BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbat Marcin (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
System wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce - Pigou kontra Coase
System of Employment of People with Disabilities in Poland: Pigou contra Coase
Źródło
Ekonomista, 2019, nr 1, s. 93-110, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Podatek Pigou, Rynek pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Pigovian tax, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H10, I10, A11
streszcz., summ., rez.
Pigou Arthur Cecil, Coase Ronald
Abstrakt
Ronald Coase wskazywał, że problem kosztów zewnętrznych ma dwojaką naturę: negatywne efekty zewnętrzne generowane przez jeden podmiot przynoszą drugiemu stratę, lecz zakazanie szkodzenia jest automatycznie stratą dla pierwszego, a argumentował on, że w przypadku dobrze zdefiniowanych praw własności i niskich kosztów transakcyjnych problem efektów zewnętrznych może być rozwiązany poprzez transakcje pomiędzy stronami, których te efekty dotyczą. Stało to w opozycji do wcześniejszych prób rozwiązania tego problemu poprzez regulację rządową lub opodatkowanie zaproponowane przez Arthura Pigou. Patrząc przez pryzmat systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, rozwiązanie sprowadza się do rozstrzygnięcia: czy opłaca się ograniczyć zatrudnienie osób sprawnych lub zasoby finansowe pracodawców, aby zapewnić pracę mniej wydajnym osobom z niepełnosprawnościami, czy też lepiej pozostawić te osoby bez wsparcia na rynku pracy. W każdym przypadku chodzi o wyrządzenie jak najmniejszej szkody społecznej. W artykule przedstawiono obie koncepcje na przykładzie systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. (abstrakt oryginalny)

According to Ronald Coase, the problem of external costs is twofold: negative external effects generated by one entity cause loss for another, but the suppression of injustice is automatically a loss for the first one; he argued that in the case of well-defined property rights and low transaction costs, the problem of external effects can be solved through transactions between parties affected by these effects. This was in opposition to previous attempts to solve this problem through government regulation or taxation proposed by Arthur Pigou. Looking through the prism of the system of supporting employment of people with disabilities, the solution is decision whether it is profitable to limit the employment of efficient people or financial resources of employers in order to provide work for less-efficient people with disabilities, or to leave these people without support on the labour market. In each case, it is about doing the least possible social damage. This article presents both concepts on the example of the system of supporting the employment of people with disabilities in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., Agency and Market, w: Handbook of Mathematical Economics, red. K.J. Arrow, M.D. Intrilligator Elsevier, Amsterdam 1969.
 2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL, GUS, Warszawa 2017: http://www.niepełnosprawni.gov.pl/p,81,bael (dostęp: 17.12.2017).
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 4. Bovenberg A.L.. Goulder H., Optimal Environmental Taxation in the Presence of Other Taxes: General Equilibrium Analyses, "American Economic Review" 1669, nr 86(4).
 5. Coase R., The Federal Communications Commission, "Journal of Law and Economics" 1959, nr 2.
 6. Coase R., The Finn, the Market and the Law, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 7. Coase R., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, nr 3(1).
 8. Cole D.H., Grossman P.Z., Principles of Law and Economics, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2005.
 9. De Alessi L., Reflections on Coase, Cost and Efficiency, w: The Economist' Vision, red. B. Monissen, J.M. Buchanan, Campus Verlag, Frankfurt 1998.
 10. Emerytury i renty (ZUS 2016). hltp://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych (dostęp: 08.03.2018).
 11. Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012.
 12. Hayek F.A., Freiburger Studien. Gesammelte Aufsatze, JCB Mohr, Tubingen 1969.
 13. Kaźmierczyk J., Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów: esej, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 2011, nr 35.
 14. Kaźmierczyk J., Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki - jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, Materiały Konferencyjne w: Ekonomia dla przyszłości: odkiywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE. Warszawa 2013.
 15. Klimczak G., Działania grup interesów w okresie transformacji - teoria i zastosowanie, "Ekonomista" 2002, nr 4.
 16. Mankiw G.N., Taylor M.R, Mikroekonomia, PWE. Warszawa 2009.
 17. Merrill T.W., Smith H.E., Property: Principles and Policies, University Casebook Series, Foundation Press, St. Paul 2017.
 18. Pezzey J.C.V., Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development, Environment Department Working Paper No. 15, World Bank, Washington 1989.
 19. Pigou A.C., The Economics of the Welfare, Macmillan and Co., London 1920.
 20. Rynek pracy, Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych (2017), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy (dostęp: 25.01.2018).
 21. Sen A., Welfare, Preference and Freedom, "Journal of Econometrics" 1991, nr 50(1-2).
 22. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 23. Tietenberg T, Environmental and Natural Resource Economics, HarperCollins, New York 1992.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 777.
 25. Wilkin J., Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa, "Zarządzanie Publiczne" 2010, nr 1(11).
 26. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 27. Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, nr 38.
 28. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6.
 29. Zielona Linia 2016, Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia "Zielona Linia". http://zielonalinia.gov.pl/Miesieczne-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-pracownika-niepelnosprawnego-32232 (dostęp: 11.02.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu