BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowski Wojciech (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zmiany integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową w latach 2012-2018 na tle rozwoju przestrzennego obszarów wiejskich poznańskiej strefy podmiejskiej
Changes in Integration of Housing with the Railway Station in 2012-2018 in the Context of Spatial Development of Rural Areas of Poznań's Suburban Area
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 169-184, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Budownictwo mieszkaniowe, Obszary wiejskie, Transport kolejowy, Integracja regionalna
Spatial development, Housing construction, Rural areas, Railway transport, Regional integration
Uwagi
Streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Jednym z podstawowych problemów rozwoju przestrzennego stref podmiejskich największych miast w Polsce jest niekontrolowana i chaotyczna forma suburbanizacji. Obszary te są szczególnie narażone na problemy komunikacyjne, dlatego też kluczową rolę pełni sprawny system transportu zbiorowego, a przede wszystkim kolej aglomeracyjna. Dlatego też głównym celem artykułu jest ocena integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową w poznańskiej strefie podmiejskiej oraz jej zmian na tle rozwoju przestrzennego w latach 2012 i 2018. Badania stref podmiejskich na gruncie geografii społeczno-ekonomicznej skupiały się do tej pory głównie na analizach funkcjonalno-przestrzennych i społecznych, stąd niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie w tej kwestii. (abstrakt oryginalny)

Urban sprawl is currently one of the most important problem of spatial development of suburban zones of the largest cities in Poland. These areas are particularly vulnerable to communication problems. The efficient agglomeration railway system plays a key role. The main purpose of the article is to assess the integration of housing development with the railway station in the Poznań suburban area and its changes in 2012 and 2018 in the context of urban sprawl. The previous studies of suburban areas had only focused mainly on functional spatial and social factors, hence this article is an essential component of research in this field. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beim M. 2007. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań.
 2. Beim M., Modrzewski B. 2013. W kierunku racjonalnej polityki urbanistycznej Polski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionsalna, 24: 9-24
 3. Beim M., Tölle A. 2008. Motywacje migracji rezydencjalnych w obszarze aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański - jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 121-138.
 4. Cervero R., Day J. 2008. Suburbanization and transit-oriented development in China. Transport Policy, 15(5): 315-323.
 5. Dittmar H., Ohland G. 2012. The new transit town: best practices in transit-oriented development. Island Press.
 6. Gadziński J. 2016. Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców - przykład aglomeracji poznańskiej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(1): 31-42.
 7. Guerra E., Cervero R., Tischler D. 2012. Half-mile circle: Does it best represent transit station catchments? Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2276: 101-109.
 8. Janc K. 2017. Geografia Internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 41. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 9. Jaskólski M., Smolarski M. 2018. Rozwój przestrzenny a dostępność komunikacyjna wrocławskich suburbiów na przykładzie Siechnic, Smolca i Długołęki. Przegląd Komunikacyjny, 73(2): 4-8.
 10. Jażdżewska I. 2006. Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku. Przegląd Geograficzny, 78(4): 561-574.
 11. Jurkowski W. 2017. Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(2): 31-42.
 12. Jurkowski W. 2018, Wpływ integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową na ruch pasażerski w obszarach wiejskich wrocławskiej strefy podmiejskiej. Studia Obszarów Wiejskich 50: 197-211.
 13. Kacprzak E., Głębocki B. 2016. Urban sprawl a zmiany zasobów użytków rolnych na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2016. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 99-118.
 14. Kaszubowski D. 2011. Rozwój miast ukierunkowany na optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12: 175-184.
 15. Małek J. 2011. Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i Forma, s. 431-442.
 16. Mantey D. 2013. Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny, 85(2): 271-289.
 17. Mikuła Ł. 2016. Rozwój funkcji mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej w świetle polityki przestrzennej samorządów lokalnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 91-112.
 18. Parysek J.J. 2008. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71-90.
 19. Poniży L. 2008. Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzenne struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu, 22: 335-342.
 20. Renne J.L. 2016. Transit oriented development: making it happen. Routledge.
 21. Słodczyk J. 2003. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski.
 22. Straszewicz L. 1985. Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5: 7-16.
 23. Wilk W. 2000. Usługi dla przedsiębiorstw i usługi konsumpcyjne w Warszawie - zmiany rozmieszczenia w latach 1986-2000. [W:] I. Jażdżewska (red.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 169-173.
 24. Wolaniuk A. 1997. Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzeni. Szlakami Nauki, 25. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 25. Zuziak Z. 2010. Forma metropolitalna i zrównoważona mobilność. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107(1-A): 75-93.
 26. http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/baza-danych-obiektow-topograficznych.html (dostęp: 20.04.2018)
 27. http://download.geofabrik.de/ (dostęp: 20.02.2018)
 28. https://www.google.pl/maps (dostęp: 20.02.2018)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu