BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przygodzka Renata (Uniwersytet w Białymstoku), Łajewski Mateusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Modele świadczenia usług komunalnych a wydatki publiczne gmin (na przykładzie województwa podlaskiego)
Models of Supply the Communal Services Versus Public Expeditures of Commune by Example of Podlaskie Voivodship
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 110-122, tab., bibliogr. s. 120-122
Słowa kluczowe
Usługi komunalne, Wydatki publiczne, Zarządzanie usługami
Communal services, Public expenditures, Services management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H41, H44, H72
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja modeli świadczenia usług komunalnych w gminach województwa podlaskiego w kontekście poziomu wydatków publicznych związanych z finansowaniem tych usług. Realizacja celu wymagała wykorzystania takich metod, jak: studia literatury przedmiotu, analiza aktów prawa, zgromadzenie i analiza danych statystycznych zawartych w rocznikach statystycznych oraz w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, zgromadzenie i analiza szczegółowych informacji o formach organizacyjno-prawnych realizacji usług komunalnych w wylosowanych do badań gminach województwa podlaskiego, opracowanie zgromadzonego materiału faktograficznego za pomocą metod statystyki opisowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w ponad połowie badanych gmin występuje model outsourcingowy, czyli taki, w którym usługi z zakresu gospodarki komunalnej są zlecane na zewnątrz, a w 35% badanych gmin występuje model mieszany, w którym obok usług realizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe, część zlecana jest podmiotom zewnętrznym (model autonomiczno-outsourcingowy - 5 gmin); usługi te realizują samorządowe zakłady budżetowe i spółki prawa handlowego należące do gmin (model autonomiczno-komercyjny - 5 gmin) lub też usługi w części realizowane są przez spółki komunalne, a w części przez podmioty zewnętrzne (model komercyjno-outsourcingowy - 4 gminy). Potwierdzono występowanie statystycznej zależności pomiędzy liczbą podmiotów świadczących usługi komunalne a wydatkami budżetów gmin per capita na realizację zadań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an identification of models of supply the communal services used by communes of Podlasie voivodship in context to the level of public spending's for this services. In researchers have been used several methods like: studying the literature of object, analysis of legal acts, congregation and analysis of statistic data from Statistical Yearbooks and CSO Local Data Bank; congregation and analysis of detailed information about organizational and legal form of realization of communal services in drawn communes of Podlaskie Voivodship; developing the gathered factual material by using the descriptive statistics method. According to survey, under half of the examined communes use outsourcing model in which they assign external entities to provide communal economy services. Moreover, 35% of communes have a mixed model in which some services are realized by Government Budget Division and the rest by external entities (autonomous and outsourcing model - 5 communes). Services are realized by Government Budget Divisions and commercial companies belonging to communes (autonomous and commercial model - 5 communes). Also, service is supplied by communal companies and some of them are assigned by external entities (commercial and outsourcing model - 4 communes). According to survey exist a statistical dependence between the number of entities supply the communal services and commune budget spending's per capita on the realization of this services in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek M., 2013, Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie miasta i gminy Pleszew, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wbc.poznan.pl/Content/285503 /Adamek_Marian_rozprawa.pdf, data wejścia 18.02.2018].
 2. Benzhaf H. S., 2014, The market for local public goods, 64 Cas. W. Res. L. Rev. 1441 dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://scholarlycommons.law.case. edu/caselrev/vol64/iss4/4, data wejścia: 24.02.2018].
 3. Czaplak J., 2012, Spółki komunalne w rozwoju województwa lubelskiego, "Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA", nr 5(2).
 4. Czaplak J., 2015, Przekształcenia organizacyjno-prawne oraz własnościowe w polskiej gospodarce komunalnej na tle krajów Europy Zachodniej, "Studia Ekonomiczne" nr 209.
 5. Dolewka Z., 2017, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 477, DOI: 10.15611/pn. 2017.477.05.
 6. Dylewski M., 2013, Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych, "Nauki o Finansach", nr 4 (17).
 7. Grzymała Z., 2010, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne, Oficyna SGH, Warszawa.
 8. Horubski K., 2014, Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej - granice znaczeniowe, "Przegląd Prawa i Administracji", nr 98.
 9. Infrastruktura komunalna w 2016 r., 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Kokocińska K., 2016, Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXXVIII, z. 2.
 11. Kołaczkowski B., Ratajczak M., 2017, Zakres i formy prawne przedsiębiorczości komunalnej w Polsce międzywojennej i obecnie, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 4(5), DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.021.
 12. Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce, 2014, Raport CURULIS, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.curulis.pl/pliki/wiedza/ 20141030_raportspolkikomunalne_vl3.pdf, data wejścia: 16.02.2018].
 13. Local government reform. A comparative analysis of advanced Anglo-American countries, 2008, Dollery B.E., Garcea J., Lesage Jr. E.C., Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.
 14. Maciejuk M., 2014, Ewolucja form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 332, DOI: 10.15611/pn.2014.332.06.
 15. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, 2011, Grzymała Z. (red.), Oficyna SGH, Warszawa.
 17. Pokładecki J., 2013, Rola aktywności gospodarczej samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, "Homines Hominibus", t. 9.
 18. Rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. Ministra Skarbu Państwa w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. nr 206, poz. 2004, z późn. zm.).
 19. Samorząd lokalny - dobro publiczne, 2008, Kleer J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 20. Satoła Ł., 2016, Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskiego), "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVIII, z. 1.
 21. Stiglitz J. E., 1982, The theory of local public goods twenty - five years after Tiebout: a perspective, NBER Working Paper No. 954, (DOI): 10.3386/w0954, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nber.org/papers/w0954, data wejścia: 15.02.2018].
 22. Szewczuk A., Zioło M., 2008, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 23. Szydło M., 2008, Ustawa o gospodarce komunalnej - komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 24. The theory and practice of local governance and economic development, 2008, Considine M., Giguere S. (red.), Palgrave MacMillan, Hampshire-New York.
 25. Tiebout Ch. M., 1961, An Economic Theory of Fiscal Decentralization, [in:] Public Finances: Needs, Sources, and Utilization, Universities-National Bureau Committee for Economic Research, Princeton University Press, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nber.org/chapters/c2273, data wejścia: 15.02.2018].
 26. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017, poz. 827).
 30. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
 32. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016, poz. 1920).
 33. Wojtkowiak A., 2013, Budżetowe formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności w sferze użyteczności publicznej przez gminy, "Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie" nr 1(7).
 34. Woroniecki P. M., 2014, Znaczenie gospodarki komunalnej i prawne aspekty jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego, "Przedsiębiorczość i Edukacja" Nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu