BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpus Karolina
Tytuł
Zachęty podatkowe jako instrument polityki wspierania rozwoju gospodarczego państwa
Tax Incentives as Instruments of State Policy on Boosting Economic Development
Źródło
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 77-96, bibliogr. 12 poz.
Torun International Studies
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy państwa, Inwestycje pośrednie, Inwestycje bezpośrednie, Polityka gospodarcza państwa
Economic development of the country, Indirect investments, Direct investments, State economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka wspierania rozwoju gospodarczego przez państwo prowadzona jest za pomocą wielu instrumentów prawnych, w tym także instrumentów istniejących w systemie podatkowym państwa. Pozafiskalne funkcje podatków (zwłaszcza podatków bezpośrednich) sprawiają, że stają się one coraz bardziej atrakcyjnym instrumentem dla polityków, których interesuje szczególnie funkcja stymulacyjna podatków wobec gospodarki. Zachęty podatkowe stanowią istotną grupę zachęt inwestycyjnych. Poprzez ustanawianie przepisów o zachętach podatkowych państwo podejmuje działania o charakterze interwencyjnym w gospodarce, co jednocześnie stanowi ograniczenie zasady neutralności podatkowej. Przedstawienie roli zachęt podatkowych jako instrumentów polityki wspierania rozwoju gospodarczego przez państwo zostało rozpoczęte od omówienia ich znaczenia dla pozyskiwania inwestycji krajowych i zagranicznych. Następnie zaprezentowane zostały podstawowe typy zachęt podatkowych i ich użyteczność dla realizacji różnych kierunków polityki wspierania rozwoju gospodarczego państwa. (abstrakt oryginalny)

The State in its policy on boosting economic development uses many legal instruments, including instruments provided by State tax system. Non-fiscal functions of taxes (especially direct taxes) are more and more attractive to the politicians, primarily stimulable function of taxes for the economy. Tax incentives form an important part of investment incentives. By establishing regulations concerning tax incentives the State engages with tax intervention in the economy and at the same time limits principle of tax neutrality. Illustration of the role of tax incentives as instrument of the State policy on boosting economic development starts with presentation of their capacity for enticing domestic and foreign investment. Subsequently, main types of tax incentives are analysed along with their applicability to all sorts of the policy's directions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blomström, The Economics of International Investment Incentives, [w:] International Investment Perspectives, OECD 2002, s. 165, 169.
 2. A. Easson, Tax Incentives for Foreign Direct Investment, Kluwer Law International 2004, s. 137.
 3. Ch. Edwards, V. de Rugy, International Tax Competition: A 21st-Century Restraint on Government, Tax Notes International 2002, vol. 27, nr 1, s. 67.
 4. A. Gwiazda, Kontrowersje wokół specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Samorząd Terytorialny 2002/12, s. 51-55.
 5. D. Holland, R. J. Vann, Income tax incentives for investment, [w:] Tax Law Design and Drafting, pod red. V. Thuronyi, International Monetary Fund 1998, s. 990.
 6. A. Michaliszyn, A. Pośniak, Specjalne strefy ekonomiczne po 1 maja 2004 r., Przegląd Podatkowy 2004/5, s. 23-24.
 7. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Specjalne strefy ekonomiczne. Stan na dzień 31 grudnia 2004 r., Warszawa 2005, www.mg.gov.pl.
 8. M. Musiał, Przepisy o uldze poprawiono, Gazeta Prawna nr 93 (1711) z 15 V 2006, s. 13; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz. U. z 2004 r., Nr 123, poz. 1291; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 2050.
 9. Tax Notes International 2002, vol. 27, nr 1, s. 67.
 10. OECD, Tax incentives for research and development: trends and issues, Paryż 2002, s. 8 i 29.
 11. T. Viherkenttä, Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation. A Study on the Relationships between Income Tax Incentives for Inward Foreign Investment in Developing Countries and Taxation of Foreign Income in Capital-Exporting Countries, Kluwer Deventer Boston, Finnish Lawyers' Publishing Company 1991, s. 24.
 12. S. Zalewski, Interwencjonizm podatkowy. Rozważania o pozafiskalnych celach opodatkowania i niektórych ich gospodarczych skutkach, Warszawa 1939, s. 23-25, 31-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8168
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu