BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bałtowski Maciej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kwiatkowski Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Miejsce przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce - Polska na tle świata
State Enterprises in the Contemporary Economy: Poland Against a Background of the World
Źródło
Ekonomista, 2019, nr 1, s. 21-44, tab., wykr., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo państwowe, Własność państwowa, Rola państwa w gospodarce
State enterprises, State ownership, States' role in economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L32, H82, P50, G38
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna analiza nowego, ważnego fenomenu współczesnej gospodarki w skali globalnej, tj. wzrostu zakresu oraz znaczenia przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uwagę poświęcono roli przedsiębiorstw państwowych w polskiej gospodarce rozpatrywanej na tle tendencji ogólnoświatowych. Autorzy omawiają najpierw problemy metodologiczne związane z wyodrębnieniem i definiowaniem przedsiębiorstw państwowych wskazując, że kryterium własności, tradycyjnie stosowane do wyodrębniania przedsiębiorstw państwowych, powinno być obecnie uzupełnione lub zastąpione przez kryterium rzeczywistej kontroli nad funkcjonowaniem i rozwojem danego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiają i analizują dane liczbowe oraz wskaźniki ilustrujące miejsce przedsiębiorstw państwowych w gospodarce światowej i w Polsce. Potem omawiają trzy czynniki wpływające na wzrost zakresu i znaczenia przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach: ewolucję układu sił w gospodarce globalnej, wzrost znaczenia zasobów energetycznych oraz zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi wpływające na ich efektywność. W zakończeniu przeprowadzona jest dyskusja nad wnioskami wynikającymi z dokonanej analizy. Artykuł zamykają wnioski z przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is a theoretical and empirical examination of the new major phenomenon of the contemporary global economy: a rise in the scope and importance of state enterprises. Special attention was given to the role of state enterprises in the Polish economy, considered against a background of world economy. The authors discuss first the methodological problems related to the definition and identification of state enterprises. They point at the fact that the property criterion traditionally used to identify state enterprises should be supplemented or replaced by the criterion of factual control over enterprise's functioning and development. Then the authors present and analyse numerical data and indicators which illustrate the place of state enterprises in the world economy and in Poland's economy. Next, they point at the three factors underlying the rising share and significance of state enterprises in the contemporary economies: changes in the relative strength of major powers within the global economy, a rising importance of energy resources, and changes in the management system of state enterprises affecting their efficiency. The paper is closed with the conclusions drawn from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, OW SGH, Warszawa 2013.
 2. Aharoni Y., The Evolution and Management of State Owned Enterprises, Ballinger Publication, Cambridge 1986.
 3. Bałtowski M., Kozarzewski P., Formal and Real Ownership Structure of the Polish Economy: State-Owned versus State-Controlled Enterprises, "Post-Communist Economies" 2016, vol. 28 (3).
 4. Bałtowski M., Kozarzewski R, Przedsiębiorstwa sektora publicznego - próba zdefiniowania i wyodrębnienia, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2016, nr 1 (38).
 5. Bałtowski M., Kwiatkowski G., Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa 2018.
 6. Bałtowski M., Więcej władzy niż własności - Skarb Państwa jako szczególny inwestor na GPWw Warszawie, "Studia Ekonomiczne" 2017, nr 1.
 7. Berkowitz D. i in., Recasting the Iron Rice Bowl: The Reform of China's State-Owned Enterprises, "Review of Economics and Statistics" 2017, nr 4 (99).
 8. Boardman A., Vining A.R., Ownership and Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed and State-Owned Enterprises, "Journal of Law and Economics" 1989, nr 1 (32).
 9. Bruton G.D. і in, State-Owned Enterprises Around the World as Hybrid Organizations, "The Academy of Management Perspectives" 2015, nr 1 (29).
 10. Christiansen H., The Size and Composition of the SOE Sector in OECD Countries, OECD Publishing, Paris 2011.
 11. Christiansen H., Kim Y., State-Invested Enterprises in the Global Marketplace: Implications for a Level Playing Field, "OECD Corporate Governance Working Papers" 2014, nr 14, OECD Publishing.
 12. Detter D., Folster S., The Public Wealth of Nations, Palgrave Macmillan, New York 2015.
 13. Dewenter K., Malatesta P.H., Slate-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity, "American Economic Review" 2001, nr 91.
 14. Dyck A., Zingales L., Private Benefits of Control: An International Comparison, "The Journal of Finance" 2004, 2 (59).
 15. Fiscal Regimes for Extractive Industries: Design and Implementation (IMF 2012), https:// www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/081512.pdf
 16. Flores-Macias F, Musacchio A., The Return of State-Owned Enterprises, "Harvard International Review" 2009, http://hir.harvard.edu/article/?a= 1854 (dostęp 25.04.2018 г.).
 17. Florio M., The Return of Public Enterprise, "Centrę for Industrial Studies (CSIL) Working Papers" 2014, nr 72.
 18. GUS, Rachunki narodowe według sektorów i subsektorów instytucjonalnych, Warszawa 2005.
 19. GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa 2012.
 20. Heinsohn G., Steiger O., Ownership Economics, Routledge, Abingdon 2013.
 21. Hoyos С, The New Seven Sisters: Oil and Gas Giants Dwarf Western Rivals, ,.The Financial Times", 27.03.2007.
 22. Huang Y., Capitalism with Chinese Characteristics, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 23. Kole S.R., Mulherin J.H., The Government as a Shareholder: A Case from the United States, "Journal of Law and Economics" 1997, nr 1 (40).
 24. Kowalski P. і in., State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications, "OECD Trade Policy Papers" 2013, nr 147, OECD Publishing.
 25. Krugman P., Wells R., Economics, 4th ed., Worth Publishers, New York 2015.
 26. Leutert W, Challenges Ahead in China's Reform of State-Owned Enterprises, "Asia Policy" 2016, nr 21.
 27. Mankiw N.G., Principles of Economics, wyd. 7, Cengage Learning, Florence 2015.
 28. Megginson W.L., Privatization, State Capitalism, and State Ownership of Business in the 21st Century, "Foundations and Trends in Finance" 2017, nr 1-2 (11).
 29. Millward R., Public Enterprise in the Modern Western World: An Historical Analysis, "An-nals of Public and Cooperative Economics" 2011, nr 4 (82).
 30. Mlisacchio A., Lazzarini S.G., Reinventing State Capitalism, Harvard University Press, Cambridge 2014.
 31. Muhlenkamp H.. From State to Market Revisited: A Reassessment of the Empirical Evidence on the Efficiency of Public (and Privately-Owned) Enterprises, "Annals of Public and Cooperative Economics" 2015, t. 86, nr 4.
 32. OECD, Privatisation in the 21st Century: Recent Experiences ofOECD Countries. Report on Good Practices, OECD Publishing, Paris 2009.
 33. OECD, The Size and Sectoral Distribution ofSOEs in OECD and Partner Countries, OECD Publishing, Paris 2014.
 34. OECD, Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2005.
 35. Peng M.W. i in., Theories of the (State-Owned) Firm, "Asia Pacific Journal of Management" 2016, nr 2 (33).
 36. Public Sector Economics, Millward R., Parker D. і in. (red.), Longman, London 1983.
 37. Putninś T.J., Economics of Stale-Owned Enterprises, "International Journal of Public Administration" 2015, nr 11(38).
 38. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 1995-1999,2000-2004,2006,2008-2011,2011-2014, "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa.
 39. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, McGraw-Hill, wyd. 19, London 2015.
 40. Sheng H., Zhao N., China's State-Owned Enterprises: Nature, Performance and Reform, World Scientific, Singapore 2012.
 41. Szarzeć К., Nowara W, The Economic Performance of State-Owned Enterprises in Central and Eastern Europe, "Post-Communist Economies" 2017, nr 29(3).
 42. The Rise and Fall of State-Owned Enterprise in the Western World, Toninelli RA. (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 43. World Energy Outlook 2011, (WEO 2012), http:7www.worldenergyoutlook.org/publica-tions/weo-2011/
 44. World Bank, Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership, World Bank, Oxford University Press, New York 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu