BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczerniak Sebastian (Poznan School of Logistics, Poznań, Poland), Milczarek Jarosław (Poznan School of Logistics, Poznań, Poland)
Tytuł
Concept for Identifying Problems in Supply Chains in Omni-Channel Systems
Koncepcja indetyfikowania problemów w łańcuchu dostaw w systemach omni-channel
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 3, s. 341-350, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Strategia wszechkanałowa, Rynek instytucjonalny, Business to Consumer (B2C), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Handel elektroniczny, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Supply chain, Omnichannel strategy, Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Supply Chain Management (SCM), e-commerce, Production enterprise
Uwagi
summ., streszcz., This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstrakt
Wstęp: W szybko zmieniającym się konkurencyjnym otoczeniu na tle rosnących oczekiwaniach klientów, bardzo ważnym czynnikiem sukcesu jest sprawny łańcuch dostaw. Czego należy unikać i co należy wziąć pod uwagę podczas planowania i zarządzania łańcuchem dostaw? Czy możliwe jest zastosowanie tych samych rozwiązań do każdego modelu biznesowego (B2B/ B2C)? Poniższy artykuł przedstawia perspektywę firm produkcyjnych. W obecnej sytuacji jest coraz mniej miejsca dla firm działających według tylko jednego modelu. Każda firma rozważa strategie: niski zysk w modelach B2B, który ze względu na większą przewidywalność popytu daje mniejsze ryzyko planowania produkcji oraz system multi-kanałowy w modelach B2C, które z definicji są bardziej opłacalne, ale wiążą się z wyższym ryzykiem zmiany popytu. W artykule przedstawiono problemy i wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych, które wykorzystują oba modele biznesowe w dobie rynku e-commerce. Metody: Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono problemy zarządzania łańcuchem dostaw w relacjach B2B i B2C. Zbadano częstotliwość ich występowania oraz przedstawiono poziom negatywnego wpływu na firmę i jej otoczenie. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbce 65 managerów wyższego i średniego szczebla z działów zarządzania łańcuchami dostaw w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyniki: W badaniu zidentyfikowano wyzwania i problemy, przed którymi stoją firmy zarządzające swoimi łańcuchami dostaw. Przedstawia, które problemy wykazują najwyższy i najniższy poziom ryzyka. Wnioski: W artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji problemów i wyzwań stojących przed firmami produkcyjnymi. Dwuwymiarowość artykułu pozwala zademonstrować perspektywę prostych łańcuchów dostaw (B2B) i łańcuchów wielokanałowych (B2C). (abstrakt oryginalny)

Background: In a rapidly changing competitive environment and increasing customer expectations, an efficient supply chain is a very important success factor. What should be avoided and what should be considered during planning and supply chain management? Is it possible to apply the same solutions to each business model (B2B/ B2C)? The following article presents the perspective of manufacturing companies. In the current situation there is less and less space for companies operating according to only one model. Each company is considering strategies: low profit in B2B models, which due to greater predictability of demand gives lower risk of production planning and omni-channel in B2C models, which by definition are more profitable, but are associated with a higher risk of demand change. The article presents problems and challenges during supply chain management in manufacturing companies that use both business models in the era of e-commerce market. Methods: Based on the available literature, the problems of supply chain management in B2B and B2C relations are presented. The frequency of their occurrence was surveyed and the level of risk of negative impact on the company and its environment was presented. Results: The survey identified the challenges and problems that companies face when managing their supply chains, and those that pose the highest and lowest risks. Conclusions: This article presents the concept of identification of problems and challenges faced by manufacturing companies and models of actions to be applied in order to minimize their effects. The article is two-dimensional, showing a perspective for simple supply chains (B2B) and omni-channel chains (B2C). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brynjolfsson E., Hu Y. J., Rahman M. S., 2013. Competing in the age of omnichannel retailing. MIT Sloan Management Review, 54(4) 23.
  2. Chopra S., Meindl P., 2007. Supply chain management. Strategy, planning & operation. Das summa summarum des management, 265-275. http://doi.org/10.1007/978-3-8349-93205_22.
  3. Costantino F., Di Gravio G., Shaban A., Tronci M., 2013. Exploring the bullwhip effect and inventory stability in a seasonal supply chain, International Journal of Engineering Business Management, 5, Special Issue Innovations in Fashion Industry, 23:2013, http://doi.org/10.5772/56833.
  4. Kot S., Grondys K., Szopa R., 2011. Theory of inventory management based on demand Forecasting. Polish Journal of Management Studies, 3 (2011) 148-156.
  5. Kuźmicz K. A., 2015, Benchmarking in OmniChannel Logistics. Research in Logistics & Production, 5 (2015) 491-505.
  6. Milczarek J., Cyplik P., Wieczerniak S., 2017. 7-steps of changing a purchasing strategy exemplified by a selected enterprise. 17th international scientific conference Business Logistics in Modern Management, Segetlija, Z., Mesarić, J., Karić, M., Vojvodović, K., Potočan, V., Rosi, B., Jereb, B., Trauzettel, V., Cyplik, P., Hubner, A., Dujak, D. (ed.) Faculty of Economics in Osijek, Osijek, 12-13 October 159-176.
  7. Piotrowicz W., Cuthbertson R., 2014. Introduction to the special issue information technology in retail: Toward omnichannel retailing. International Journal of Electronic Commerce, 18 5-16. http://doi.org/10.2753/JEC10864415180400.
  8. Tetteh A., Xu Q., 2014, Supply chain distribution networks: Single-, dual-& omnichannel. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 3 63-73.
  9. Wieczerniak S., Cyplik P., Milczarek J., 2017. Root cause analysis methods as a tool of effective change. 17th international scientific conference Business Logistics in Modern Management, Segetlija, Z., Mesarić, J., Karić, M., Vojvodović, K., Potočan, V., Rosi, B., Jereb, B., Trauzettel, V., Cyplik, P., Hubner, A., Dujak, D. (ed.) Faculty of Economics in Osijek, Osijek, 1213 October 611-627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.353
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu