BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie gmin i miast na prawach powiatu na przykładzie województwa wielkopolskiego i lubelskiego
The Importance of Operating Surplus in the Budget of Municipalities and Cities with County Rights on the Example of the Wielkopolskie and Lubelskie Voivodeship
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 61-73, tab., bibliogr. s. 73
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet samorządu terytorialnego
District, Local government budget
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72
summ.
Abstrakt
Znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło w związku z obowiązywaniem od 2011 roku wymogu równoważenia budżetu bieżącego, a od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wyliczanego na podstawie nadwyżki operacyjnej. Rozwiązania te skutkowały przeformułowaniem gospodarki finansowej tych jednostek. Celem artykułu jest zbadanie na przykładzie województwa wielkopolskiego i lubelskiego, w jakich jednostkach samorządu terytorialnego występuje nadwyżka operacyjna i na co jest przeznaczana. Realizacji wyznaczonego celu posłużyła analiza takich wskaźników, jak średnie dochody i wydatki bieżące oraz wynik operacyjny i wydatki majątkowe. Zostało również przeanalizowane wykorzystanie nadwyżki operacyjnej przez badane jednostki do zaciągania i spłaty zobowiązań. (abstrakt oryginalny)

Tekst The importance of the operating surplus in the budget of local government units increased due to the requirement to balance the current budget from 2011, and from 2014 the individual debt index, calculated on the basis of the operating surplus. These solutions resulted in a reformulation of the financial management of these units. The purpose of the article is to examine, on the example of the Wielkopolskie and Lubelskie voivodships, in which local government units the operating surplus is available and for which it is allocated. The implementation of the set objective was used to analyze such indicators as average current income and spending as well as operating result and property spending. The use of the operating surplus by the audited units to incur and repay liabilities was also examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Denek E., Dylewski M., 2013, Szacowanie poziomu zadłużenia samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  2. Lubińska T., Franek S., Będziszak M., 2007, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  3. Lubińska T., 2011, Reguła limitowanej nierównowagi sektora finansów publicznych jako kluczowe narzędzie ograniczenia samorządowego długu publicznego, [w:] Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe, Denek E., Filipiak B. (red.), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 36, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
  4. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, 2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  5. Patrzałek L., 2010, Finanse publiczne samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Piotrowska-Marczak K., 2011, Zagrożenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - aspekt finansowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 682, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 76, Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej, VII Forum Samorządowe, Szczecin.
  7. Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578).
  9. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249, poz. 1832).
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu