BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Maciej (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Assessment of the Eutrophication Degree in Selected Surface Waters of the Poprad Catchment.
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2012, nr 6/1, s. 59-68, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ekosystem, Pomiary, Zanieczyszczenie wód, Zasoby wód powierzchniowych
Ecosystem, Measurement, Water pollution, Surface water resources
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poprad
Abstrakt
Celem pracy była ocena eutrofizacji wybranych wód powierzchniowych zlewni Popradu, spowodowanej odprowadzaniem zanieczyszczeń rolniczych w powiecie nowosądeckim. Źródłem zanieczyszczeń, dostarczających nadmierny ładunek związków azotu i fosforu, są głównie: nawozy, środki ochrony roślin i hodowla zwierząt. Przeanalizowano 64 próbek z 16 punktów kontrolnych, zestawem do analizy wód JBL Testlab. Dokonano oceny statystycznej wyników i wyciągnięto wnioski. (abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to assess the degree of eutrophication in selected surface waters of the Poprad Catchment, caused by the discharge of agricultural pollution in the Nowy Sącz District. This pollution comes mainly from fertilizers, pesticides, and animal production, providing an excessive load of nitrogen and phosphorus. 64 samples of 16 control points were analysed by the water analysis test JBL Testlab. Conclusions are based on the statistical analyses of the results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Dz. U. L. 135/40 z 30.05.1991.
  2. Ilnicki P., Górecki K., Melcer B.: Eutrofizacja cieków wodnych zlewni Warty w latach 1992-2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2008.
  3. PN-EN ISO 5667-1:2008: Jakość wody - Pobór próbek - Część 1: Wytyczne opracowania programów pobierania próbek i technik pobierania próbek.
  4. PN-EN ISO 5667-6:2003: Jakość wody - Pobór próbek - Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni.
  5. Program ochrony środowiska dla powiatu nowosądeckiego na lata 2004-2011, Nowy Sącz 2004.
  6. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków 2009.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze Źródeł rolniczych. Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093.
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dz. U. Nr 204, poz. 1728.
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody źródłowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U. Nr 176 Poz. 1455.
  10. Stan środowiska powiatu nowosądeckiego w 2002 roku. [in:] Program ochrony środowiska dla powiatu nowosądeckiego na lata 2004-2011, Nowy Sącz 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu