BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Marniok Dorota (Idea Getin Leasing SA.)
Tytuł
Rola aspektów społecznych, technicznych i organizacyjnych w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy - studium przypadku przedsiębiorstw z branży finansowej
The Role of Social, Technical, and Organizational Aspects in Shaping a Culture of Safety : a Case Study of Companies from the Financial Sector
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 61-72, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Organizacja, Studium przypadku, Technika
Culture, Security, Health and safety at work, Organisation, Case study, Technique
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura bezpieczeństwa (zwana także kulturą BHP czy bezpieczeństwa pracy) jest elementem kultury organizacyjnej. Tę drugą definiuje się jako zespół norm, wartości i sposobów zachowań personelu. Tymczasem badacze zajmujący się zagadnieniem bezpieczeństwa w pracy zwracają uwagę nie tylko na społeczny, ale też techniczny i organizacyjny wymiar kultury BHP. Żeby osiągnąć pożądany poziom kultury bezpieczeństwa pracy, należy umiejętnie kształtować wskazane wymiary, dbając o ich wzajemne uzupełnianie. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i czynników kształtujących ten typ kultury. W części empirycznej artykułu przedstawiono studium przypadku dwóch dużych przedsiębiorstw z branży finansowej, zlokalizowanych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

A safety culture (also known as the occupational health and safety culture) is an element of organizational culture. The latter is defined as a set of personnel standards, values, and behaviors. At the same time, researchers concerned with the issue of safety at work pay attention to not only the social, but also technical and organizational dimension of safety culture. In order to achieve the desired level of safety culture it is necessary to skillfully shape the indicated dimensions, ensuring their internal consistency. The aim of the article is to present the concept of safety culture in an enterprise and the factors that shape this type of culture. The empirical section of the article presents the case studies of two large companies in the financial sector located in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACSNI Human Factors Study Group (1993), Third report - Organising for safety, < http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/common4.pdf >.
 2. Berkowska A., Drzewiecka M., Mrugalska B. (2013), Analiza obszarów techniczno-organizacyjnych wpływających na zarządzanie bezpieczeństwem pracy, w Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 3. Boroń J., red. (1991), Organizacja i zarządzanie, Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 4. Cakrt M. (2006), Kto jest Kim. Typy osobowości dla menedżerów, Gliwice, Helion.
 5. Cierniak-Emerych A., Piwowar-Sulej K. (2013), Kultura BHP jako czynnik sukcesu w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Zarządzanie i Finanse, nr 4/2.
 6. Chapman, J. (2006), Unsafe workplaces: The forgotten issue in family-friendly policy and practice, Proceedings of IERA Conference, Hong Kong, 19-23 czerwca.
 7. Dul J., Hak T. (2008), Case Study Methodology in Business Research, Oxford, Elsevier Ltd.
 8. Stańczak A., Mościcka-Teske A., Merecz-Kot D. (2014), Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego, Medycyna Pracy, vol. 65, nr 4.
 9. Gabryelewicz I., Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym, Logistyka, nr 5.
 10. Guldenmund F. W. (2007), The use of questionnaires in safety culture research-an evaluation, Safety Science, nr 45.
 11. Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Toruń, Dom Organizatora.
 12. Havold J. I. (2007), National cultures and safety orientation: A study of seafarers working for Norwegian shipping companies, Work & Stress, vol. 21, nr 2.
 13. Jinkerson D. L., Vardiman Ph. D. (2011), Building a culture of safety, Journal of Critical Incidents, nr 4.
 14. Karasek R. i in. (1998), The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessment of psychosocial job characteristics, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 3, nr 4.
 15. Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, Warszawa, PWE.
 16. Merecz D. (2010), Psychospołeczne cechy pracy: stresory i czynniki pozytywne, w Pyżalski J., Merecz D. (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Impuls.
 17. Mikuła B., Potocki A. (1998), Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Kraków, Wyd. AE w Krakowie.
 18. Michoń F. (1981), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa, Książka i Wiedza.
 19. Mylett T. (2010), Safety Culture: Conceptual Considerations and Research Method, International Journal of Employment Studies, vol. 18, nr 1.
 20. Newsletter "Zarządzanie Produkcją i Jakością" (2013), dostęp 12 maja 2018, http://www.news.wip.pl/archive/zarzadzanie_produkcja/Jak-ocenic-dojrzalosc-organizacji-2495.html.
 21. Reason J. (1997), Managing the Risk of Organisational Accidents, Ashgate, Aldershot.
 22. Rutter A. (2010), Study of the organizational safety culture of the electricity distribution industry in New South Wales: Identifying Organizational Safety Culture (dostęp: 15 maja 2018) < http://researchdirect.uws.edu.au/islandora/object/uws%3A8243/datastream/PDF/view >.
 23. Schein E.H. (1996), Organizational Culture and Leadership, USA, Wiley.
 24. Sikorski Cz. (1999), Zachowanie ludzi w organizacji, Warszawa, PWN.
 25. Studenski R. (2000), Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9.
 26. Trejtowicz M. (2007), Dynamika dobrostanu psychicznego. Eksploracja danych z badań. Diagnoza społeczna, Psychologia Społeczna, tom 2, nr 01 (03).
 27. Zbiegień-Maciąg L. (2002), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu