BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osuch-Rak Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Proczek Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania instytucjonalne, społeczne i kulturowe systemów innowacji - przykład Kataru
Institutional, social and cultural determinants of innovation systems : the case of Qatar
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 4, s. 199-219, tab., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Badania i rozwój (B+R), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Innovative character, Research & Development (R+D), Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Katar
Qatar
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka wybranych czynników instytucjonalnych, społecznych i kulturowych systemów innowacji państw muzułmańskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kataru, zwłaszcza roli kapitału społecznego dla ogólnego charakteru narodowych systemów innowacji. Praca składa się ze wstępu, czterech zasadniczych części oraz wniosków. W pierwszej części przedstawiono definicje oraz istotę narodowego systemu innowacji, w drugiej zidentyfikowano i omówiono najważniejsze uwarunkowania kulturowe i społeczne funkcjonowania systemów innowacji, z naciskiem na rolę kapitału społecznego i wartości z nim związanych. Trzecia część artykułu została poświęcona przeglądowi systemów innowacji w państwach muzułmańskich, a w czwartej podjęto próbę oceny znaczenia wybranych uwarunkowań instytucjonalnych, społecznych i kulturowych w tworzeniu modelu systemu innowacji w Katarze.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present institutional, social and cultural factors which have an impact on the shape of innovation systems of Muslim countries, with particular reference to Qatar. The article consists of four parts, and an introduction and conclusions. Part one presents the definitions and describes the essence of the national innovation system; part two discusses the most important cultural and social determinants of the innovation systems, with an emphasis on the role of social capital and related values; part three presents the review of innovation systems in Muslim countries; part four addresses the most important institutional, social and cultural factors which shape the Qatar innovation system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., Thrift N., Institutional issues for the European regions: from markets and plans to socioeconomics and powers of association, "Economy and Society" Vol. 24, Iss. 1, 1995.
 2. Arvanitis R., Hanafi S., Currie-Alder B., Research policy in Arab countries: international cooperation, competitive calls, and career incentives, 2016, http://ifris.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2016/01/Arvanitis-Hanafi-Currie-Alder.pdf
 3. Balzat M., Hanusch H., Recent trends in the research on national innovation systems "Journal of Evolutionary Economics" Vol. 14, 2004.
 4. Bank Światowy, GDP per capita, http://data.worldbank.org/indicator/NY. GDP. PCAP.CD
 5. Bank Światowy, GDP per capita 2016, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. PCAP.CD
 6. Bank Światowy, World Development Indicators 2013, https://data.worldbank.org/
 7. Bartels F. L., Voss H., Lederer S., Bachtrog Ch., Determinants of National Innovation Systems: Policy implications for developing countries, "Journal Innovation Organization & Management" Vol. 14, Iss. 1, 2012.
 8. Bourdieu P., The forms of capital, [w:] Handbook of theory and research for the sociology of education, red. J. Richardson, Greenwood Press, New York 1983.
 9. Castells M., The Network Society: A Cross-cultural Perspective, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 10. Coleman J. S., Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 11. Cooke P., Knowledge Economies: Clusters, Learning and Cooperative Advantage, Routledge, Cheltenham 2002.
 12. Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013.
 13. De Bel-Air F., Demography, Migration, and Labour Market in Qatar, "Gulf Labour Markets and Migration, Explanatory Note" No. 3, 2017.
 14. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S., The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World, Cornell University, INSEAD, WIPO, Ithaca, Fontainebleau -Geneva 2017.
 15. Edquist Ch., Systems of Innovation Approaches - Their Emergence and Characteristics, [w:] Systems of Innovation Technologies, Institutions and Organizations, red. Ch. Edquist, Routledge, London-New York 1997.
 16. Fish S., Islam and authoritarianism, "World Politics" Vol. 55, 2002.
 17. Foley S., The Arab Gulf States. Beyond Oil and Islam, Boulder Colorado-Lynne Rienner, London 2010.
 18. Fukuyama F., Social Capital and Civic Society, "IMF Working Paper" WP/00/74, 2000.
 19. Gajowiak M., Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWE, Warszawa 2012.
 20. General Secretariat For Development Planning, Qatar National Vision 2030, Doha 2008.
 21. Gorynia-Pfe#er N., Istota koncepcji narodowego systemu innowacji, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2, 2013.
 22. Granovetter M., The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology" Vol. 78, Iss. 6, 1973.
 23. Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2011.
 24. Gulf Research Centre, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32431 /GLMM_ ExpNote _082014.pdf?sequence=1
 25. Hanafi S., Arvanitis R., Knowledge Production in the Arab World: The Impossible Promise, Routledge, Cheltenham 2016.
 26. Jamrisko M., Liu W., !e U. S. Drops Out of the Top 10 in Innovation Ranking, https:// www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation -ranking-again-as-u-s-falls
 27. Kayal A. A., National innovation systems a proposed framework for developing countries, "International Journal Entrepreneurship and Innovation Management" Vol. 8, No. 1, 2008.
 28. Khalfaoui H., Islam and Economic Growth, "International Journal of Social Science Studies" Vol. 3, No. 6, 2015.
 29. Krzymieniewska G., Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2, 2003.
 30. Kukliński A., Nauka - technologia - gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje, KBN, Warszawa 1995.
 31. Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2015.
 32. Łukaszewicz A., Europa a islam: religia jako źródło zróżnicowania systemu polityczno- ekonomicznego, "Studia Europejskie" nr 3, 2011.
 33. Lundvall B. A., National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool, DRUID conference proceedings, Copenhagen 2005.
 34. M'Henni H., Arvanitis R., The Resilience of Innovation Systems in Periods of Transition: Tunisia after the 14th of January 2011, "Revue Tiers Monde" 2012.
 35. Ministry of Development Planning and Statistics, Economic Outlook 2016, http://www. mdps.gov.qa/en/knowledge/Doc/QEO/Qatar_Economic_Outlook_2016_2018_EN.pdf
 36. Ministry of Development, Planning and Statistics, Results of Research and Development Survey in the state of Qatar 2012, http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/ Statistical% 20Releases/Social/RAndD/2012/RD-Survey-2012-2013-En.pdf
 37. Mrozek A., Społeczne funkcje Koranu, "Etnografia Polska" t. 10, 1966.
 38. Muhannadi H. H., Qatar Foundation Research and Development and Ministry of Development Planning and Statistics unveil findings of key R&D Survey, https://www. qfrd.org/en-us/Newsroom/Press-Releases/ArtMID/1909/userid/35/Artic leID/1114
 39. Nelson R. R., Rosenberg N., Technical Innovation and National Systems, [w:] National Innovation Systems. A Comparative Analysis, red. R. R. Nelson, Oxford University Press, New York-Oxford 1993.
 40. OECD, National Innovation Systems, https://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf
 41. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998.
 42. Państwo Katar. Gospodarka - polityka - kultura, red. K. Górak-Sosnowska, R. Czulda, Ibidem, Łódź 2009.
 43. Prystrom J., Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji, "Ekonomista" nr 4, 2012.
 44. Putnam R., Bowling Alone. America's Declinig Social Capital, "Journal of Democracy" January 1996.
 45. Rothwell R., Towards the Fifth-generation Innovation Process, "International Marketing Review" Vol. 11, Iss. 1, 1994.
 46. Rychard A., Kapitał społeczny a instytucje. Wstępne rozważania..., [w:] W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, A. Ostrowska, P. B. Sztabiński, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2006.
 47. Sarkissian A., Religion and Civic Engagement in Muslim Countries, "Journal for the Scientific Study of Religion" Vol. 51 (4), 2012.
 48. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum, Geneva 2017.
 49. Sierocińska K., Kapitał społeczny: definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne" nr LXVIII, 2011.
 50. Smith K., Interactions in knowledge systems: Foundations, policy implications and empirical methods, STEP Report, Step Group, Oslo 1994.
 51. Stephanous A. Z., Political Islam, Citizenship, and Minorities: The Future of Arab Christians in the Islamic Middle East, University Press of America 2012.
 52. Stroińska E., Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji w organizacji, "Management Forum" Vol. 4, No. 2, 2016.
 53. Świadek A., Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017.
 54. The World Bank Group, Doing Business 2018, Reforming to Create Jobs, http://www. doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/ English/DB 2018-Full-Report.pdf
 55. UNDP, Human Development Index 2016, http://hdr.undp.org/en/2016-report
 56. Weresa M. A, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014.
 57. Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współcześnie gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2012.
 58. World Value Survey, wave 2010-2014, http://www.worldvaluessurvey.org/WVS DocumentationWV6.jsp
 59. Zorska A., Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce, "Kwartalnik KES Studia i Prace" nr 2, 2015.
 60. Zorska A., Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy, "Kwartalnik KES Studia i Prace" nr 2, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu