BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarzyńska Elżbieta (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza celów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 209-223, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Efektywność przedsiębiorstwa
Enterprise management, Restructuring of enterprises, Enterprise effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo dość licznych publikacji z zakresu zarządzania zmianą, w tym z restrukturyzacji przedsiębiorstw, oraz licznych opisów przypadków, nie zostały dotąd zidentyfikowane i opisane w sposób wyczerpujący przyczyny niepowodzeń tych przedsięwzięć. Jednocześnie dotychczasowe badania oraz rozważania teoretyczne wskazują, że jednym z powodów braku sprawności może być problem z określeniem, pomiarem a następnie oceną efektów podejmowanych działań. Wychodząc naprzeciw rozwiązaniu tego problemu sformułowano cel niniejszego artykułu: określenie celów restrukturyzacji oraz opisanie sposobu wielowymiarowego podejścia do ich przedstawiania. Taka szczegółowa identyfikacja celów restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jest zabiegiem koniecznym do stworzenia systemu wskaźników umożliwiających ocenę restrukturyzacji zarówno ex ante jak i ex post. (fragment tekstu)

This article presents a net of corporate restructuring goals. This net describes restructuring goals in three dimensions. The first dimension is kind of restructuring; the second - level of goals appearance (level of a firm, level of a division and level of a position in a company) and the last - appearance area (e.g. production, organization and management, human resources management, marketing, finance). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 2. Bolesta - Kukuła K., Mały słownik menedżera, PWE, Warszawa 1993.
 3. Borowiecki R., Nalepka A., Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, (w:) Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny, praca zbior. pod red. Borowiecki R., Difin, Warszawa 2003.
 4. Borowiecki R., Restrukturyzacja przedsiębiorstw - próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki, (w:) Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. Borowiecki R., Jaki A., TNOiK, Warszawa - Kraków 2002.
 5. Bruski K. M., Nogalski B., Restrukturyzacja w kolorze, "Przegląd organizacji" 1999, nr 4.
 6. Chomątowski S., Szczur M., Efekty rozwoju przedsiębiorstwa w procesie jego restrukturyzacji (na przykładzie Fabryki Amortyzatorów S.A. w Krośnie), (w:) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. Borowiecki R., TNOiK, Kraków 1996.
 7. Drucker P, Praktyka zarządzania, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 8. Ducroq Ch., Matuszczak M., Siemińska E., Wyniki polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, "Przegląd organizacji" 1999, nr 12.
 9. Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych Reengineering. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 1998.
 10. Gabrusewicz W., Restrukturyzacja jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, (w:) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. Borowiecki R., TNOiK, Kraków 1996.
 11. Grudzewski WM., Hejduk I., Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych, Orgmasz, Warszawa 2000.
 12. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 13. Jagoda H., Przyczyny niepowodzeń restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd organizacji,, 1999, nr 7-8.
 14. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 15. Kieżun W, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Książka i wiedza.
 16. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992.
 17. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Kupczyk A., Korolewska - Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się, Wyd. Prawno - Ekonomiczne Infor, Warszawa 1998.
 19. Kwaśniewski K., Sas J., Metodyka prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa przy wsparciu firmy doradczej, (w:) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. Borowiecki R., TNOiK, Kraków 1996.
 20. Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Praktyka działania i ocena zmian, "Przegląd organizacji" 1999, nr 4.
 21. Nalepka A., Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa, (w:) Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, TNOiK, Kraków 1997.
 22. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 23. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 24. Piekarz H., Analiza wybranych strategii rozwoju firmy, (w:) Prace z zakresu procesu zarządzania, red. Stabryła A., Zeszyty Naukowe nr 509, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 25. Pierścionek Z., Restrukturyzacja a rozwój i strategie przedsiębiorstw, (w:) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. Borowiecki R., TNOiK, Kraków 1996.
 26. Płochacz J., Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przez restrukturyzację, (w:) Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. Borowiecki R,. Jaki A., TNOiK, Warszawa - Kraków, 2002.
 27. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 28. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1997.
 29. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy, Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 30. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 31. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003.
 32. Urbańczyk E., Ewolucja procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce polskiej, "Przegląd organizacji" 1999, nr 3.
 33. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu