BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Aleksandra (Poznan University of Life Sciences, Poland), Wysocki Feliks (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Social and Economic Development Status of European Union Countries
Społeczna i gospodarcza pozycja rozwojowa krajów Unii Europejskiej
Źródło
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 249-259, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Metoda TOPSIS, Rozwój społeczno-gospodarczy
Research results, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Social economic development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C38, O12
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest ocena i porównanie pozycji rozwojowej krajów Unii Europejskiej w latach 2005 i 2016 w aspekcie sytuacji społecznej i gospodarczej. W badaniach zastosowano porządkowanie biliniowe z wykorzystaniem pozycyjnej metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). Metody te pozwoliły na ustalenie poziomów rozwoju w dwóch sferach: społecznej i gospodarczej, a także na wyznaczenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (6 poziomów - od bardzo niskiego do bardzo wysokiego). Wyróżniono też cztery główne typy pozycji rozwojowych: społecznie i gospodarczo korzystna, gospodarczo korzystną, społecznie korzystna oraz społecznie i gospodarczo mniej korzystna. Wyraźnie poprawiły pozycję rozwojową kraje Europy środkowo-wschodniej (szczególnie Polska) w 2016 w stosunku do 2005. Do krajów, które wyraźnie pogorszyły swoją sytuację można zaliczyć przede wszystkim Grecję. W obu badanych latach tylko Dania i Luksemburg osiągnęły i utrzymały bardzo wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i jednocześnie ich pozycja rozwojowa była społecznie i gospodarczo korzystna. Podstawę empiryczną przeprowadzonych badań stanowiły dane pochodzące z Eurostatu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to compare the social and economic development statuses of European Union countries in 2005 and 2016. The study relied on bilinear ordering with the use of positional TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) approach. By applying these methods, it was possible to determine the development levels in social and economic fields, and in socio-economic development levels (six levels: from very low to very high). Furthermore, four main types of development status were identified: socially and economically beneficial; economically beneficial; socially beneficial; and socially and economically less beneficial. Central and Eastern European countries (including Poland in particular) witnessed a clear improvement in their development statuses in 2016 compared to 2005. In turn, countries experiencing clear deterioration primarily include Greece. In both years under consideration, Denmark and Luxembourg were the only countries to maintain a very high level of socio-economic development accompanied by a socially and economically beneficial development status. Eurostat data provided the empirical basis for this study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz Stanisława. 2011. Opowieść o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowej (The story about consequences of subjectivism in multivariate analysis). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 176: 17-20.
 2. Brol Ryszard. 2008. Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego (Strategic planning of regional and local development). Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Refleksje Społeczno-Gospodarcze 1: 35-46.
 3. Cowen Michael, Robert Shenton. 1996. Doctrines of development, London: Routledge.
 4. Domański Bolesław. 2006. Critique of the concept of development and regional studies. Regional and Local Studies (special issue): 21-38.
 5. Eurostat. 2018. ec.europa.eu/eurostat/data/database, access: 26.06.2018.
 6. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2017. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (Sustainable development indicators), www.wskaznikizrp.stat.gov.pl, access: 17.10.2017.
 7. Hausner Jerzy. 2012. Koncepcja modelu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. [W] Zarządzanie strategiczne rozwojem (A concept of the model of socio-economic development policy. [In] Strategic development management), eds. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur, 15-37. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 8. Hwang Ching-Lai, Kwangsun Yoon. 1981. Multiple attribute decision making: Methods and applications. Berlin: Springer.
 9. Kacprzyk Janusz. 2001. Wieloetapowe sterowanie rozmyte (Multistage fuzzy control). Warszawa: WNT.
 10. Korenik Stanisław. 2007. Innowacja jako podstawa rozwoju lokalnego - próba syntezy doświadczeń z budowy strategii innowacji dla wybranych gmin i powiatów województwa dolnośląskiego. [W] Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego - teoria i praktyka (Innovation as a foundation for local development: an attempt to provide a synthetic summary of experiences in building an innovation strategy for selected municipalities and districts of the Dolnośląskie voivodeship. [In] The place of innovation in today's regional development concepts: theory and practice), ed. Marta Zalewska, 7-11. Wrocław: Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska.
 11. Kozak Marek, Andrzej Pyszkowski, Robert Szewczyk. 2000. Słownik Rozwoju Regionalnego (Dictionary of regional development). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 12. Lira Jarosław, Wiesław Wagner, Feliks Wysocki. 2002. Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych. [W] Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu (Median in the ordering problems of multi-feature objects. [In] Regional statistics in the service of local government and business), ed. Jan Paradysz, 87-99. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 13. Łuczak Aleksandra, Feliks Wysocki. 2009. Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie SWOT jednostek administracyjnych (The application of the analytic hierarchy process in SWOT analysis of administrative districts). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 47: 113-122.
 14. Łuczak Aleksandra, Feliks Wysocki. 2013a. Rozpoznanie typów strategii rozwojowych gmin z wykorzystaniem wielokryterialnych metod podejmowania decyzji (Multi-criteria decision-making as a tool for distinguishing types of developmental strategies in communes). Studia Regionalne i Lokalne 2 (52): 95-110.
 15. Łuczak Aleksandra, Feliks Wysocki. 2013b, Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia (The application of spatial median of Weber and the method TOPSIS in positional formulation for the construction of synthetic measure of standard of living). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 278: 63-73.
 16. Łuczak Aleksandra. 2016. Wielokryterialne metody ilościowe w diagnozowaniu i modelowaniu rozwoju lokalnego (Multicriteria quantitative methods in diagnosing and modeling local development). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 17. Młodak Andrzej. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in regional statistics). Warszawa: Difin.
 18. Młodak Andrzej. 2009. Historia problemu Webera (History of Weber's problem). Matematyka Stosowana 10: 3-21.
 19. Stahel Werner, Martin Maechler. 2012. Package "robustX". eXperimental eXtraneous eXtraordinary ... Functionality for Robust Statistics. Version 1.1-3. cran.r-project.org/web/packages/robustX, access: 26.06.2012.
 20. Walesiak Marek. 2014. Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej (Data normalization in multivariate data analysis. An overview and properties). Przegląd Statystyczny 61 (4): 363-372.
 21. Wysocki Feliks. 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich (Taxonomic methods in recognizing economic types of agriculture and rural areas). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3315
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu