BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Krajewski Maciej (Wolters Kluwer Polska), Golusińska Katarzyna (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Źródła informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach
Sources of Legal Information in Polish Enterprises
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 3 (49), s. 29-37, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Prawo, System informacyjny, Bazy danych, Przedsiębiorstwo
Information source, Law, Information system, Databases, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, K10, K20, M15, M19
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie podmiotów organizacyjnych normuje system prawny, w którym podmioty te działają. Celem artykułu jest wskazanie głównych źródeł informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach. Analizując te źródła, konieczne jest wskazanie grup odbiorców tej informacji. Jest to istotne, ponieważ informacje pochodzące z systemu prawnego - będąc kluczowymi dla każdej organizacji - są równocześnie zbiorami informacji bardzo specjalistycznej. Oznacza to, że odbiorcy nieposiadający odpowiednich kwalifikacji interpretacyjnych, mimo dostępu do tych informacji, nie będą w stanie odpowiednio ich wykorzystać. W artykule poddano analizie dwie kategorie źródeł: strony www oraz elektroniczne bazy informacji prawnej. Wskazano konstrukcję baz informacji i zaprezentowano zawartości i funkcjonalności w kontekście specyficznych oczekiwań i przygotowania zawodowego obu grup użytkowników. W wybranych przypadkach dokonano oceny jakości rozwiązań z ewentualnym pokazaniem alternatyw. Artykuł jest pierwszym etapem pracy badawczej, której celem jest określenie wpływu procesów stosowania prawa w polskich przedsiębiorstwach na efektywność prowadzonego biznesu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss IT tools that are primarily sources of legal information for specific groups of recipients: lawyers and people without legal training (socalled paralegals). Two categories of sources were analyzed in the article: websites and electronic legal information databases. Particular focus was put on the indication of the structure of information databases, the presentation of content and functionality in the context of specific expectations and professional background of both user groups. In some cases, the quality of solutions was evaluated with alternatives shown. The article is the first phase of research work, the aim of which is to determine the impact of law enforcement processes in Polish enterprises on the effectiveness of business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brajer-Marczak R., 2017, Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych, Studia Informatica Pomerania, nr 1 (43), s. 16.
 2. Chomiak-Orsa I., Krajewski M., 2018, Urzędowe strony WWW jako główne źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców, Informatyka Ekonomiczna, nr 4(50).
 3. Cyrul W., 2012, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa.
 4. Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., 2014, Zarządzanie zmianą w tekście prawa, [w:] Informatyzacja tekstu prawa, LEX, Warszawa.
 5. Janowski J., 2011, Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Lublin.
 6. Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E., 2014, Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113, s. 104.
 7. Paluch A., 2016, Bezpieczeństwo prawne a zjawisko nadregulacji prawnej - kondycja prawa w Polsce, Horyzonty Bezpieczeństwa, nr 4.
 8. Patkowski B., 2013, Rozwój systemów informacji prawnej oraz ich rola w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 9. Petzel J., 1999, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa.
 10. Petzel J., 2017, Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Warszawa.
 11. Szpor G. (red.), 2014, Modele dostępu do informacji o prawie, Warszawa. Śwital P., 2015, Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej, Labor et Educatio, nr 3, s. 191.
 12. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017, poz. 570).
 13. Wierczyński G., Wiewiórowski W.R., 2007, System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVIII.
 14. Wierczyński G., Wiewiórowski W.R., 2012, Informatyka prawnicza, Warszawa.
 15. Wiewiórowski W.R., 2008, Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym, [w:] Ganińska H. (red.), Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu