BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jakość życia w ujęciu teoretycznym oraz w badaniu gospodarstw domowych korzystających ze świadczenia "Rodzina 500+"
The impact of the Family 500+ Programme on the quality of life of Polish households
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 4, s. 105-121, rys., tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Gospodarstwa domowe, Program Rodzina 500+
Quality of life, Households, Family 500+ program
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość życia odzwierciedla stopień zaspokojenia potrzeb, a także zaopatrzenie gospodarstw domowych w niezbędne do życia elementy. Na jakość życia gospodarstw domowych ma wpływ ich zamożność oraz zasobność. Prócz dochodów, jakie otrzymują gospodarstwa domowe za wykonywaną pracę, część z nich korzysta z różnego rodzaju świadczenia z zakresu rodzinnych i wychowawczych. Do świadczeń takich zaliczają się środki pochodzące z programu "Rodzina 500+". Celem głównym jest weryfikacja postawionej hipotezy: program "Rodzina 500+" przyczynia się do poprawy jakości życia wśród polskich gospodarstw domowych. Celem dodatkowym artykułu jest sprecyzowanie pojęcia "jakość życia" w oparciu o dostępne źródła. Wskazuje się na założenia programu "Rodzina 500+" jako instrumentu polityki rodzinnej oraz wpływ tego świadczenia na jakość życia. Wykorzystana metodologia badawcza to krytyczna analiza literatury, metoda badań dokumentów oraz metoda analityczna i opisowa. Wykorzystano również metodę badania sondażu diagnostycznego. Praktyczną konsekwencją powstania artykułu jest możliwość wykorzystania przeprowadzonych badań do dalszych analiz.(abstrakt oryginalny)

The quality of life as a concept is considered from the point of view of different sciences. The quality of life reflects the level of satisfying the needs, and also the supply of the household with vital elements. The quality of households' life is connected with their wealth and affluence. In addition to the income earned by households for their work, some of them receive a variety of family-oriented benefits. Benefits like that include those from the Family 500+ Programme. The purpose of this article is to indicate a uniform and synthetic definition of the term "quality of life". The author describes the framework of the Family 500+ Programme as an instrument of pro-family policy and its impact on the quality of life. The research methodology includes: critical analysis of the literature, the method of examining documents and the analytical and the descriptive method. In addition, to survey Polish households, the diagnostic survey method was used. The practical consequence and the social implication of the article is the inference about the Family 500+ Programme and the possibility of using the research for further analysis. Besides, the article may be a guide to creating pro-family programmes, as well as adjusting the offers of the financial sector for households.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M., Przyczyny i korelaty szczęścia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, PWN, Warszawa 2004.
 2. Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Czech A., Słaby T., Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw - meandry analizy taksonomicznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10 (677), 2017.
 4. Diener E., Eunkook S., Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators, [w:] Social indicators research (40), Springer Netherlands, Dordrecht 1997.
 5. Galloway S., Section 1: A Literature Review, [w:] Scottish Executive Social Research, Quality of Life and Well-being: Measuring the Benefits of Culture and Sport: Literature Review and Thinkpiece, Social Research, Edinburgh 2005.
 6. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 7. Krause P., Quality of Life and Inequality, German Socio-Economic Panel Study, Berlin 2015.
 8. Niśkiewicz Z., Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka, "Studia Krytyczne" nr 3, Wydawnictwo UO, Opole 2016.
 9. Okrasa W., Gudaszewski G., Przestrzenne aspekty alokacji świadczeń dla rodzin, deprywacja lokalna a rozkład środków z Programu 500+, [w:] Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, t. XIV, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017.
 10. Owsiński J., Tarchalski T., Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu, "Współczesne Problemy Zarządzania" nr 1, Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa 2008.
 11. Panek T., Hierarchiczny model pomiaru jakości życia, "Wiadomości Statystyczne. Czasopismo GUS i PTS" nr 6 (649), 2015.
 12. Paraskevi T., Quality of Life: Definition and Measurement, "Europe's Journal of Psychology" Vol. 9 (1), EJOP, Leibniz 2013.
 13. Petelewicz M., Drabowicz T., Jakość życia - globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 14. Rapley M., Quality of Life Research - a critical introduction, Sage, London 2003.
 15. Smith D., The geography of social well-being in the United States: An introduction to territorial social indicators, McGraw-Hill, New York 1973.
 16. Sobociński M., Polska polityka rodzinna w latach 1989-2015. Próba podsumowania, "Biuro Analiz Sejmowych" nr 8 (212), 2016.
 17. Somopolska-Rzechła A., Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis" nr 301 (71), 2014.
 18. Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health" nr 46 (1), Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań 2011.
 19. Wnuk M., Marcinkowski J., Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, "Problemy Higieny i Epidemiologii" nr 93 (1), 2012.
 20. ec.europa.eu/eurostat.
 21. www.nbp.pl
 22. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu