BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego : wstępne wyniki badań ankietowych
Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government : Initial Results of Research
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 123-137, tab., bibliogr. s. 136-137
Słowa kluczowe
Kontrola zarządcza, Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Badania ankietowe, Wyniki badań
Management control, Local government, Local government units, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H83, H 72, M19
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określona została w przepisach ustawy o finansach publicznych. Jej koncepcja zakłada przede wszystkim zmianę w stylu zarządzania na wzór rozwiązań przyjętych w corporate governance. Najogólniej mówiąc, filozofia kontroli zarządczej sprowadza się do samodoskonalenia urzędów administracji publicznej, w szczególności poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem, co w konsekwencji ma diagnozować luki w mechanizmach kontroli. Sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w znacznej mierze uzależnione są od uwzględnienia postulatów kontroli zarządczej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych, których przedmiotem była ocena organizacji kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

The issue of management control in the public finance sector is specified in the provisions of the Public Finance Act. Its concept assumes, above all, a change in the style of management based on the solutions adopted in corporate governance. Generally speaking, the philosophy of management control comes down to self-improvement of public administration offices, in particular through skillful risk management, which consequently is to diagnose gaps in control mechanisms. The efficiency and effectiveness of the operation of local government units depends to a large extent on the inclusion of postulates of management control. The article presents selected results of surveys, the subject of which was the assessment of the organization of management control in the local government, including the standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., 2003, Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Wydawnictwo LINK, Szczecin.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, Decyzje, Procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Fayol H., 1949, General and Industrial Management, Pitman Publishing, New York.
 4. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, 2011, Delegatura w Gdańsku, LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/ P10132/LGD.
 5. Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., 2014, Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Klu-wer, Warszawa.
 6. Jasztal M., 2012, Obszary funkcjonowania kontroli zarządczej [w:] Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Winiarska K. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., 2010, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Prescom, Wrocław.
 8. Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną, 2016, Lubas B., Hryszkiewicz D., Borownik M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 9. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. 2009, nr 15, poz. 84).
 10. Lipiec-Warzecha L., 2011, Komentarz do ustawy o finansach publicznych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Mockler R.J., 1970, Reading in Management Control, Appleton-Century- Crofts, New York.
 12. Ochmańska L., Jarząbek T., 2012, Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych [w:] Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Winiarska K. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Owsiak S., 2013, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Pakuła A., 2005, Planowanie i kontrolowanie w organizacji [w:] Nauka organizacji i zarządzania, Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J. (red.), Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław.
 15. Podstawy zarządzania, 2000, Kożuch B., Cywoniuk M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 16. Sołtyk P., 2017, Wybrane problemy zarządzania ryzkiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny", nr 485, DOI: 10.15611/pn.2017.485.33.
 17. Słownik współczesnego języka polskiego, 2000, Dunaj B. (red.), Wydawnictwo WILGA,Warszawa.
 18. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych - Druk Sejmowy 1181.
 19. Walczak P., 2010, Kontrola zarządcza [w:] Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, Lachiewicz W. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Walczak P., 2017, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, Walczak P. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 21. Winiarska K., Postuła M., 2012, Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych [w:] Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Winiarska K. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r. VSA/WA 2016/12, SIP LEX nr 1297705.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu