BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komor Agnieszka (University of Life Sciences in Lublin), Janulewicz Paweł (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Directions of Development of Selected Communes of the Lubelskie Voivodeship in the Opinion of Their Residents
Kierunki rozwoju wybranych gmin województwa lubelskiego w opinii ich mieszkańców
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 33-42, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Gmina, Wzorzec rozwoju Hellwiga
Local development, District, Hellwig's development model
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C10, H75, H76, O20
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była identyfikacja poziomu rozwoju lokalnego i ocena kierunków działań mających na niego wpływ z punktu widzenia mieszkańców reprezentujących badane gminy. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą H1 - istnieje pozytywny związek pomiędzy preferowanymi przez mieszkańców działaniami prorozwojowymi a dotychczasowym poziomem rozwoju gminy. Przedmiotem badań były 24 gminy z województwa lubelskiego. Okres badawczy obejmował zasadniczo 2017 rok. W pracy wykorzystano metodę wzorca rozwoju Hellwiga oraz metodę badania ankietowego. Metoda Hellwiga pozwoliła na dokonanie podziału analizowanych jednostek na cztery grupy z punktu widzenia poziomu ich rozwoju. Przy wykorzystaniu badań ankietowych dokonano identyfikacji i oceny działań mających w opinii respondentów zdynamizować rozwój gmin w przyszłości w zależności od dotychczasowego poziomu ich rozwoju. W wyniku przeprowadzonych badań nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy ankietowanymi reprezentującymi różne pod względem poziomu rozwoju lokalnego gminy w zakresie oceny znaczenia poszczególnych działań dla rozwoju gmin. (abstrakt oryginalny)

The goal of the study was to identify the level of local development and assess the directions of activities affecting it from the point of view of residents representing the surveyed communes. The H1 research hypothesis - that there is a positive relationship between the pro-development activities preferred by the residents and commune's current level of development - underwent verification. The research scope included 24 communes from the Lubelskie Voivodeship. The research basically covered 2017. This study utilized the Hellwig's development model method and the questionnaire survey method. The Hellwig's model method made it possible to divide the analysed units into four groups regarding their level of development. The survey was used to identify and evaluate activities which, in the opinion of the respondents, are supposed to boost the development of the communes in the future depending on the level of their development to date. As a result of the conducted research, no statistically significant differences were found between the respondents representing communes that differ in the level of local development in terms of evaluation of the importance of particular activities for the communes' development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, M., Janulewicz, P. (2012). Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 8, 17-28.
 2. Adamowicz, M., Janulewicz, P. (2013). Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Ekonomia, 305, 15-23.
 3. Adamowicz, M., Janulewicz, P. (2016). Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce - wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (64), 68-86.
 4. Bąk, I. (2007). Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych. [In:] W. Ostasiewicz (Ed.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Wydawnictwo AE, Wrocław, 49.
 5. Brol, R. (red.) (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 6. Brooks, J.S., Waylen, K.A., Borgerhoff Mulder, M. (2012). How national context, project design, and local community characteristics influence success in communitybased conservation projects. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109, 21265-21270.
 7. Bryden, J. (2002). Rural Development Indicators and Diversity in the European Union. Paper presented at the "Measuring Rural Diversity" Conference, Economic Research Service, Washington, DC, 21 November.
 8. Domańska, A. (2017). Samorząd gminny a jakość życia społeczności lokalnej. Handel Wewnętrzny, 4 (369), 2, 99-107.
 9. GUS, Local Data Bank for 2016-2017. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 18.10.2018].
 10. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.
 11. Jacob, S., Weeks, P., Blount, B., Jepson, M. (2013). Development and evaluation of social indicators of vulnerability and resiliency for fishing communities in the Gulf of Mexico. Marine Policy, 37, 86-95.
 12. Jakubowska, A. (2013). Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju lokalnego. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 156, 177-188.
 13. Janulewicz, P. (2009). Ranking gmin województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społecznego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 542 (2), 963- -969.
 14. Janulewicz, P. (2011). Konkurencyjność gmin na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna, 166, 234-245.
 15. Janulewicz, P. (2018). EU funds (RDP) and their impact on local development, Proceedings of the 2018 International Scientific Conference: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy. Warsaw, 7-8 June 2018, 376-382.
 16. Kamińska, A., Janulewicz, P. (2009). Klasyfikacja gmin wiejskich województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 57, 31-42.
 17. Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz, A. A. (2005). What is sustainable development? Goals, indicators, values and practice. Science and Policy for Sustainable Development, 47 (3), 8-21.
 18. Kisielińska, J. (2008). Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 14.
 19. Krawiec, M., Landmesser, J. (2007). Analiza taksonomiczna aktywności ekonomicznej ludności na obszarach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 9, 2, 170-176.
 20. Leigh, N.G., Blakely, E.J. (2017). Planning local development: theory and practise (6th edition). SAGE Publications Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC-Melbourne.
 21. Mika, J. (1995). Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Spółka z o.o. "Śląsk", Katowice.
 22. Ostasiewicz, W. (1999). Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 23. Rogerson, Ch.M., Rogerson, J.M. (2010). Local economic development in Africa: Global context and research directions. Development Southern Africa, 27 (4), 465- -480.
 24. Sekuła, A. (2001). Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej - zarys problemu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 588, Ekonomia, 40, 89-95.
 25. Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 125-136.
 26. Szaja, M. (2012). Wspólnoty lokalne w rozwoju gminnych jednostek samorządowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 29, 185-197.
 27. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 28. Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Współczesna Gospodarka, 6 (4), 111-122.
 29. Wiśniewska, M., Stawasz, D. (2016). Critical analysis of the possibility of application of participatory methods in local development management in Poland. Fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries. April 14-15, Riga, University of Latvia, 398-408.
 30. Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 145-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu