BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences)
Tytuł
Employment Precarisation in the Contemporary Economy
Prekaryzacja zatrudnienia we współczesnej gospodarce
Źródło
Ekonomista, 2019, nr 1, s. 73-92, tab., rys., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Niepewność, Prekariat
Employment, Labour market, Uncertainty, Precarity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I32, D81, J81, P46
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Autor omawia problem niepewności pracy w perspektywie uberyzacji gospodarki. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na tematy niezmiernie aktualne, takie jak rosnąca niepewność pracy i coraz większa obecność nietypowych, substandardowych form zatrudnienia. Zwrócono w nim uwagę na niebezpieczeństwo coraz większej liczby etatów substandardowych. Podkreślono, że rosnące znaczenie niepewnych form zatrudnienia, w połączeniu z relatywnie niższą konkurencyjnością jednostek wykonujących pracę tego rodzaju sprzyja coraz większemu dysparytetowi dochodów i wydatków oraz rozszerzaniu się zakresu wykluczenia społecznego. Podstawowym celem artykułu było wskazanie na zmiany zachodzące na rynku pracy, w tym rosnącą niepewność zatrudnienia. Artykuł omawia również wyzwania i zagrożenia wynikające z uberyzacji gospodarki i coraz większej liczby prekaryjnych miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)

The issue of employment insecurity in the perspective of economy uberisation was discussed in the paper. The paper is a contribution to discussion on growing employment insecurity and atypical, substandard forms of employment. It was underlined that growing importance of insecure employment forms, coupled with relatively lower competitiveness of individuals performing this kind of work, lead to a higher income and expenditure disparity and a rising scope of social exclusion. The basic aim of the paper was to indicate the changes occurring on the labour market, including increasing insecurity of employment. The paper defines challenges and threats resulting from uberisation of the economy and increasing employment precariousness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold D., Bongiovi J.R., Precarious, Informalizing, and Flexible Work. Transforming Concepts and Understandings, "American Behavioral Scientist" 2013, no. 57/3.
 2. Auriga R., O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy, "Polityka Społeczna" 2003, no. 10.
 3. Botsman R., Rogers R., What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Collins, London 2011.
 4. Broughton A. et al., Precarious Employment in Europe: Patterns, Trends and Policy Strategies. European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, 2016.
 5. Campbell I., Price R., Precarious Work and Precarious Workers: Towards an Improved Conceptualization, "The Economic and Labour Relations Review" 2016, no. 27/3.
 6. Christensen СМ., The Ongoing Process of Building a Theory of Disruption, "The Journal of Product Innovation Management" 2006, no. 23.
 7. Frieske K.W., Zamienił stryjek... "społeczne" na "rynkowe", in: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, ed. M. Bednarski, K.W. Frieske, IPISS, Warszawa 2012.
 8. Herman E., Working Poverty in the European Union and its Main Determinants: an Empirical Analysis, "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics" 2014, no. 25(4).
 9. Kalinowski S., Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, WN PWN. Warszawa 2015.
 10. Kalleberg A.L., Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment in the United States, 1970s to 2000s, Russell Sage Foundation, New York 2011.
 11. Kalleberg A.L., Nonstandard Employment Relations: Part-time, Temporary and Contract Work, "Annual Review of Sociology" 2000, no. 26.
 12. Kalleberg A.L., Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition, "American Sociological Review" 2009, no. 74(1).
 13. Kobylińska U. et al., Sytuacja osób młodych w województwie podlaskim, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.
 14. Krumplyte J., Samulevicius J., Complex Research on Undeclared Work: Theoretical Aspects and Empirical Application in Lithuania, "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics" 2010, no. 21(3).
 15. Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia, in: Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, ed. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2001.
 16. Leontief W., The New New Age That's Coming is Already Here, "Bottom Lane/Personal" 1983, no. 4(8).
 17. Martens A., McGinnity P., Gash V., The Cost of Flexibility at the Margin Comparing the Wage Penalty for Fixed-term Contracts in Germany and Spain using Quantile Regression, "Review of Labour Economics and Industrial Relations" 2007, no. 21(4-5).
 18. Niklewicz K, Uberpulapka, Instytut Obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/23764/komentarze/nauka-i-praca/uberpulapka-2 (access: 02.11.16).
 19. Nurvala J.P, 'Uberisation' Is the Future of the Digitalised Labour Market, "European View" 2015, no. 14/2.
 20. Olsthoorn M., Measuring Precarious Employment: A Proposal for Two Indicators of Precarious Employment Based on Set-Theory and Tested with Dutch Labor Market-Data, "Social Indicators Research" 2014, no. 119(1).
 21. Polak E., Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2011, no. 18.
 22. Poławski P, Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2012, no. 9.
 23. Prosser Т., Dualization or Liberalization? Investigating Precarious Work in Eight European Countries, "Work, Employment and Society" 2016, no. 30/6.
 24. Prus P., Mejszelis M., Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle teorii dyfuzji i adaptacji innowacji, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2003, no. 5(4).
 25. Putniņš T.J., Sauka A, Shadow Economy Index for the Baltic Countries 2009-2014, Stockholm School of Economics in Riga, Riga 2015.
 26. Rodgers G., Rodgers J., Precarious Jobs in Labour Market Regulation, The Growth of Atypical Employment in Western Europe, ILO, Geneva 1989.
 27. Rodgers L., Labour Law, Vulnerability and the Regulation of Precarious Work, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2016.
 28. Rollnik-Sadowska E., Transformation of European Labour Market Policy Models-Exepmlified by Denmark Germany and the United Kingdom, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, no. 5.
 29. Ryfkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postmikowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 30. Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2006.
 31. Shen J., Recent Trends in Gender Wage Inequality in the United States, "Journal of Sociological Research" 2014, no. 5(1).
 32. Standing G., The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury, London 2011.
 33. Sus A., Kluczowe czynniki sukcesu współczesnych organizacji: perspektywa innowacji, "Zarządzanie i Finanse" 2013, no. 11(4).
 34. Szylko-Skoczny M., Zmiany w modelu pracy, "Studia Ekonomiczne" 2014, no. 167/14.
 35. Tompa E. et al., Precarious Employment Experiences and Their Health Consequences: Towards a Theoretical Framework, "Work" 2007, no. 28(3).
 36. Waite L., A Place and Space for a Critical Geography of Precarity?, "Geography Compass" 2009, no. 3(1).
 37. Wiśniewski J., Różnorodne formy zatrudnienia, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010.
 38. Zielińska-Chmielewska A., Bator P., Bator K., Zastosowanie i analiza wybranych teorii opisujących przebieg kariery zawodowej u kobiet i mężczyzn w turystyce, in: Wybrane aspekty turystyki i rekreacji, ed. R.D. Tauber, Mucha-Szajek E., Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu