BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Ewa (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Comprehensive Analysis of the Process of Population Ageing in Poland in the Years 1950-2016
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 2(92), s. 206-226, wykr., bibliogr. s. 223-226
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Struktura demograficzna
Ageing of the population, Demographic structure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, C40
summ.
Abstrakt
Aim - The main aim of the study is to determine the dynamics of the ageing process of the Polish population and to present a forecast of population ageing based on comprehensive analysis of the age structure of this population. The separated components of this structure are biological age groups: 0-14,15-64, 65 years and more. The time period of the research comprises the years 1950-2016, while the population forecast by age is presented for 2020 and 2050. The elaboration includes data from GUS. Research methodology - In assessing the level of the ageing of Polish society there were used, among others, the old age index, old age coefficient, a measure of the similarity of structures, a measure of the structural change intensity, and the median age. Score - In the years 1950-2016 in Poland there were observed changes in the age structure of the population in age groups: 0-14 years old, 15-64 years old, 65 years old and more, including a steady trend in the percentage of people in the age group 0-14 years old and a steady upward trend in the percentage of people aged 65 and over, a strong upward trend in the old age index, and a strong tendency of increase in the post-working age dependency ratio. The Central Statistical Office's (GUS) forecasts indicate that the population ageing measured by changes in the age structure of the population and the shifting of the median age which are taking place in Poland in a dynamic manner, will continue with increased intensity over the next decades. Originality/ value - The added value of the work is the use of the similarity of structures and the intensity of structure changes, which together with an approach based on classical indicators allowed for a comprehensive analysis of the age structure of the Polish population in dynamic terms, determining the quantitative nature of changes in the age structure over time, the direction of these changes and their intensity. It was also pointed out that in light of the ongoing demographic transformations, the concept of silver economy understood as an economic system aimed at using the potential of the elderly and taking into account their needs is becoming a priority. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. * Abramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", No. 1 (159).
 2. Baranowska A., 2013, Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna, [w:] Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K.M. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 3. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978, Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", No. 2.
 4. Clarke J.I., 1965, Population Geography, Pergamon Press, Oxford.
 5. European Commission, Europe's demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, Luxembourg 2007.
 6. Cieślak M., 2004, Pomiar procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", No. 2 (146).
 7. d'Albis H., Collard F., 2013, Age Groups and the Measure of Population Aging, "Demographic Research", No. 29.
 8. Długosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", No. 3.
 9. Frątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", No. 2(142).
 10. Holzer J., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. http: // stat.gov.pl / obszary-tematyczne/ludnosc / prognoza-ludnosci / prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [date of entry 10.01.2018]
 12. http: // stat.gov.pl / obszary-tematyczne / roczniki-statystyczne / roczniki-statystyczne/rocznik- demograficzny-2017,3,11.html [date of entry 10.01.2018]
 13. http: // stat.gov.pl / obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc / struktura-ludnosci,16,1.html [date of entry: 10.01.2018]
 14. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1718.htm [date of entry: 10.01.2018]
 15. https: // stat.gov.pl /obszary-tematyczne /ludnosc / trwanie-zycia / trwanie-zycia- tablice,1,1.html [date of entry 10.01.2018]
 16. Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 17. Kondrat W., 1972, Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950,1960, 1970, "Studia i Prace Statystyczne", No. 40.
 18. Kot S.M., Kurkiewicz J., 2004, The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", No. 2 (146).
 19. Kosiński L., 1967, Geografia ludności, PWN, Warszawa.
 20. Kowaleski J.T. (red.), 2006, Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Kowaleski J.T., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny - etapy - następstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 22. Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), 2004, Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), 2006, Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Kurek S., 2004, The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988-2001, "Bulletin of Geography", No. 2.
 25. Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Prace Monograficzne AP, No. 497, Kraków.
 26. Kurkiewicz J. (red.), 2010, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 27. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warsaw.
 28. Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludności, electronic document, access mode: [http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rza dowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady- ludnosciowej/, date of entry: 10.01.2018].
 29. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 30. Podogrodzka M., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991-2010, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", No. 167.
 31. Podogrodzka M., 2016a, Starzenie się ludności Polski w przekroju regionalnym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", No. 290.
 32. Podogrodzka M., 2016b, Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" No. 4 (324).
 33. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Raport GUS, electronic document, access mode: [https://stat.gov.pl/files/gfx/portalin formacyjny/рі/defaultaktualnosci /5468/12/5/1 / podstawowe_informacje_ o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf, date of entry: 10.01.2018].
 34. Potrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, "Przegląd Geograficzny", No. 1.
 35. Prognoza ludności na lata 2014-2050 GUS, electronic document, access mode: [http: // stat.gov.pl / obszary-tematyczne/ludnosc / prognoza-ludnosci / prog noza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html, date of entry 10.01.2018].
 36. Rączaszek A., Koczur W. (red.), 2014, Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 37. Rosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 38. Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warsaw.
 39. Rowland D.T., 1996, Population Momentum as a Measure of Aging, "European Journal of Population", No. 12.
 40. Sanderson W., Scherbov S., 2005, Average Remaining Lifetimes Can Increase as Human Populations Age, "Nature", No. 435.
 41. Silver Economy in Poland - State and Measurement Methods, Research studies, Final methodological report, 2018, Statistics Poland, Warsaw, electronic document, access mode: [http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci / statystyka- dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania /ekonomia/, date of entry: 11.11.2018].
 42. Stańczak J., Dorota Szałtys D., 2017, Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w perspektywie do 2040 roku, electronic document, access mode: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ ludnosc/regionalne-zroznicowanie-procesu- starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-1990-2015-oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html, date of entry: 10.01.2018].
 43. Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, electronic document, access mode: [https: // stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demo graficzna-polski-na-tle-europy,27,1.html, date of entry: 10.01.2018].
 44. Szatur-Jaworska B., 2016, Polityka społeczna - wobec starzenia się ludności - propozycja konceptualizacji pojęcia, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 4.
 45. Szukalski P., 2012, Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, "Polityka Społeczna", No. 5-6, Warsaw.
 46. Wasilewska E., 2017, Starość demograficzna obszarów wiejskich i jej zróżnicowanie, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", Vol. 104, b. 3.
 47. Wasilewska E., 2014, Przemiany w strukturze aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", No. 105.
 48. Wasilewska-Ostrowska K., 2013, Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych, "Kultura i Edukacja", No. 4 (97).
 49. Wieniecki I.G., 1981, Metody statystyczne w demografii, PWE, Warszawa.
 50. Wolańska W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w latach 1995-2035, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oconomica", No. 291.
 51. Zimnoch K., 2013, Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", No. 4 (64).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu