BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Lamb Meat Market in the European Union Countries in 2007-2017
Rynek mięsa jagnięcego w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2017
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 71-80, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Produkcja mięsa, Analiza danych
Meat market, Production of meat, Data analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F00, Q02, Q11, Q13, Q18
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem głównym pracy było ukazanie sytuacji i zmian na rynku mięsa jagnięcego w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej według stanu na 31 grudnia 2017 roku (28 państw). Okres badań dotyczył lat 2007-2017. Stwierdzono spadek pogłowia owiec w UE; największy w państwach, w których hoduje się najwięcej tych zwierząt, takich jak: Hiszpania, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Spadek pogłowia wpływał na zmniejszenie się produkcji mięsa jagnięcego. Problemem był też spadek spożycia mięsa jagnięcego. Pomimo to na rynku udział samozaopatrzenia był mniejszy niż 90%. Zmiany, które dokonały się na rynku mięsa jagnięcego, nie miały wpływu na koncentrację tej produkcji. Ciągle była ona na bardzo wysokim poziomie. W latach 2007-2017 ceny mięsa jagnięcego głównie rosły, a spadki dotyczyły niewielkiej liczby krajów. Następowało też wyrównanie się cen. W całej UE ceny wzrosły średnio o 16%. Wielkość produkcji mięsa jagnięcego w krajach UE była przeciętnie związana z parametrami określającymi potencjał gospodarki, lecz nie była związana z parametrami per capita. Produkcja mięsa jagnięcego i jego spożycie zależą zarówno od wielu czynników rynkowych, jak i społecznych i trudno mierzalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was to show the situation and changes on the lamb meat market in the European Union countries. All European Union Member States, which belonged to the EU as of 31 December 2017 were selected for research. The research concerned the years from 2007 till 2017. The period of research concerned the years 2007-2017. Decrease in the sheep population in the EU has been found, the largest in the countries that keep the largest number of animals, such as Spain, the United Kingdom, France and Italy. The decline in the population of sheep influenced the decrease in the production of lamb meat. Another problem was the decline in lamb meat consumption. Nevertheless, the share of self-supply on the market was lower than 90%. The changes that took place on the lamb meat market did not affect the concentration of this production. It was still very high. In 2007-2017, the prices of lamb meat increased, while the decreases concerned a small number of countries. There was also a leveling up of prices. Across the EU, prices have risen by 16% on average. The production volume of lamb meat in EU countries was on average related to the parameters determining the potential of the economy and not related to per capita parameters. Production as well as lamb meat consumption, depend on many market factors and also on social and hard to measure factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, J.M.L. (2001). Sheep Meat: Can We Adapt to Forthcoming Demands. Production Systems and Product Quality in Sheep and Goats. Options Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerrannées, 46, 11-17.
 2. Balkhausen, O., Banse, M., Grethe, H. (2008). Modelling CAP Decoupling in the EU: A Comparison of Selected Simulation Models and Results. Journal of Agricultural Economics, 59 (1), 57-71. DOI: 10.1111/j.1477- 9552.2007.00135.x
 3. Brodzińska, K. (2009). Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 23 (8), 24-33.
 4. Canali, G. (2006). Common Agricultural Policy Reform and its Effects on Sheep and Goat Market and Rare Breeds Conservation, Small Ruminant Research, 62 (3), 207-213. DOI: 10.1016/j.smallrumres.2005.08.021
 5. Cofas, E., Soare, E. (2013). Quantitative Study of the World Market of Meat, Scientific Papers, Series: Management. Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 13 (2), 71-74.
 6. Commission Regulation (EEC) No 2966/80 of 14 November 1980 amending certain Regulations on the common organization of the markets in beef and veal, pigmeat and sheepmeat and goatmeat and Regulations (EEC) Nos 827/68 and 950/68. OJ L 307/5 of 18.11.1980.
 7. Council Regulation (EC) No 2529/2001 of 19 December 2001 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat. OJ L 341 of 22.12.2001.
 8. Council Regulation (EEC) No 1837/80 of 27 June 1980 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat. OJ L 183/1 of 16.07.1980.
 9. Dyrmundsson, Ó.R. (2006). Sustainability of Sheep and Goat Production in North European Countries - From the Arctic to the Alps, Small Ruminant Research, 62 (3), 151-157. DOI: 10.1016/j.smallrumres.2005.08.010
 10. Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B. (2016). Determinanty pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w okresie globalnego kryzysu gospodarczego 2009 roku i po jego wystąpieniu, Przegląd Organizacji, 4, 29-36.
 11. European Commission (2018). EU Agricultural Outlook for the Agricultural Markets and Income 2017-2030 (European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels.
 12. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (2008a). Rynek mięsa, drobiu i miodu. Bieżące informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE - XII. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa.
 13. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (2008b). Rynek mięsa, drobiu i miodu. Bieżące informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE - III. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa.
 14. Klepacka-Kołodziejska, D. (2007). Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej. [In:] M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (Eds.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. IRWiR PAN i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa, 211-224.
 15. Lisiak, D., Borys, A., Lisiak, B. (2011). Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie. Wiadomości Zootechniczne, 49 (3), 85-90.
 16. Niedziółka, R., Pieniak-Lendzion, K. Borkowska, T. (2005). Handel zagraniczny na rynku mięsa baraniego po wstąpieniu do UE. Monografie 59. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 17. Niżnikowski, R., Strzelec, E., Popielarczyk, D. (2006). Economics and Profitability of Sheep and Goat Production under New Support Regimes and Market Conditions in Central and Eastern Europe. Small Ruminant Research, 62 (3), 159-165. DOI: 10.1016/j.smallrumr es.2005.08.011
 18. Piworowicz, J. (2015). Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 19. Rachwał, T. (2014). Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148-163.
 20. Regan, E. (1980). The Sheep Market: Problems and Prospects. OECD, Paris.
 21. Rokicki, T. (2005). Regulacje rynku mięsa baraniego i jagnięcego w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7 (2), 188-193
 22. Rokicki, T. (2015). Regulacja prawne dotyczące gospodarstw owczarskich w Polsce. [In:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, 407-417.
 23. Rokicki, T. (2017). Zmiany w produkcji mięsa jagnięcego w UE. Gospodarka Mięsna, 6, 22-25.
 24. Rokicki, T., Ratajczak, M., Golonko, M. (2019). The production of sheep's milk in EU countries. [In:] Proceedings of the 2019 International Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, LLU ESAF, 9-10.05.2019, 375-381.
 25. Soare, E., Cofas, E. (2012). Research on European Union Meat Market. Annals of Constantin Brancusi University, 9, 288-291.
 26. Soare, E., Cofas, E., Balan, A., David, L. (2012). Researches and Results About the Meat Market in Romania. Scientific Papers, Series I, Agricultural Management, 14 (2), 185-192.
 27. Stańko, S. (2008). Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 94 (2), 65-79.
 28. Tomkiewicz, J. (2011). Reakcja państwa na kryzys gospodarczy - podstawowe dylematy. Master of Business Administration, 5 (162), 56-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu