BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Maciej (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Attempts to Identify the Sources of the Emission of Phenol Compounds in the Upper Dunajec Catchment
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/1, s. 85-102, rys., tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Zanieczyszczenie wód, Emisja zanieczyszczeń
Water, Water pollution, Pollution emission
Abstrakt
Fenol i jego pochodne są szeroko rozpowszechnione w środowisku. Naturalnie powstają one podczas biodegradacji polimerów zawierających pierścienie aromatyczne, takie jak lignina i garbniki. Są one syntetyzowane przez rośliny; wytwarzają składniki wydzielin korzeniowych roślin, a także składniki pigmentów kwiatowych i owocowych.

Phenol and its derivatives are widely spread in the environment. Naturally they are formed during the biodegradation of polymers containing aromatic rings such as lignin and tannins. They are synthesized by plants; make the components of root secretions of plants, as well as components of flower and fruit pigments. They also occur in the animal urine. The main source of phenol compounds of natural origin is the decomposition of organic matter. Dry grass, leaves as well as animal scavenge and faeces biodegrade releasing phenols, and this way posing threat to the environment. Phenol compounds get to waters with the surface flow, occurring during snow-melting or heavy rains.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Morrison R.T., BoydR.N.: Chemia organiczna, t. 1. PWN, Warszawa 1985.
 2. Hepworth J.: Chemia związków aromatycznych. WN PWN, Warszawa 2009.
 3. Szperliński Z.: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska, cz. II, III. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 4. Balcerzak M.: Spektrofotometryczne metody w analizie organicznej. WN PWN, Warszawa 1998.
 5. Mastalerz P.: Podręcznik chemii organicznej. Warszawa 1986.
 6. PN-ISO 6439:1994: Jakość wody - Oznaczanie indeksu fenolowego - Metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji.
 7. Mrozik A.: Zmiany w składzie bakteryjnych kwasów tłuszczowych w czasie rozkładu fenolu w glebie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 8. Kaleta J: Niebezpieczne zanieczyszczenia organiczne w środowisku wodnym. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Rzeszowie, z. 9, 2007, pp. 31-40.
 9. Kurbat E., Kucharski M., Lewandowski W.: Oznaczenie fenolu, metylo-, nitro-, i chlorofenoli w próbkach wody z zastosowaniem ekstrakcji do fazy stałej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia, z. 19, 1999, pp. 199-210.
 10. Urbanowicz K., Uszczycka-Jakubiak A., Kłopotek B.: Substancje niebezpieczne w ściekach wybranych branż przemysłu chemicznego. Warszawa 1999.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód. Dz. U. z 2004 r. Nr 23, poz. 284.
 12. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763.
 13. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa 2005.
 14. pl.wikipedia.org/Wiki.Dunajec.
 15. Program ochrony środowiska dla Powiatu Tatrzańskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. Zakopane, lipiec 2011.
 16. Program ochrony środowiska dla gminy Nowy Targ na lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku 2015. Nowy Sącz, czerwiec 2004.
 17. Humnicki W.: Wpływ budowy i eksploatacji zbiornika czorsztyńskiego na środowiska (prezentacja przygotowana na podstawie wykładu habilitacyjnego wygłoszonego w dniu 7.11.2008 r.).
 18. Program ochrony środowiska dla Powiatu Tatrzańskiego. Bielsko-Biała, maj 2004.
 19. www.ppkpodhale.pl.
 20. www.krakow.pios.gov.pl (raport oceny jakości wód Małopolski 07/2).
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dz. U. Nr 204, poz. 1728.
 22. Ocena jakości wód powierzchniowych w 2005 roku przeprowadzona zgodnie z "Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003-2005". Raport WIOŚ w Krakowie, Nowy Sącz 2006.
 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U. Nr 176, poz. 1455.
 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U. Nr 241, poz. 2093.
 25. PN-EN ISO 5667-1:2007: Jakość wody. Pobieranie próbek - Część 1. Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania próbek.
 26. PN-EN ISO 5667-3:2005: Jakość wody. Pobieranie próbek - Część 3. Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody.
 27. Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2004-2015. Nowy Targ, marzec 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu