BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Karczewicz Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Organizacja przestrzenna handlu detalicznego w aglomeracji poznańskiej
Spatial Organization of Retail Trade in the Poznań Agglomeration
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 91-105, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne
Retail trade, Spatial planning, Spatial development
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie organizacji przestrzennej handlu detalicznego w aglomeracji poznańskiej z podziałem na miasto (ze szczególnym uwzględnieniem śródmieścia) i strefę podmiejską. Zaobserwowano generalną tendencję przenoszenia się placówek handlowych z obszarów centralnych miasta do wielkopłytowych osiedli i na tereny podmiejskie oraz ich koncentracje w dużych centrach handlowych. Proces ten wspierany był do 2014 r. przez liberalne przepisy lokalnego planowania przestrzennego. Efektem tego jest postępujący ubytek placówek handlowych w centrum miasta. Mechanizmy rynkowe wydają się ważnym, ale niewystarczającym instrumentem kształtowania właściwej struktury przestrzennej, wielkościowej i branżowej handlu. Stąd w artykule zwraca się uwagę na potrzebę diagnozowania i planowania rozwoju sieci handlowej w skali całej aglomeracji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru śródmieścia. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present the spatial organization of the retail trade in the Poznań agglomeration divided into a city (with particular emphasis on the city centre) and the suburban area. A general trend of moving retail outlets from the central areas of the city to large housing estates and suburban areas was observed, as well as their concentrations in large shopping centres. This process was supported by liberal local spatial planning regulations until 2014. The result is a progressive disappearance of commercial functions in the city centre. Market mechanisms seem to be an important but insufficient instrument to shape the proper spatial, size and retail trade structure. Therefore, the article draws attention to the need to diagnose and plan the development of the retail trade network in the scale of the whole agglomeration, with particular emphasis on the downtown area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrudan I.N., Dabija D.C. 2009. The life cycle of shopping centers and possible revitalization strategies. Annals of the University of Oradea: Economic Sience, 4(1): 536-541.
 2. Bejnarowicz K. 2007. Nowe centra handlowe w starej przestrzeni miejskiej Krakowa. [W:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Nomos, Kraków, s. 111-117.
 3. Budner W. 2014. Handel w rozwoju miasta. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań.
 4. Colliers International 2017. Raport: Centra Handlowe w Aglomeracjach, II kwartał 2017, Polska.
 5. Colliers International 2018. Raport: Centra Handlowe w Aglomeracjach, Polska.
 6. Dudek-Mańkowska S. 2006. Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie. [W:] J. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245-254.
 7. Dzieciuchowicz J. 2012. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i ptak w Rzgowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Espinosa Seguí A. 2015. Malling and demalling the city. Urban growth and retail activities (http://hdl.handle.net/10045/17493; dostęp: 30.10.2018).
 9. Kaczmarek T. 2010. Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. Kaczmarek T. 2011. Handel detaliczny w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym miast w Polsce. [W:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI w. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15: 67-83.
 11. Kaczmarek T. 2014. Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce. Space - Society - Economy, 13: 247-269.
 12. Kaczmarek T. 2016. Handel wielkopowierzchniowy w zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym obszaru metropolitalnego. [W:] Ł. Mikuła (red.), Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 27: 131-144.
 13. Kotler P. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
 14. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań. 2016. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 15. Ledwoń S. 2008. Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść. Praca doktorska wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
 16. Lowry J.R. 1997. The Life Cycle of shopping centers. Bussiness Horizons.
 17. Namyślak B. 2006. Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu. [W:] J. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 265-276.
 18. Rochmińska A. 2013. Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 19. Sieć handlowa miasta Poznania i jej ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb konsumentów i lokalizacji nowych obiektów handlowych 2004. Urząd Miasta Poznania. Poznań.
 20. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2008. Rada Miasta Poznania. Poznań.
 21. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2014. T. II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.
 22. Szulce H. 1998. Struktury i strategie w handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu