BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Lodz University of Technology), Goliszek Anna (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
A Valuable Natural Area as a System Marketing Product Versus Expectations of Tourists as Active Purchasers
Obszar cenny przyrodniczo jako systemowy produkt marketingowy a oczekiwania turystów jako aktywnych nabywców
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 5-12, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Turystyka, Rekreacyjne walory środowiska, Marketing produktu
Natural environment, Tourism, Recreational values ​​of the environment, Product marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu. W części tej przedstawiono podejście, zgodnie z którym obszary cenne przyrodniczo są systemowymi produktami marketingowymi, które powinny być współkreowane przez odbiorców. W artykule dążono do osiągnięcia celu, jakim jest zidentyfikowanie znaczenia przypisywanego przez turystów różnym cechom obszarów przyrodniczo cennych oraz pogrupowanie turystów ze względu na tę zmienną. Sformułowano także trzy pytania badawcze. Dążąc do znalezienia na nie odpowiedzi, przeprowadzono badania pierwotne za pomocą metody badania ankietowego, których wyniki poddano analizie statystycznej (metoda analizy ocen średnich i analizy czynnikowej). Wyniki tej analizy wskazują, że relatywnie największe znaczenie wśród 25 ocenianych elementów obszarów cennych przyrodniczo respondenci przypisywali czystości i bazie gastronomicznej, a najmniej istotne były nietypowe elementy ("fotograficzne safari"). Wśród ankietowanych wyodrębniono sześć grup wykazujących odmienny zakres aktywności, co wskazuje na konieczność dostosowywania elementów produktu, jakim jest obszar cenny przyrodniczo, do zróżnicowanych oczekiwań odbiorców. (abstrakt oryginalny)

The article is theoretical and empirical in nature. The theoretical part provides a cognitive and critical analysis of the world literature. According to the approach presented in this part, valuable natural areas are 'system marketing products' which should be co-created by purchasers. The research aim of the article is to identify the significance assigned by tourists to various characteristics of valuable natural areas and group the tourists based on this. Three research questions were formed. In order to answer them, primary research was conducted by means of a questionnaire. The results were statistically analysed using the method of averaging and factor analysis. The results indicate that the relatively highest significance from the 25 elements of valuable natural areas evaluated was assigned to cleanliness and food. Untypical elements (e.g. 'photographic safari') were the least significant. Respondents were assigned to six groups linked to various types of activities. This points to the necessity to adapt elements of the product, i.e. a valuable natural area, to the various expectations of the purchasers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2, 4, 433-459.
 2. Baruk, A. (2017). Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców. PWE, Warszawa.
 3. Bettencourt, L.A., Lusch, R.F., Vargo, S.L. (2014). A service lens on value creation: marketing's role in achieving strategic advantage. California Management Review, 57, 1, 44-66.
 4. Dąbrowska, A. (2018). Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania dla marketingu. Handel Wewnętrzny, 3, 106-117.
 5. Fruchter, G.E., Sigue, S.P. (2005). Transactions vs. Relationships: What Should the Company Emphasize? Journal of Service Research, 8, 1, 18-36.
 6. Fyrberg Yngfalk, A. (2013). It's not us, it's them! Rethinking value co-creation among multiple actors. Journal of Marketing Management, 29, 9(10), 1163-1181.
 7. García, J.A.C., Del Valle Galindo, A., Suárez, R.M. (2018) The effect of online and offline experiential marketing on brand equity in the hotel sector. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 22, 1, 22-41.
 8. Jalinik, M. (2002). Zarządzanie gospodarstwem ekoagroturystycznym na obszarach przyrodniczo cennych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, 14, 87-88.
 9. Kotilainen, K., Saari, U.A. (2018). Policy Influence on Consumers' Evolution into Prosumers - Empirical Findings from an Exploratory Survey in Europe. Sustainability, 10, 1-22.
 10. Łuszczyk, M. (2011). Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych. [In:] T. Poskrobko (Ed.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, 1, 260-276.
 11. Mazurek-Łopacińska, K. (2016). Megatrendy kulturowe w kontekście tworzenia produktów systemowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 261, 18-31.
 12. Simonetti, L. (2012). The ideology of Slow Food. Journal of European Studies, 42, 2, 168-189.
 13. Soliman, H.S. (2016). An Analytical Study of the Relationship between the Holistic Marketing and Overall Organizational Performance. International Journal of Business and Social Science, 7, 7, 42-56.
 14. Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Walesiak, M., Bąk, A. (1997). Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych. Badania Operacyjne i Decyzje, 1, 75-87.
 16. Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 202-225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu