BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborowska Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
System wsparcia rodziny w Niemczech - przykład modelu 2.0
Family Support System in Germany - an Example of the 2.0 Model
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2019, vol. 7, nr 1, s. 66-79, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wsparcie społeczne, Rodzina, Programy pomocowe, Pomoc społeczna
Social support, Family, Assistance programs, Social assistance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L38, O35, O38, Z18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka systemu wsparcia rodziny w Niemczech oraz zidentyfikowanie efektywnych rozwiązań, które mogłyby znaleźć zastosowanie w polskim systemie pomocowym. Usługi społeczne wobec rodziny, podobnie jak inne elementy systemu pomocy społecznej w Niemczech, bazują na zasadzie indywidualizacji i oparte są na modelu instytucjonalnym, który w praktyce jest realizowany w koncepcji motywacyjnej i liberalnej. Ponadto system wsparcia mocno opiera się na działalności organizacji pozarządowych. Są to standardy, które różnią system pomocy społecznej w Niemczech od funkcjonującego w Polsce. Jest wiele elementów, które można uznać za podobne, jednak fundamenty i podstawy obu systemów są zasadniczo rozbieżne. Opracowanie powstało na podstawie jakościowych badań terenowych, przeprowadzonych w Niemczech w Eichstätt w 2018 roku. Autorka przeprowadziła wywiady z przedstawicielami różnych profesji z systemu wsparcia rodziny w Niemczech oraz z przedstawicielami świata nauki, którzy kształcą przyszłych pracowników socjalnych. Co warunkuje efektywność stosowanych w Niemczech instrumentów wspierania rodzin? Które spośród profesji są najważniejsze w systemie pomocy rodzinie w Niemczech? Jakie metody można uznać za kluczowe i czy mogłyby okazać się funkcjonalne w Polsce? Co niemiecka koncepcja wsparcia rodziny ma wspólnego z Web 2.0? Za-daniem autorki opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na te i podobne pytania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to characterize the family support system in Germany and to search for effective solutions that could be applied in the Polish welfare system. Social services in relation to family, similarly like other segments of the social welfare system in Germany, are based on the principle of individualization and on an institutional model that is practically implemented in an incentive and liberal concept. In addition, the support system is heavily based on the activities of non-governmental organizations. These are standards that make the social assistance system in Germany different from that of those in Poland. There are many elements which can be considered similar, but the foundations and fundamentals of the two systems are quite different. The material used for the study was collected during qualitative field tests carried out in Germany in Eichstätt in 2018. The author interviewed representatives of various professions from the family support system in Germany and representatives of the world of science who educate future social workers. Are the family support instruments used in Germany effective? What professions are responsible for helping the family? What solutions can be considered as key and could they be functional in Poland? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bieritz-Harder, R. (2007). Leistungserbringer in der sozialen Arbeit. W: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (e. V). Baden-Baden: Fachlexikon der sozialen Arbeit.
 3. Dobkowski, J. (2009). Europejski system pomocy społecznej (wybrane uwagi z zakresu komparatystyki administracyjnej). Studia Prawnoustrojowe, (9), 167-186.
 4. Dybowska, E. (2012). Teoria systemowej pracy z rodziną. Kraków: ROPS.
 5. Fahlbusch, J. I. (2007). Sozialhilfe. W: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (e. V, s. 880-884). Baden-Baden: Fachlexikon der sozialen Arbeit.
 6. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949, Mai 25).
 7. Janowska, J. (2016). Poradnik asystenta rodziny. Kraków: ROPS.
 8. Jurczyk, K. i Thiessen, B. (2013). Rodzina a usługi społeczne. W: A. Evers, R. G. Hein-ze i T. Olk (red.), Podręcznik usług społecznych - przykład Niemiec (s. 377-399). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 9. Leitner, S. (2010). Polityka rodzinna zorientowana na ekonomię czy ekonomia zorientowana na politykę rodzinną? W: A. Evers, R. G. Heinze (red.), Niemiecka polityka społeczna: ekonomizacja i przekraczanie barier (s. 77-92). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 10. Lipowicz, E. (2014). Mediacja wobec problemów post-rodzinnej rodziny. W: M. Piorunek (red.), Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo. Od teorii do praktyki (s. 373-387), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Nitecki, S. (2008). System prawny pomocy społecznej w wybranych państwach ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej. W: S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych (s. 105-120). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 12. Peisert, A. (2016). Centra sprawiedliwości naprawczej jako instytucja lokalnej polityki społecznej. Polityka Społeczna, (5-6), 28-33.
 13. Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe.
 14. Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 15. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192.
 16. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544.
 17. Zaborowska, A. (2017). Asystentura rodziny - społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 38(3), 117-128.
 18. Zapędowska-Kling, K. (2016). Polityka aktywizacji zawodowej seniorów w Szwecji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(9), 43-54.
 19. Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende. (2003, 24 Dezem-ber). (BGBl. I S. 2954, 2955).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu