BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majka Agnieszka (University of Rzeszów, Poland), Zając Dariusz (University of Rzeszów)
Tytuł
Factors Influencing the Development of Non-Agricultural Business Activities in Rural Eastern Poland
Czynniki kształtujące rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich polski wschodniej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 43-52, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Pozarolnicza działalność gospodarcza, Metody taksonomiczne, Analiza wariancji
Rural areas, Non-agricultural economic activity, Taxonomic methods, Variance analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O12, O13, O15, O18, R12, R51
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest ocena warunków oraz identyfikacja czynników kształtujących rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w gminach wiejskich Polski Wschodniej z wykorzystaniem metody taksonomicznej i analizy wariancji. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane z Banku Danych Lokalnych GUS, w tym także z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, oraz z IUNG-PIB w Puławach. Badania wykazały, że gminy wiejskie Polski Wschodniej są mocno zróżnicowane pod względem warunków do rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, przy czym najbardziej liczebna jest grupa gmin o umiarkowanych warunkach w tym zakresie, a mniej liczebne są grupy gmin o dobrych i słabych warunkach. Ponadto wyniki analizy statystycznej pokazały, że istotnymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi tego rodzaju działalności w gminach wiejskich Polski Wschodniej są przede wszystkim: napływ ludności, inwestycje gminne oraz wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację programów i projektów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to assess the conditions and identify factors influencing the development of non-agricultural business activities in rural local government areas of Eastern Poland, making use of taxonomic methods and analyses of variance. The empirical content of the article was sourced from the Local Data Bank of Statistics Poland (Bank Danych Lokalnych GUS), including the 2010 Census of Agriculture (Powszechny Spis Rolny 2010), and also data from the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG-PIB) in Puławy. The study findings indicate that rural local government areas of Eastern Poland are strongly differentiated in respect of prevailing conditions for the development of non-agricultural business activities. The most numerous of them was the group consisting of local government areas with moderate conditions while the group of local government areas with better or weaker conditions was less numerous. Moreover, the results of the statistical analysis have shown that significant factors favouring developments of such business activities in rural local government areas of Eastern Poland are essentially the influx of people, municipal investments, as well as European Union financial resources for programs and projects' implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodziński, Z., Brodzińska, K. (2016). Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko- mazurskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (39), 31-38.
 2. Czarnecki, A. (2006). Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 8 (4), 78-82.
 3. Długokęcka, M., Kurek, I.M., Sawicka, J. (2003). Przedsiębiorczość kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 2 (1), 55-65.
 4. Duczkowska-Małysz, K., Duczkowska-Piasecka, M. (2014). Rodzinna przedsiębiorczość na obszarach wiejskich wobec wyzwań globalnych. [In:] R. Sobiecki (Ed.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 117-145.
 5. Duczkowska-Piasecka, M. (1997). Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach wiejskich (ich rola, znaczenie oraz możliwości i bariery rozwojowe). [In:] M. Kłodziński, A. Rosner (Eds.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 245-265.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2011). Powszechny Spis Rolny 2010 - Raport z wyników [2010 State Agricultural Census - Report on results]. Warszawa.
 7. Heffner, K., Gibas, P. (2007). Analiza ekonomiczno-przestrzenna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 8. Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielowymiarowych obiektów gospodarczych. [In:] W. Welfe (Ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. PWE, Warszawa, 46-68.
 9. Honjo, Y., Harada, N. (2006). SME Policy, Financial Structure and Firm Growth: Evidence From Japan. Small Business Economics, 27 (4-5), 289-300.
 10. Kamińska, W. (2011). Pozarolnicza aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Studia KPZK PAN, 133, 103-127.
 11. Kłodziński, M. (2012). Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej. [In:] M. Drygas, K. Zawalińska (Eds.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, 95-115.
 12. Kopacz-Wyrwał, I. (2015). Przedsiębiorczość a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 82-97.
 13. Luszniewicz, A., Słaby, T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. C.H. Beck, Warszawa.
 14. Makarski, S. (2003). Subregionalne uwarunkowania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. [In:] A. Czudec (Ed.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Vol. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 166-174.
 15. Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2016). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (1), 180-185.
 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011). Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa.
 17. Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 18. Pięta, P., Pomianek, I. (2008). Czynniki wpływające na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w wybranych gminach podregionu olsztyńskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 7 (3), 89-97.
 19. Sawicka, J. (2000). Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Wasilewski, A. (Ed.) (2014). Efektywność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej wspierających rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej", 108. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 21. Wilkin, J. (1997). Przedsiębiorczość na wsi - główne determinanty i uwarunkowania. [In:] S. Makarski (Ed.), Przedsiębiorczość w agrobiznesie, a rozwój terenów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Trzcinica, 25-33.
 22. Wilkin, J. (2007). Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. [In:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Vol. 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 593-616.
 23. Zając, D. (2014). Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, 17. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 24. Zarębski, P. (2015). Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 63-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu