BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębski Robert (University of Warsaw)
Tytuł
The Impact of the Economic Legislation on the Restoration of the Polish State After the First World War
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 265-282, bibliogr. s. 276-282
Słowa kluczowe
Prawo handlowe, Prawo gospodarcze, Kodyfikacja prawa
Commercial law, Economic law, Codification of the law
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper discusses the issue of the impact of Polish economic legislation on the restoration of the Polish State after the First World War. The author draws attention to those legal regulations that directly influenced the Polish legal order and constituted the result of the activity of the Polish legislature in the years 1918-1939. Most of those regulations were drafted by the Commission of Codification, which had been established under the Act of June 3, 1919, and were related to two periods of economic reform: firstly - the reform conducted by Wladyslaw Grabski along with the earlier legislation mainly related to the period of partition of the Polish state; and secondly - the times after 1926. Significantly, an overwhelming number of regulations were promulgated in the form of decrees with the statutory validity issued by the President of the Second Republic of Poland, which actually eliminated the Polish Parliament from the legislative process. The purpose of these regulations was to unify economically the Polish lands and to create a uniform commercial law. It is worth emphasizing that such enactments as the Industrial Law of 1927, the Commercial Code, the Law of Arrangements with Creditors and the Insolvency Law (all enacted in 1934) remained in force also after 1945. Some of the aforementioned regulations, in particular the Commercial Code of 1934 that was finally repealed at the beginning of this century, largely affected the economic changes after 1989. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiński L., Namitkiewicz J., Ślaski B., 1918, Kodeks Handlowy obowiązujący w Królestwie Polskiem. Nowy przekład Polski wraz z jurysprudenyą, wyd. z zapomogi Kupiectwa m.st. Warszawy, Warsaw.
 2. Ciągwa J., 1979, Wpływ centralnych organów Drugiej R%ec %ypospolitejna ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. Dekret Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 r. o tymczasowym Urzędzie Patentowym, Dz. Praw Państwa Polskiego nr 21, poz. 66 (The 13.12.1918 Chief on State Decree on Temporary Patent Office, Journal of Law of the Polish State no. 21, item 66).
 4. Dekret Naczelnika Państwa z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego, Dz. Praw Państwa Polskiego nr  21, poz. 67 (The 16.12. 1918 Chief of State Decree on the Compulsory State Board, The Journal of Laws of the Polish State no. 21, item 67).
 5. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi, Dz. U. nr 32, poz. 249 (The 26.04.1936 Chief of State Decree on Money Circulation Abroad as well as the Transfer of Foreign and National Currency, Journal of Laws, no. 32, item 249).
 6. Dekret z 24 marca 1809 r. przyjęcie Kodeksu handlowego, Dz. Praw Księstwa Warszawskiego (The 24.03.1809 Decree on the Adoption of The Commercial Code, the Journal of Law of the Duchy of Warsaw), vol. I, pp. 239-241.
 7. Dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych (The 26.08.1946 Decree on Abolition of Chamber of Agriculture, Dz. U. Nr 47, poz. 265 (Journal of Laws, no. 47, item 265).
 8. Dekrety Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r.: o patentach na wynalazki, o  ochronie wzorów rysunkowych i modeli, o ochronie znaków towarowych, Dz. Praw Państwa Polskiego nr 13, poz. 137, 138, 139 (The 4.02.1919 Chief of State Decrees on Patents on Inventions, Protection of Illustrated Patterns and Models and Protection of Trade Marks, Journal of Law of the Polish State, no. 13, items 137, 138, 139).
 9. Dniestrzański S., 1932, O istocie prawa gospodarczego, "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne".
 10. Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., 1935, Kodeks handlowy. Komentarz, vol. I, Księgarnia Powszechna, Cracow.
 11. Górnicki L., 2003, Organizacyjne zagadnienia kodyfikacji prawa handlowego w Komisji Kodyfikacyjnej RP (1919-1939), "Acta Universitatis Wratislaviensis" no. 2501, Prawo CCLXXXV, Wrocław.
 12. Górnicki L., 2015, Prace Komisji Kodyfikacyjnej RP nad kodeksem handlowym z 1934 r. - organizacja i koncepcja kodyfikacyjna, "Przegląd Prawa Handlowego", no. 8.
 13. Górnicki L., 2000, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, "Kolonia Limited", Wrocław.
 14. Grabski W., 1927, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), F. Hoesick, Warsaw.
 15. Janczewski S., 1948, Prawo gospodarcze jako nauka, "Państwo i Prawo", books 5- 6.
 16. Jastrzębski R., 2014, Dekret walutowy z 1934 r. (Geneza - praktyka - znaczenie), [in:] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), J. Łazor, W. Morawski (eds), Gajt, Wrocław.
 17. Jastrzębski R., 2016, Lex Zoll, Zarys prawno-ekonomiczno-historyczny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Jastrzębski R., 2014, Polityka oddłużęniowa lat 30. a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, [in:] Metamorfozy społeczne 8. Państwo i  społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów, J. Żarnowski (ed.), Instytut Historii PAN, Warsaw.
 19. Jastrzębski R., 2015, Prawo handlowe in statu nascendi II RP - pojęcie i zagadnienia kodyfikayjne, "Przegląd Prawa Handlowego", no. 5.
 20. Jastrzębski R., 2010, Stabilizacja i współczesne funkcje polskiego prawa wekslowego, [in:] Prawo Handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, M. Modrzejewska (ed.), Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
 21. Jastrzębski R., 2009, Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatnoprawnych w II Rzeczypospolitej, Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
 22. Knakiewicz Z., 1967, Deflacja Polska 1930-1935, Warsaw.
 23. Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Dział ogólny, t. I, z. 3, Warsaw 1921, vol. I, book 4, Warsaw 1922, vol. I, book 5, Warsaw.
 24. Konwencja niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska, podpisana w Genewie dnia 15 maja 1922 roku (The German-Polish Convention on Upper Silesia, signed in Geneva on May, 15, 1922), The Journal of Laws, no. 44, item 371.
 25. Kozłowski J., Szawłowski W., 1929, Kodeks Handlowy obowiązujący na ziemiach wschodnich, F. Hoesick, Warsaw.
 26. Kraczkowski R., 1994, Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926, Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw.
 27. Landau Z., Tomaszewski J., 1989, Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939. Gospodarka Polski Międzywojennej 1918-1939, vol. IV, "Książka i Wiedza", Warsaw.
 28. Landau Z., Tomaszewski J., 1971, Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysupoin-flacyjnego i  ożywienia koniunktury 1924-1929. Gospodarka Polski Międzywojennej 19181939, vol. II, "Książka i Wiedza", Warszawa.
 29. Morawski W., 2003, Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warsaw.
 30. Morawski W., 2008, Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 31. Namitkiewicz J., 1927, O najważniejszych zasadach badania prawa handlowego, F. Hoesick, Warsaw.
 32. Namitkiewicz J., 1921, Obecny stan prawodawstwa handlowego w b. Królestwie Kongresowem, "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny", book 3.
 33. Namitkiewicz J., 1925, Polska ustawa czekowa a bezpieczeństwo obrotu, "Przegląd Prawa Handlowego".
 34. Niemiecki kodeks handlowy z dnia 10. maja 1897, z uwzględnieniem ustaw uzupełniających, 1912, na język polski przełożył i wydał Tadeusz Zborowski radca sądu okręgowego w Inowrocławiu (The German commercial code of May, 10, 1897, taking into consideration the upplementing act, translated into Polish and published by Tadeusz Zborowski, supervisor of the Central Court in Inowroclaw), Poznań.
 35. Podolska-Meducka A., 2003, Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 36. Rosenblüth I., 1928, Prawo gospodarcze w Niemczech w r. 1927, "Przegląd Prawa Handlowego", no. 6.
 37. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w  porozumieniu z Ministrami Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym, (The 1.07.1934 Decree of the Minister of Justice issued in cooperation with the Minister of Industry and Commerce, and furthermore in terms of §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 and 77 in cooperation with the Minister of Treasury, whereas in terms of §§ 60 and 64 in cooperation with the Ministers of Communication, in cooperation with the Ministers of Communication, Post Office and Telegraphs on Commercial Register), The Journal of Laws, no. 59, item 511
 38. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (The 27.10.1933 Decree of the President of the Republic of Poland, The Code of Obligations), The Journal of Laws, no. 82, item 598.
 39. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i  znaków towarowych, Dz. U. nr 39, poz. 384 (The 22.03.1928 Decree of the President of the Republic of Poland on the Protection of Inventions, Patterns and Trade Marks), The Journal of Laws, no. 39, item 384.
 40. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1924 r. o fuzji (łączeniu się) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - The 10.12.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on Merger (connection) of Stock Companies and Limited Liability Companies, The Journal of Laws, no. 107, item 968.
 41. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (The 12.06.1934 Decree of the President of the Republic of Poland on Credibilities in Foreign Currencies), The Journal of Laws, no. 59, item 509.
 42. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem (The 14.11.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on the Bill of Exchange Law) The Journal of Laws, no. 100, item 926.
 43. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie czekowem (The 14.11.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on the Bill of Cheque Law), The Journal of Laws, no. 100, item 927.
 44. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przeracho-waniu zobowiązań prywatno-prawnych (The 14.05.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on Miscalculation of Private and Legal Obligations), The Journal of Laws, no 42, item 441.
 45. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych (The 15.07.1927 Decree of the President of the Republic of Poland on Chambers of Industry and Commerce), The Journal of Laws, no. 67, item 591; uniform text: The Journal of Laws of 1936, no. 45, item 335.
 46. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie ban-kowem (The 17.03.1928 Decree of the President of the Republic of Poland on the Bank Law), The Journal of Laws, no. 34, item 321.
 47. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia statutu dla banku emisyjnego (The 20.01.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on Establishing Emission Bank Statute), The Journal of Laws, no. 8, item 75.
 48. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Prawo o spółkach akcyjnych (The 22.03.1928 Decree of the President of the Republic of Poland), The Journal of Laws, no. 39, item 383.
 49. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (The 22.03.1928 Decree of the President of the Republic of Poland on the Chamber of Agriculture), The Journal of Laws, no. 39, item 385; uniform text: The Journal of Laws of 1933, no. 2, item 16.
 50. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (The 24.10.1934 Decree of the President of the Republic of Poland. Bankruptcy law), The Journal of Laws, no. 93, item 834.
 51. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (The 24.10.1934 Decree of the President of the Republic of Poland), The Journal of Laws, no. 94, item 841.
 52. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (The 26.01.1928 Decree of the President of the Republic of Poland on Insurance Control), The Journal of Laws, no. 9, item 64.
 53. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (The 27.06.1934 Decree of the President of the Republic of Poland. Commercial Code), The Journal of Laws, no. 57, item 502.
 54. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Przepisy Wprowadzające Kodeks Handlowy (The 27.06.1934 Decree of the President of the Republic of Poland. Regulations introducing the Commercial Code), The Journal of Laws, no. 57, item 503.
 55. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o warunkach wykonywania czynności bankowych i nadzorze nad temi czynnościami (The 27.12.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on the Conditions of Performing Bank Activities and Supervision of These Activities), The Journal of Laws, no. 114, item 1018.
 56. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (The 27.10.1933 Decree of the President of the Republic of Poland. The Law of Limited Liability Companies), The Journal of Laws, no. 82, item 602.
 57. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku (The 27.10.1933 Decree of the President of the Republic of Poland on Chambers of Crafts and Their Association), The Journal of Laws, no. 85, item 638.
 58. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (The 28.12.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on the Organization of Stock Markets), The Journal of Laws, no. 114, poz. 1019; uniform text: The Journal of Laws of 1930, no. 23, item 209.
 59. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o prawie o domach składowych (The 28.12.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on the Warehouse Law), The Journal of Laws, no. 114, item 1020.
 60. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej (The 29.06.1924 Decree of the President of the Republic of Poland on Money Usury), The Journal of Laws, no. 56, item 574.
 61. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Prawo górnicze (The 29.11.1930 Decree of the President of the Republic of Poland on the Mining Law), The Journal of Laws, no. 85, item 654.
 62. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (The 7.06.1927 Decree of the President of the Republic of Poland on the Industrial Law), The Journal of Laws, no. 53, item 468.
 63. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia Prawo o postępowaniu układowym (The Decree of the President of the Republic of Poland on the Arrangement Procedure), The Journal of Laws, no. 93, item 836.
 64. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia: 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie (The 23.08.1932 Decree of the President of the Republic of Poland on Prevention of Difficulties with Payment in Farming), The Journal of Laws, no. 72, item 652.
 65. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r. w  przedmiocie organizacji sądownictwa na Spiszu i Orawie i rozciągnięcia na ten obszar mocy obowiązującej niektórych ustaw i  rozporządzeń (The 14.09.1922 Cabinet Resolution on the Organization of the Judiciary System in Spisz and Orawa and the Extension of Certain Acts and Decrees on This Area), ), The Journal of Laws, no. 90, item 833.
 66. Rybarski R., 1924, System Ekonomji Politycznej, vol. I, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warsaw.
 67. Tomaszewski J., 1961, Stabilizacja waluty w  Polsce, Książka i Wiedza, Warsaw.
 68. Ustawa Handlowa wraz z ustawami dodatkowemi w tłómaczęniu Prof. Dra Józefa Rosenblata. Wydanie trzecie z objaśnieniami Prof. Dr. Stanisława Wróblewskiego, vol. 1 Ustawa Handlowa, 1906, Księgarnia Leona Frommera, Cracow.
 69. Ustawa Handlowa wraz z ustawami dodatkowemi w tłómaczeniu Prof. Dra Józefa Rosenblata. Wydanie trzecie z  objaśnieniami Prof. Dr. Stanisława Wróblewskiego, vol. II Ustawy Dodatkowe, 1917, Księgarnia Leona Frommera, Cracow.
 70. Ustawa Handlowa obowiązująca na obszarze Wileeńszęzy%ny i Kresów Wschodnich (Ustaw Torgowyj) t. XI, cz. 2 Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego, 1927, opracowali W. Tomczak i A. Goldman przekład z wyd. 1903 r. wraz z konstytucjami z 1910 i 1912 r., printed by M. Tenenbaum, Brześć nad Bugiem.
 71. Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego (The 15.07.1920 Constitution Act including the organic statute of the Silesian Voivodeship), The Journal of Laws, no. 73, item 497.
 72. Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu o zniesieniu izb rolniczych (The 1.07.1949 Act on the Change of the Decree on the Abolition of Chamber of Agriculture), The Journal of Laws, no. 41, item 296.
 73. Ustawa z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (The 11.01.1924 Act on the Renovation of the State Treasury and Currency Reform), The Journal of Laws, no. 4, item 28.
 74. Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o izbach rzemieślniczych i  Związku Izb Rzemieślniczych (The 11.09.1956 Act on the Chambers of Crafts and Association of Chamber of Crafts), Dz. U. nr  41, poz. 190.
 75. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (The 14.12.1995 Act on the Chambers of Agriculture), Dz. U. z 1996 r. nr 1, poz. 3.
 76. Ustawa z dnia 15 kwietnia 1932 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze Województwa Śląskiego ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (The 15.04.1932 Act on the Silesian Seym Accepting the 2.08.1926 Act on Combating Unfair Competion in the Silesian Voivodeship), Dz. U. R.P., no. 96, item 559.
 77. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (The 15.09.200 Act. The Commercial Companies Code), The Journal of Laws, no. 94, item 1037.
 78. Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku (The 19.07. 1993 Act on the Chambers of Crafts and Their Association), The Journal of Laws, no. 65, item 434.
 79. Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. (The 2.08.1926 Act that amended and supplemented the 17.03.1921 Constitution of the Republic of Poland) (Dz. U. R.P. Nr 44, poz. 267), The Journal of Laws, no. 78, item 442.
 80. Ustawa z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (The 20.01.1921 Act on Organisation of Stock Exchange in Poland), The Journal of Laws, no. 13, item 71.
 81. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (The 22.03.1989 Act on Crafts), The Journal of Laws, no. 17, item. 92.
 82. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (The 23.12.1988 Act on the Economic Activity), The Journal of Laws, no. 41, item 324.
 83. Ustawa z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany (The 23.03.1920 Act on the Supervision of Bank Companies and the Exchange Office), The Journal of Laws, no. 30, item 175.
 84. Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (The 25.02.1958 Act on Regulating the Legal Position of State- owned Property), The Journal of Laws, no. 11, item 37.
 85. Ustawa z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (The 26.10.1921 Act on the Legal Regulations in the Areas of Spisz and Orawa Belonging to the Republic of Poland), The Journal of Laws, no. 89, item 657.
 86. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (The Bankruptcy and Restoration Law), The Journal of Laws, no. 60, item 535.
 87. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach (The 28.03.1933 Act on Cartels), The Journal of Laws, no. 31, poz. 270.
 88. Ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (The 29.10.1920 Act on the Collectives), The Journal of Laws, no. 111, item 733.
 89. Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej (The 3.06.1919 Act on the Commission of Codification), The Journal of the Laws of the Polish State, no. 44, item 315.
 90. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (The 3.01.1946 Act on the Nationalization of the Basic Branches of the National Economy), The Journal of Laws, no. 3, poz. 17.
 91. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (The 30.05.1989 Act on the Chambers of Commerce), The Journal of Laws, no. 35, item 195.
 92. Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (The 31.07.1924 Act on the Renovation of the State Treasury and Improvement of Social Administration), Dz. U. Nr 71, poz. 687.
 93. Ustawa zdnia 5 lutego 1924 r. Ustawa o  ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (The 5.02.1924 Act on Protection of Inventions, Patterns and Trade Marks), The Journal of Laws, no. 31, item 306.
 94. Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. Ustawa o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (The 7.03.1950 Act on the Central Office of Small-Scale Production), The Journal of Laws, no. 10, item 104.
 95. Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (The 8.06. 1972 Act on the Performance and Organization of Crafts), The Journal of Laws, no. 23, item 164, uniform text: The Journal of Laws, no. 7, item 40
 96. Wrzos K. (in fact, Rosenberg H.), 1933, Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce, F. Hoesick, Warsaw.
 97. Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), 2000, opracowała Irena Homola Skąpska, Zakamycze, Kraków (Memoirs of Fryderyk Zoll (1865-1948), 2000, elaborated by Irena Homola Skąpska, Zakamycze, Cracow).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu