BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa-Wójcik Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kawecka Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ingrao Carlo (Kore University of Enna, Italy), Siracusa Valentina (University of Catania, Italy)
Tytuł
Socio-Economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 1, s. 231-256, tab., rys., bibliogr. s. 250-254
Tytuł własny numeru
Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation
Słowa kluczowe
Opakowania, Opakowania produktów spożywczych, Innowacje w opakowalnictwie
Packaging, Food packaging, Innovations in packaging
Uwagi
Klasyfikacja JEL: 0310, 0350, 0390
streszcz., summ.
Abstrakt
Trendy w branży opakowań żywności odzwierciedlają zidentyfikowane potrzeby i wymagania konsumentów, które przedsiębiorcy powinni spełniać aby zaspokoić zmieniające się wymagania konsumentów, a także aby osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną dzięki innowacjom. W grupie potrzeb społeczno-ekonomicznych najistotniejsze z nich to: zmiany stylu życia, poprawa jakości życia poprzez wartość dodaną oferowaną konsumentom za pośrednictwem zapakowanych produktów, bezpieczeństwo produktów opakowanych i ochronę środowiska. Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena ważności wymagań dotyczących pakowania żywności pod kątem zaspokojenia potrzeb konsumentów. Głównym wkładem pracy jest opracowanie hierarchii ważności potrzeb i wymaga, która stanowi podstawę dla rozwiązań i strategii mających na celu poprawę jakości życia konsumenta. Analiza wyników wykazała, że wśród wszystkich społeczno-ekonomicznych potrzeb i wymagań związanych z pakowaniem żywności bezpieczeństwo jest najbardziej krytyczną potrzebą konsumentów. Istotne są także inne właściwości i cechy opakowania, takie jak wygoda i spełnienie wymagań prawnych. Proponowane opakowanie modelowe, które zaspokoi potrzeby i wymagania konsumentów i przyczyni się do poprawy ich jakości życia, powinno charakteryzować się: bezpieczeństwem zdrowotnym, prostotą, tożsamością i estetyką. Branża opakowaniowa to branża uważana za mającą duży potencjał w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań. Jest to związane głównie z chęcią wprowadzania rozwiązań w obszarach poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, komunikacji i ochrony środowiska. Identyfikacja i zrozumienie potrzeb konsumentów jest cennym źródłem informacji przydatnych przy opracowywaniu ulepszeń. Proponowane komponenty opakowań modelowych są zgodne z mottem Światowej Organizacji Opakowań, która brzmi: "Lepsza jakość życia dzięki lepszemu opakowaniu". (abstrakt oryginalny)

The food packaging industry trends reflect the identified needs and requirements of consumers because entrepreneurs should satisfy changing consumer requirements to achieve and maintain a competitive advantage due to innovation. In the group of socio-economic needs, the most important ones are lifestyle changes, improving the quality of life through the added value offered to consumers through packaged products, profitable companies in the sector, packaged product safety and environmental protection. The main aim of the study was exploring the validity of food packaging requirements concerning the satisfaction of consumer needs. The resulting hierarchy of important needs and requirements represents the foundation for solutions and strategies to improve the quality of a consumer's life. Analysis of the results clearly shows that among all socio-economic needs and requirements posed to food packaging, safety is the most critical need for consumers. Other packaging properties such as convenience and legal requirements fulfillment are important. Proposed model packaging, which will stratify consumers' needs and requirements and will help to improve their quality of life, should be characterized by health, simplicity, identity, aesthetics, and meaning. The packaging industry is a branch considered to have high potential in the field of applying innovative solutions. This is mainly related to the desire of introducing solutions in the areas of improving safety, functionality, communication and environmental protection. Identification and understanding of consumer needs is a valuable source of information useful when developing improvements. Proposed components of model packaging follow the motto of the World Packaging Organization, which says: Better quality of life through better packaging". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahani, M., Bahrami, H.R., & Ahani, M. (2013). An investigation of visual components of packaging on food consumer behavior. Business and Economic Research, 3(2). http://doi.org/10.5296/ber.v3i2.3799
 2. Bix, L., de la Fuente, J., Sundar, R.P., & Lockhart, H. (2009). Packaging design and development. In K.L. Yam (Ed.), The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology (pp. 913-920). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 3. Butkevičienė, V., Stravinskienė, J., & Rūtelionienė, A. (2008). Impact of consumer package communication on consumer decision making process. Engineering Economics, 1(56), 57-63.
 4. Capitanio, F., Coppola, A., & Pascucci, S. (2009). Indications for drivers of innovation in the food sector. British Food Journal, 111(8), 820-838. http://doi.org/10.1108/00070700910980946
 5. Carrillo, E., Fiszman, S., Lähteenmäki, L., & Varela, P. (2014). Consumers' perception of symbols and health claims as health-related label messages. A cross-cultural study. Food Research International, 62, 653-661. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.04.028
 6. Cholewa-Wójcik, A. (2014). Usefulness verification of the ABCD-Suzuki method in order to analyses the consumer's needs and requirements concerning cosmetics product packaging. In J. Lewandowski, A. Walaszczyk, & I. Jałmużna (Eds.), Product and Packaging. Contemporary Challenges (pp. 65-79). Łódź: Politechnika Łódzka Press.
 7. Cholewa-Wójcik, A. (2015). The influence of the consumer's requirements and needs on the process of food packaging designing. In A. Cholewa-Wójcik & A. Kawecka (Eds.), Food Product Quality and Packaging. Current State and Challenges (pp. 7-16). Celje: University of Maribor Press.
 8. Coles, R., & Kirwan, M.J. (2011). Food and Beverage Packaging Technology. Chichester: Wiley-Blackwell.
 9. Conte, A., Cappelletti, G., Nicoletti, G., Russo, C., & Nobile, M.D. (2015). Environmental implications of food loss probability in packaging design. Food Research International, 78, 11-17. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.11.015
 10. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Słaby, T., & Witek, J. (2013). Niedobory Konsumpcji w Polskich Gospodarstwach Domowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 11. Estiri, M., Hasangholi, T., Yazdani, H., Nejad, H., & Rayej, H. (2010). Food products consumer behaviors: The role of packaging elements. Journal of Applied Sciences, 10(7), 535-543. http://doi.org/10.3923/jas.2010.535.543
 12. Fiszman, S., Carrillo, E., & Varela, P. (2015). Consumer perception of carriers of a satiating compound. Influence of front-of-package images and weight loss-related information. Food Research International, 78, 88-95. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.11.003
 13. Gironi, F., & Piemonte, V. (2010). Life cycle assessment of polylactic acid and polyethylene terephthalate bottles for drinking water. Environmental Progress & Sustainable Energy, 30(3), 459-468. http://doi.org/10.1002/ep.10490
 14. Gómez, M., Martín-Consuegra, D., & Molina, A. (2015). The importance of packaging in purchase and usage behaviour. International Journal of Consumer Studies, 39(3), 203-211. http://doi.org/10.1111/ijcs.12168
 15. Gutkowska, K., Kowalczuk, I., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kozłowska, A., & Olewnik-Mikołajewska, A. (2014). Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności. Handel Wewnętrzny, 4(351), 80-93.
 16. Ingrao, C., Giudice, A.L., Bacenetti, J., Khaneghah, A.M., Sant'Ana, A.S., Rana, R., & Siracusa, V. (2015). Foamy polystyrene trays for fresh-meat packaging: Life-cycle inventory data collection and environmental impact assessment. Food Research International, 76, 418-426. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.07.028
 17. Ingrao, C., Tricase, C., Cholewa-Wójcik, A., Kawecka, A., Rana, R., & Siracusa, V. (2015b). Polylactic acid trays for fresh-food packaging: A Carbon Footprint assessment. Science of the Total Environment, 537, 385-398. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.023
 18. Irvine, P.A. (2008). Enabling Future Packaging Innovation Through New Materials. 3rd International Microsystems, Packaging, Assembly & Circuits Technology Conference. Taiwan: IEEE.
 19. Jevšnik, M., Hlebec, V., & Raspor, P. (2008). Consumers' awareness of food safety from shopping to eating. Food Control, 19(8), 737-745. http://doi.org/10.1016/j.foodcont.2007.07.017
 20. Kawecka, A. (2014a). Packaging design in respect to environmental issues. In J. Lewandowski, A. Walaszczyk & I. Jałmużna (Eds.), Product and Packaging. Contemporary Challenges (pp. 65-79). Łódź: Politechnika Łódzka Press.
 21. Kawecka, A. (2014b). Czynniki Determinujące Bezpieczeństwo Opakowań Przeznaczonych do Kontaktu z  Żywnością. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 22. Kawecka, A. (2015). Market behaviour of young consumers and their attitudes towards food packaging in the market offer. In M. Gębarowski & T. Hermaniuk (Eds.), Food Products Marketing. Concepts and Research (pp. 95-106). Celje: University of Maribor Press.
 23. Labbe, D., Pineau, N., & Martin, N. (2013). Food expected naturalness: Impact of visual, tactile and auditory packaging material properties and role of perceptual interactions. Food Quality and Preference, 27(2), 170-178. http://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.06.009
 24. Lisińska-Kuśnierz, M. (2011). Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 874, 89-100.
 25. Lisińska-Kuśnierz, M. (2014). Food packaging as non-satisfactory communication instrument in opinion of consumers. In A. Cholewa-Wójcik & A. Kawecka (Eds.), Commodity Science in Research and Practice - Innovations in product development and packaging (pp. 141-157). Cracow: Polish Society of Commodity Science.
 26. Lisińska-Kuśnierz, M., & Kabaja, B. (2018). The convenience of use and informative functions of the bag-in-box packaging systems for NFC juices. Polish Journal of Commodity Science, 3(56), 23-34.
 27. Lisińska-Kuśnierz, M., & Ucherek, M. (2011). Essence of holistic angle on development of consumer behaviour by packaging. Polish Journal of Commodity Science, 4 (28), 66-72.
 28. Loizou, E., Michailidis, A., & Chatzitheodoridis, F. (2013). Investigating the drivers that influence the adoption of differentiated food products. British Food Journal, 115(7), 917-935. http://doi.org/10.1108/bfj-04-2010- 0068
 29. Merwe, D.V., Viljoen, S., Beer, H.D., Bosman, M., & Kempen, E. (2013). Consumers experiences of cold chain food packaging: A qualitative study among women in South Africa. International Journal of Consumer Studies, 37(6), 650-657. http://doi.org/10.1111/ijcs.12052
 30. Mueller, S., & Szolnoki, G. (2010). The relative influence of packaging, labelling, branding and sensory attributes on liking and purchase intent: Consumers differ in their responsiveness. Food Quality and Preference, 21(7), 774-783. http://doi.org/10.1016/j.foodqual.2010.07.011
 31. Ng, M., Chaya, C., & Hort, J. (2013). The influence of sensory and packaging cues on both liking and emotional, abstract and functional conceptualisations. Food Quality and Preference, 29(2), 146-156. http://doi.org/10.1016/j.foodqual.2013.03.006
 32. Emblem, A., & Emblem, H. (2012). Packaging Technology Fundamentals, Materials and Processes. Cambridge: Woodhead Pub.
 33. Position Paper - Market Trends and Developments (n.d.). Retrieved 22 February, 2016, from http://www.worldpackaging.org/i4a/doclibrary/getfile.cfm? doc_id=14
 34. Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy.
 35. Raport na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy.
 36. Rebollar, R., Lidón, I., Serrano, A., Martín, J., & Fernández, M.J. (2012). Influence of chewing gum packaging design on consumer expectation and willingness to buy. An analysis of functional, sensory and experience attributes. Food Quality and Preference, 24(1), 162-170. http://doi.org/10.1016/j.foodqual.2011.10.011
 37. Rudnicki, L. (2012). Zachowania Konsumentów na Rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 38. Siracusa, V., Ingrao, C., Giudice, A.L., Mbohwa, C., & Rosa, M.D. (2014). Environmental assessment of a multilayer polymer bag for food packaging and preservation: An LCA approach. Food Research International, 62, 151-161. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.02.010
 39. Svanes, E., Vold, M., Møller, H., Pettersen, M.K., Larsen, H., & Hanssen, O.J. (2010). Sustainable packaging design: A holistic methodology for packaging design. Packaging Technology and Science, 23(3), 161-175. http://doi.org/10.1002/pts.887
 40. Sykut, B., Kowalik, K., & Droździel P. (2013). Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowego. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3(10), 114-121.
 41. Tarczyńska, S. (2013). Projektowanie żywności wygodnej z  wykorzystaniem metody QFD. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(88), 187-199.
 42. The Future of Global Packaging to 2018. Market Reports (Rep.). (2013). Surrey: Smithers Pira.
 43. Top 10 Design Trends for 2011. (2012, July 15). Retrieved from https://extremehowto.com/top-10-design-trends-for-2011-2/
 44. Solomon, M., Bamossy, G., & Askegaard, S. (2002). Consumer Behavior: A European Perspective. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 45. Venter, K., Merwe, D.V., Beer, H.D., Kempen, E., & Bosman, M. (2010). Consumers perceptions of food packaging: An exploratory investigation in Potchefstroom, South Africa. International Journal of Consumer Studies, 35(3), 273-281. http://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2010.00936.x
 46. Yam, K.L. (2009). Socioeconomic driving forces of food packaging. In K.L. Yam (Ed.), The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology (pp. 859-866). Hoboken: NJ: John Wiley & Sons.
 47. Zalega, T. (2007). Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Studia i  Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1, 7-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191519
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu