.
 14. Kopertyńska M. W., Kmiotek K. (2014), Podejście menedżerów do motywowania pracowników pokolenia Y, Marketing i Rynek, nr 5.
 15. Kunze F., Boehm S. A., Bruch H. (2009), Age Diversity, Age Discrimination, and Performance Consequences - A Cross Organizational Study, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, sierpień.
 16. Lipka A., Król M., red. (2017), Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia, Warszawa, CeDeWu.
 17. Lyons S., Schweitzer L., Ng E. S. W. (2015), How have careers changed? An investigation of changing career patterns across four generations, Journal of Managerial Psychology, luty.
 18. Maurer T. J., Barbeite F., Weiss E. M., Lippstreu M. (2008), New measures of stereotypical beliefs about older workers' ability and desire for development: Exploration among employees age 40 and over, Journal of Managerial Psychology, maj.
 19. McGuire W. J. (1985), Attitudes and attitude change, Handbook of Social Psychology, nr 2.
 20. Meuse K., de, Mlodzik K. J. (2010), A Second Look at Generational Differences in the Workforce: Implications for HR and Talent Management, People and Strategy, vol. 33, nr 2.
 21. Moczydłowska J. M. (2018), Organizacja inteligentna generacyjnie, Warszawa, Difin.
 22. Østergaarda Ch. R., Timmermans B., Kristinsson K. (2011), Does a different view create something new? The effect of employee diversity on innovation, Research Policy, nr 40.
 23. Peterson S. J., Spiker B. K. (2005), Establishing the Positive Contributory Value of Older Workers: A Positive Psychology Perspective, Organizational Dynamics, vol. 34, nr 2.
 24. Rakowska A., Cichorzewska M. (2016), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 2, część III.
 25. Samul J. (2016), Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia, Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 3.
 26. Szydło J. (2016), Differences between Values Preferred by Generations X, Y and Z, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 1, część 1.
 27. Twenge J. M., Campbell S. M., Hoffman B. J. (2010), Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing, Journal of Management, marzec.
 28. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (98-99).
 29. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu