BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Paweł (The State University of Applied Sciences in Płock, Poland)
Tytuł
Statistical Analysis of Demand for Telecommunications Services for Forecasting Purposes - Study of the Impact of Factors Not Arising from the Calendar
Analiza statystyczna popytu na usługi telekomunikacyjne w celach prognostycznych - badanie wpływu czynników niewynikających z kalendarza
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 21-31, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Popyt, Usługi telekomunikacyjne, Analiza statystyczna, Badania empiryczne
Demand, Telecommunications services, Statistical analysis, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C46, C53, D24
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja wpływu czynników (niewynikających z kalendarza) na zapotrzebowanie na usługi połączeniowe oferowane przez operatora telekomunikacyjnego. W części teoretycznej pracy przedstawiono znaczenie Systemu Prognostycznego (SP) jako swoistego rodzaju Systemu Wspomagania Decyzji w zarządzaniu operacyjnym operatora telekomunikacyjnego. Zawarto teoretyczne aspekty budowy SP. Szczególną uwagę poświęcono modułowi analizy statystycznej (jako podsystemu SP), który w przyjętym (badanym) zakresie został zaimplementowany w części empirycznej pracy. W części empirycznej zaprezentowano wyniki analiz statystycznych popytu na usługi telekomunikacyjne w zakresie umożliwiającym identyfikację wpływu czynników niewynikających z kalendarza (tj. wpływu kategorii połączenia i rodzaju abonenta) na poziom i rozkład tego popytu. Zaprezentowane wyniki badań dostarczają przesłanek do konstrukcji narzędzi prognostycznych, przeprowadzania procedury prognostycznej i monitorowania prognoz, tzn. dostarczają niezbędnych przesłanek do implementacji kolejnych elementów składowych SP. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the impact of factors (not arising from the calendar) on the demand for connection services offered by a telecommunications operator. The theoretical part of the research presents the importance of the Prediction System (PS) as a kind of Decision Support System in the operational management of the telecommunications operator. Theoretical aspects of PS structure have been included. Special attention has been paid to the statistical analysis module (as the PS subsystem), which was implemented in the adopted (researched) scope in the empirical part of the research. The empirical part presents the results of statistical analyses of demand for telecommunications services in the scope enabling identification of the impact of factors not arising from the calendar (i.e. the impact of category of connection and type of subscribers) on the level and distribution of such demand. The presented research results provide premises for the construction of forecasting tools, carrying out the forecasting procedure and monitoring the forecasts, i.e. they provide the necessary premises for the implementation of subsequent components of the PS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black, K. (2010). Business Statistics for Contemporary Decision Making. John Wiley and Sons Inc., New York.
 2. Daft, R.L., Marcic, D. (2011). Understanding Management. South-Western Cengage Learning, Mason.
 3. Dittmann, P. (2004). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Griffin, R. (2015). Fundamentals of Management. Cengage Learning, Boston.
 5. Healey, J.F. (2012). Statistics: A Tool for Social Research. Wadsworth Cengage Learning, Belmont.
 6. Kaczmarczyk, P. (2017). Microeconometric Analysis of Telecommunication Services Market with the Use of SARIMA Models. Dynamic Econometric Models, 17, 41-57. Doi: 10.12775/DEM.2017.003.
 7. Kaczmarczyk, P. (2018). Neural Network Application to Support Regression Model in Forecasting Single-Sectional Demand for Telecommunications Services. Folia Oeconomica Stetinensia, 18, 159-177. Doi:10.1515/ foli-2016-0026.
 8. Kasiewicz, S. (2005). Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. LeBlanc, D.C. (2004). Statistics: Concepts and Applications for Science. Jones and Bartlett Publisher, London.
 10. Lee, Ch., Lee, J.C., Lee, A.C. (2013). Statistics for Business and Financial Economics. Springer, New York.
 11. Luszniewicz, A., Słaby T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 12. Makridakis, S., Wheelwright, S.C., Hyndman, R.J. (1998). Forecasting Methods and Applications. J. Wiley, New York.
 13. Marcinkowska, M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Muraszkiewicz, M. (2000). Eksploracja danych dla telekomunikacji. Retrieved from http://www.ploug.org. pl/ showhtml.php?file=konf_00/materialy_00 [accessed: 02.07.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu