BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skiba Wojciech (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Analiza efektywności kluczowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej
Analysis of the Effectiveness of Key Instruments of the Vocational Rehabilitation System
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2019, vol. 7, nr 1, s. 25-44, wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rehabilitacja zawodowa, Pomoc publiczna, Efektywność
Vocational rehabilitation, Public aid, Effectiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I38, J38, J78
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizowany jest problem efektywności kosztowej i społecznej kluczowych instrumentów polityki społecznej w obszarze rehabilitacji zawodowej: subwencji płacowych na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania określonych kwot pracowników niepełnosprawnych. Podstawową metodą, dzięki której cel ten ma być osiągnięty, jest wielowymiarowa analiza danych zastanych, w szczególności danych urzędowych pochodzących z rejestrów PFRON dotyczących subsydiowania zatrudnienia, zatrudnienia w ramach spełnienia ustawowego warunku minimalnego poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz danych na temat aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością (OzN) pochodzących z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Analizą objęto lata 2008-2017, w niektórych obszarach rozszerzając perspektywę czasową do roku 2004. Największą wartością artykułu jest wykazanie, dzięki przyjętemu zakresowi analizy danych urzędowych, statystycznie istotnych braków zależności pomiędzy analizowanymi kluczowymi instrumentami polityki społecznej, a poziomem zatrudnienia OzN. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the problem of costal and social effectiveness of key social policy instruments in the field of vocational rehabilitation: wage subsidies for employing people with disabilities and payments to PFRON for not employing specific amounts of disabled employees. The basic method on the basis of which this goal is to be achieved is a multidimensional analysis of existing data, in particular official data from PFRON registers regarding subsidizing employment, employment as part of meeting the statutory minimum level of employment of disabled people and data on the professional activity of people with a disability from cyclical surveys of the professional activity of the population. The analysis covered the years 2008-2017, in some areas expanding the time perspective until 2004. The highest value of the article is to demonstrate, thanks to the innovative scope of analysis of official data, statistically significant deficiencies in the relationship between the analyzed key instruments of social policy and the employment level of people with disabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). (b.d.). Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-2017. Pobrane 15 maja 2018 z http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael.
 2. Barczyński, A. (2009). Wycena dodatkowych kosztów zatrudniania i pracy osób nie-pełnosprawnych. Pobrane z https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/EQUAL/Kluczowa_rola_gminy/Wycena_dodatkowych_kosztow_zatrudniania_i_pracy_ON.pdf.
 3. Bąbka, W. (2015). Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełno-sprawnościami. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Garbat, M. (2017). Społeczny wymiar niepełnosprawności w teorii ekonomii. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(10),63-84. doi:10.18559/SOEP.2017.10.5.
 5. Gąciarz, B. i Rudnicki S. (red.). (2014). Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: AGH.
 6. Giermanowska, E. (red.). (2014). Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy. Kraków: AGH.
 7. Giermanowska, E. (2015). Ekonomiczne, prawne i kulturowe uwarunkowania zmian zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Perspektywa pracodawców i wyzwania dla polityki społecznej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(10),7-22.doi:10.18559/SOEP.2015.10.1.
 8. PFRON. Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lata 2008-2017. (b.d.). Pobrane 10 maja 2018 z bip.pfron.org.pl/pfron/budzet-funduszu/.
 9. Rosną naciski pracodawców na zmianę stopnia niepełnosprawności pracowników. (2012, 22 maja). Gazeta Prawna. Pobrane z http://www.gazetaprawna.pl/tagi/niepelnosprawni;pracodawca,2.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE L 214/3).
 11. Skiba, W. (2015). Wpływ instytucji pomocy publicznej na instrumenty polityki społecznej w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 405, 213-237.
 12. SODiR PFRON. Dane pochodzące z systemu obsługi dofinansowań i refundacji SODiR PFRON. (b.d.). Pobrane 10 maja 2018 z http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron.
 13. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (M.P. z 2017 r. poz. 260).
 14. Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długo-okresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. z 2013 r. poz. 121).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 16. Uścińska, G. i Wilmowska-Pietruszyńska, A. (red.). (2014). Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany. Warszawa:IPSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu