BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mihaylov Valentin (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland), Runge Jerzy (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Tytuł
Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną
An Applied Potential of Studies on Territorial Identity
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 43, s. 53-70, bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość lokalna, Badania socjologiczne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Badania porównawcze, Tożsamość narodowa
Local identity, Sociological research, Social and cultural condition, Comparative examination, National identity
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie, Aglomeracja katowicka, Europa Środkowo-Wschodnia
Silesian Voivodeship, Katowice agglomeration, Central and Eastern Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys aktualnych problemów teoretycznych i aplikacyjnych w geograficznych badaniach nad tożsamością terytorialną w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 r. Uwzględniono zarówno uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i kulturowe w krajach pokomunistycznych, jak procesy zachodzące na poziomie ogólnoeuropejskim i globalnym. Wybrane aktualne aspekty transformacji tożsamości terytorialnej zostały przeanalizowane w globalnym, ponadnarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym wymiarze. Szerzej omówiono województwo śląskie, przede wszystkim konurbację katowicką jako przykład stosunkowo niewielkiej przestrzeni, w której krzyżuje się i współistnieje szereg tożsamości regionalnych i lokalnych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania aplikacyjnego badań nad tożsamością w różnych dyscyplinach naukowych, m.in. w stosunkach międzynarodowych, gospodarce przestrzennej, polityce regionalnej, w marketingu i gospodarce turystycznej. (abstrakt oryginalny)

An outline of the current theoretical and applied issues of geographical studies on territorial identity in some countries in Central and Eastern Europe is presented in the article. Social, economic and cultural conditions in the post-communist countries as well as processes occurring at the all-European and global level are also taken into account. Selected key aspects of transformation of territorial identity are analyzed on a global, transnational, national, regional and local level. The Śląskie Voivodeship, mainly the Katowice conurbation, is discussed more profoundly, since it is an example of a relatively small area in which a number of regional and local identities co-exist. In the final chapter, the most important manifestations related to territorial identity in East-Central European countries and research priorities in socio-economic geography are formulated by the authors. Particular attention is paid to the possibilities of application of territorial identity studies in various disciplines, including international relations, spatial planning, regional policy, marketing and tourism economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agnew J. 1994. The territorial trap: The geographical assumptions of international relations theory. Review of International Political Economy, 1: 53-80.
 2. Banini T., Pollice F. 2015. Territorial identity as a strategic resource for the development of rural areas. Semestrale di Studie Ricerche di Geografia, 2: 7-16.
 3. Bauman Z. 2000. Liquid Modernity. Polity Press, Cambridge.
 4. Bierwiaczonek K. 2008. Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice.
 5. Bierwiaczonek K. 2013. Wokół tożsamości przestrzennej mieszkańców województwa śląskiego. Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa, 4: 15-28.
 6. Bujak P. 2016. Tożsamość śląska. Rzeczywistość czy XX-wieczna kreacja? Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1): 61-74.
 7. Brzezinski Z. 2004. The Choice: Global Domination or Global Leadership. Basic Books.
 8. Castells M. 2010. The Power of Identity. Wiley-Blackwell.
 9. Charles A. 2012. Identity, Norms, and Ideals. [W:] A. Charles (red.), Exchange Entitlement Mapping/Theory and Evidence. Palgrave Macmillan, New York, s. 33-52.
 10. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43.
 11. Chromý P., Janu H. 2003. Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of the peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 1: 105-117.
 12. de Rivera J., Carson H.A. 2015. Cultivating a Global Identity. Journal of Social and Political Psychology, 3(2): 310-330.
 13. Davutoğlu A. 2001. Stratejik Derinlik/Türkiye'nin Uluslararası Konumu. Küre Yayınları, İstanbul.
 14. Dragan W. 2016. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013. Prace Naukowe UŚ, Katowice.
 15. Dugin A. 2004. Projekt Ewrazija. Eksmo, Jauza, Moskwa.
 16. Dylus A. 2005. Globalizacja. Refleksje etyczne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 17. Eberhardt P. 2017. Słowiańska geopolityka. Arcana, Kraków.
 18. Giddens A. 2001. Nowoczesność i tożsamość: "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Grzybowski M. 2001. Marketing regionów. Baltic Cruise - studium przypadku z regionu Morza Bałtyckiego. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 311-322.
 20. Güney A., Gökcan F. 2010. The "Greater Middle East" as a "Modern" Geopolitical Imagination in American Foreign Policy. Geopolitics, 15(1): 22-38.
 21. Huntington S.P. 1997. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Penguin Books.
 22. Jezernik B. 2004. Wild Europe: the Balkans in the gaze of Western travellers. Saqi.
 23. Juroszek J. 2016. Tożsamość miejsca w kontekście rewitalizacji centralnej przestrzeni miasta na przykładzie KWK "Mysłowice". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 8: 45-62.
 24. Kaplan D.H. 1999. Territorial Identities and Geographic scale. [W:] G.H. Herb, D.H. Kaplan (red.), Nested Identities. Nationalism, Territory and State. Rowman & Littlefield, s. 31-52.
 25. Ker-Lindsay J., Berg E. 2018. Introduction: A Conceptual Framework for Engagement with de facto States. Ethnopolitics, 17(4): 335-342.
 26. Lewicka M. 2008. Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28: 209-231.
 27. Lis A. 2011. Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 213-227.
 28. Lisiecki S., Kubera J. 2015. O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych - starych tożsamości. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 54: 127-139.
 29. Lisowski A. 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 30. Madurowicz M. 2007. Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 31. Marković I., Fuerst-Bjeliš B. 2015. Prostorni identitet kao pokretačka snaga razvoja turizma: komparativna analiza regija Bjelovara i Čakovca. Hrvatski Geografski Glasnik, 77(1): 71-88.
 32. Matykowski R. 2017. Zbiorowości społeczno-przestrzenne i ich związki z terytorium: formy i czynniki regionalizmu w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 33. Mihaylov V. 2013. Balkany kak prostranstvo problematicheskoi nadnacional'noi identichnosti. Kul'turnaia i gumanitarnaia geografia. Kul'turnaya i Gumanitarnaya Geografia, 4: 140-152.
 34. Mihaylov V. 2014. Territorial consciousness as an Identity Component of the National and Ethnic Communities. [W:] V. Mihaylov (red.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe. Institute of Geopolitics, Częstochowa, s. 19-34.
 35. Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K. 2011. The changing identity of the Central European city: the case of Katowice. Journal of Historical Geography, 37(1): 113-126.
 36. Mitchell K. 2007. Geographies of identity: the intimate cosmopolitan. Progress in Human Geography, 31: 706-720.
 37. Nagorna L. 2008. Regional'na identichnost': ukrainskii kontekst. Kyiv, IPiEND imeni I.F. Kurasa NAN Ukraini.
 38. Newman D. 1994. Geopolitics Renaissant: Territory, Sovereignty and the World Political Map. [W:] D. Newman (red.), Boundaries, Territory and Postmodernity. Frank Cass Publishers, London, s. 1-16.
 39. NSP 2002. Spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny Spis Rolny, 7. Migracje ludności. 2004. Województwo Śląskie, Urząd Statystyczny, Katowice.
 40. Odoj G. 2007. Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 41. Okunev I. 2008. Tsentrostremitel'nye i tsentrobezhnye sily na politicheskoi karte mira. Kosmopolis, 1: 169-179.
 42. Paasi A. 2003. Region and Place: Regional Identity in Question. Progress in Human Geography, 27(4): 475-485.
 43. Paleczny T. 2008. Socjologia tożsamości. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 44. Parysek J.J., Stryjakiewicz T. 2004. Globalny a lokalny wymiar badań geograficzno-ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 95-102.
 45. Pashayeva G. 2018. Security Alliances in Eurasia through the Lens of Identity. [W:] C. Frappi, G. Pashayeva (red.), Cooperation in Eurasia: Linking Identity, Security, and Development. Ledizioni-LediPublishing, Milano, s. 53-78.
 46. Potocki R. 2009. Geopolityka Oceanii: Anglosfera? Geopolityka, 1(2): 59-76.
 47. Raszkowski A. 2014. Tożsamość terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332: 34-43.
 48. Raagmaa G. 2002. Regional identity in regional development and planning. European Planning Studies, 10(1): 55-76.
 49. Runge A., Runge J. 2015. Modele przestrzeni społecznej złożonych układów osadniczych (wybrane aspekty teoretyczno-empiryczne). [W:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów. T. 2. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, s. 207-226.
 50. Runge J. 2014. Selected problems of regional consciousness and identity in the areas of historical-geographical borderland - a case of the Silesian Province (Poland). [W:] V. Mihaylov (red.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe. Institute of Geopolitics, Częstochowa, s. 329-326.
 51. Rykiel Z. 2010. Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze. [W:] Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 17-31.
 52. Said E. 1978. Orientalism. Penguin, London.
 53. Siwek T., Kaňok J. 2000. Mapping Silesian identity in Czechia. Geografie, 105(2): 190-200.
 54. Skarzyński R. 2010. Stosunki międzynarodowe, system międzynarodowy i poliarchia. Stosunki Międzynarodowe, 1-2: 9-29.
 55. Stanley L. 2013. A European Supra-National Identity: The Solution to the European Union's Crisis of Legitimacy? The Bruges Group, London.
 56. Szczepański M. 1991. Miasto socjalistyczne Tychy i świat społeczny jego mieszkańców. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 57. Szul R. 2013. Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja. MAZOWSZE Studia Regionalne, 12: 107-134.
 58. Świątkiewicz-Mośny M. 2015. Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 59. Todorova M. 1997. Imagining the Balkans. Oxford University Press.
 60. Wódz J. 2010. Górny Śląsk jako problem polityczny: spojrzenie socjologiczne. Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa, 1: 34-51.
 61. Zamyatin D. 2004. Vlast' prostranstva i prostranstvo vlasti: Geograficheskie obrazy v politike i mezhdunarodnykh otnosheniakh. Rosspen, Moskwa.
 62. Zamyatin D. 2011. Identichnost' i territoriia: gumanitarno-geograficheskie podkhody i diskursy. [W:] Identichnost' kak predmet politicheskogo analiza. IMEMO RAN, Moskwa, s. 186-203.
 63. Zarycki T. 2008. Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej. [W]: A. Kasińska-Metryka, R. Miernik (red.), Tożsamość województwa świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej. Unikat, Kielce-Katowice, 2: 37-47.
 64. Zimmerbauer K. 2018. Supranational identities in planning. Regional Studies, 52: 911-92
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu