BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007-2013 w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Level of LAG Support in the Perspective of RDP 2007-2013 under Measure 413 - Implementation of Local Development Strategies
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol. 9, s. 97-107, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Wspieranie rozwoju lokalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Obszary wiejskie, Strategia rozwoju, Fundusze unijne
Local development support, Rural Development Programme, Rural areas, Development strategy, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie idei tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz zaprezentowanie poziomu ich wsparcia środkami z funduszy UE w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (dotyczy poddziałania 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 312 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw). W opracowaniu wskazano główne powody tworzenia LGD, jako podmiotów wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Scharakteryzowano także inicjatywę LEADER, w ramach której LGD mogły pozyskiwać fundusze na realizację lokalnych strategii rozwoju. Istotną częścią artykułu jest uwypuklenie istoty, zakresu, formy oraz wysokości pomocy oferowanej LGD w Polsce w ramach PROW 2007-2013. W artykule posłużono się techniką analizy literatury oraz desk research, wykorzystując dane ARiMR dotyczące dofinansowania LGD ze środków UE. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the idea of creating Local Action Groups (LAGs) and to present the level of their support from EU funds under measure 413 - Implementation of local development strategies (concerns Sub-measure 311 - Diversification into non-agricultural activities and 312 - Creation and development of microenterprises). The study indicates the main reasons for creating LAGs as entities supporting entrepreneurship in rural areas. The LEADER initiative was also characterized, under which the LAGs could obtain funds for the implementation of local development strategies. An important part of the article is emphasizing the nature, scope, form and amount of support offered to the LAGs in Poland under RDP 2007-2013. The article uses a literature analysis and desk research technique, using ARMA data on LAG co-financing from EU funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawor S. (red.): LEADER. Poradnik dla doradców rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2009.
  2. Kamiński R.: Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
  3. Markowski M.: Inicjatywa LEADER, 2009, www.wrotapodlasia.pl (dostęp: 22.05.2018).
  4. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin JAKSA LGD: Lokalna Strategia Rozwoju, Miechów 2014.
  5. Podejście LEADER. Podstawowy poradnik, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Luksemburg 2006.
  6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2016.
  7. Ziemiańczyk U: Konstrukcja budżetów lokalnych grup działania w Polsce na przykładzie budżetu Stowarzyszenia Rozwoju Orawy, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2010, nr 14.
  8. www.aktywnawies.pl (dostęp: 23.05.2018).
  9. www.dorzeczewisly.pl (dostęp: 23.05.2018)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu