BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekański Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Sytuacja finansowa a rozwój zrównoważony powiatów Polski Wschodniej
Financial Situation of a Sustainable Development of Polish Eastern of Poviats
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 25-37, rys., tab., bibliogr. s. 36-37
Słowa kluczowe
Sytuacja finansowa, Rozwój zrównoważony, Powiat
Financial situation, Sustainable development, County
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H41, H7, H72, H83
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena poziomu zróżnicowania sytuacji finansowej i rozwoju powiatów Polski Wschodniej w kontekście rozwoju za pomocą miary syntetycznej. Przeprowadzone analizy dokonano w układzie 101 powiatów Polski Wschodniej. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dla 2010, 2012 i 2016). Rozkład miary syntetycznej sytuacji finansowej i rozwoju powiatów Polski Wschodniej jest przestrzennie spolaryzowany. Najlepszymi jednostkami okazały m. Krosno, m. Rzeszów, m. Lublin, m. Kielce czy powiaty łęczyński, węgorzewski, wysokomazowiecki, skarżyski, stalowowolski. Najsłabszymi - powiaty przemyski, chełmski, zamojski. Wśród czynników, które utrzymują to zróżnicowanie, wymienia się m.in. środki finansowe, zasoby środowiska, infrastruktury, potencjał gospodarczy. Proces działania jednostki odbywa się w nich współzależnie i powinien być rozpatrywany łącznie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is assessed the level of diversification of the financial situation of counties of Eastern Poland in the context of development by means of a synthetic measure. The analyzes were carried out in the system of 101 poviats of Eastern Poland. The source material was data from the Local Data Base of the Central Statistical Office (for 2010, 2012 and 2016). The distribution of the measure of the synthetic financial situation and development of the poviats of Eastern Poland is spatially polarized. The best units were those of Krosno, Rzeszów, Lublin, Kielce and łęczyński, węgorzewski, wysokomazowiecki, skarżyski, stalowowolski. The weakest poviats are przemyski, chełmski and zamojski. Among factors that maintain this diversity, mention is made of financial resources, environmental resources, infrastructure, economic potential. The operation of the unit takes place in them interdependent and should be considered together. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz A., 2003, Kształtowanie rozwoju lokalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, Adamowicz M. (red.), SGGW, Warszawa.
 2. Bajorski B., Tokarski T., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 3. Borodo A., 2007, Słownik finansów samorządowych, Wydawnictwo Dom Organizatora w Toruniu, Toruń.
 4. Dworakowska M., 2013, Zarządzanie finansami miast na prawach powiatu, "ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/2.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 6. Dziekański P., 2017, Diversification Synthetic Indicator for Evaluating the Financial Capacity of Local Government. The Case of Polish Voivodeships, "Acta Univer-sitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis", nr 65(2).
 7. Dziekanski P., 2017, Economic effectiveness of the activities of local self-government units in the light of the municipality financial resources, "Scientific bulletin of Polissia", nr 3 (11), P. 1.
 8. Dziekański P., 2016, Spatial changes and assessment of the financial condition of local government units in the context of the income structure, Conference Proceedings International Conference on Management Trends of Management in the Contemporary Society, Mendel University in Brno.
 9. Dziekański P., 2016, Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3.
 10. Dziekański P., 2015, Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, Owsiak S. (red.), PTE, Warszawa.
 11. Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.
 12. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1983, Metody prognozowania rozwoju społeczno- gospodarczego, PWE, Warszawa.
 13. Heffner K., 2002, Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Kłodziński M. (red.), IRWiR PAN, Warszawa.
 14. Jajuga K., 1984, O pewnym uogólnieniu zagadnienia klasyfikacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Statystyka - Ekonometria", nr 285.
 15. Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. Kachniarz M., 2011, Bogactwo gmin - efekt gospodarności czy renty geograficznej?, "Ekonomia Economics", nr 5(17).
 17. Klamut M. (red.), 1999, Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Kopyściański T., Rólczyński T., 2014, Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012, "Studia Ekonomiczne", nr 206.
 19. Kozłowski W., 2012, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.
 20. Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 21. Mioduchowska-Jaroszewicz E., 2013, Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 786, Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/2.
 22. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 23. Młodak A., Józefowski T., Wawrowski Ł., 2016, Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne", R. LXI, nr 2.
 24. Orzeczenie TK z dnia 24 stycznia 1995 r. (K 5/94), [za:] J. Oniszczuk, Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000.
 25. Ossowska L., 2013, Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań.
 26. Ossowska L., Poczta W., 2009, Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań.
 27. Satoła Ł., 2015, Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 1(35), s. 115-123.
 28. Sobczyk A., 2010, Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 81.
 29. Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków.
 30. Trojak M., Tokarski T. (red.), 2013, Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 31. Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 32. Wysocki F., 1996, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.
 33. Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 34. Zeliaś A., 2002, Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych, [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, Kufel T., Piłatowska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu