BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk-Jarocka Mariola (The State University of Applied Sciences in Płock)
Tytuł
Social Inclusion of Individuals Suffering from Exclusion - Evaluation of Motives and Actions in View of Own Research
Inkluzja społeczna osób wykluczonych - ocena motywów i działań w świetle badań własnych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 1, s. 81-89, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Bezrobocie, Badania empiryczne
Social exclusion, Unemployment, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F66
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem rozważań zaprezentowanych w artykule jest próba określenia motywów i działań, które sprzyjają włączeniu społecznemu osób bezrobotnych, najczęściej osób społecznie wykluczonych. Badania ankietowe według kwestionariusza wywiadu przeprowadzono w 2018 roku na populacji 350 respondentów. Analizy obejmowały rozkład odpowiedzi na pytania ankietowe w całej badanej próbie oraz weryfikację istotności statystycznej zależności między udzielanymi odpowiedziami a takimi zmiennymi, jak: płeć, wiek, wykształcenie i długość okresu zarejestrowania w miejskim urzędzie pracy. Wyniki badań wskazują na to, że istotnym motywem wpływającym na włączanie społeczne jest podwyższenie świadomości społeczeństwa w zakresie dostępu do świadczeń. Świadomość braku uprawnień do emerytury oraz braku dostępu do służby zdrowia, a także zwiększenie zdolności kredytowej w sposób istotny kształtują wiedzę społeczeństwa w zakresie ważności pracy na oficjalnym rynku. (abstrakt oryginalny)

Main aim of analyses presented in the article was to determine the motives and actions which promote social inclusion of the unemployed, most frequently suffering from social exclusion. The survey was conducted in 2018 based on the questionnaire among the population of 350 respondents. The analyses included the distribution of answers to survey question within the entire sample together with the verification of statistical significance between the answers provided and such variables as: gender, age, education and period of being registered in Municipal Employment Office. Results of the study show that increasing social awareness on the access to benefits is an important motif influencing social inclusion. The awareness of the fact of being deprived of the right to retirement pension, no access to healthcare and increased creditworthiness shape the knowledge of the society in relation to the importance of working within the official labour market to a significant extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji [Social exclusion and inclusion. Paradigms and definition attempts]. IPiSS, Warszawa.
 2. Frąckiewicz, L. (Ed.) (2005). Wykluczenie społeczne [Social exclusion]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 3. Grewiński, M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach Państwa opiekuńczego [Multi-sector social policy. On transformations of the Welfare State]. WWSP TWP, Warszawa.
 4. Grotowska-Leder, J., Faliszek, K. (Eds.) (2005). Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunku działań [Social exclusion and inclusion. Diagnosis - conditions - directions for activities]. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT-DTP, Toruń.
 5. Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna [Social economy]. Vol. 1, 2. PWN, Warszawa.
 6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2004). Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Warszawa.
 7. Nowak, K. (2011). Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii [Status of the notion of work in critical theory and the theory of economy]. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Raczkowska, M. (2013). Procesy inkluzji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce [Social inclusion processes in rural areas in Poland]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (5), 241-248.
 9. Sobczak, M.J. (2016). Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego [Social exclusion and social inclusion with the use of social economy entities in Poland at the example of the Łódź voivodeship]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Szatur-Jaworska, B. (2005). Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starszych [Remarks on exclusion and inclusion at the example of social policy towards the elderly]. [In:] J. Grotowska- Leder. K. Faliszek (Eds.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunku działań [Social exclusion and inclusion. Diagnosis - conditions - directions for activities]. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT-DTP, Toruń.
 11. Woodward, A., Kohli, M. (2003). Inclusion and Exclusion in European Societies. Routledge, London, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu