BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucia-Guściora Beata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych
Fundamental Issues of the Tax Preferences for the Groups of Growers
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2019, nr 1 (182), s. 25-43, bibliogr. 17 poz.
Village & Agriculture
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od nieruchomości
Agriculture, Corporate income tax, Property tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki preferencji podatkowych przygotowanych dla grup producentów rolnych. Autorka odniosła się do ważnego aspektu funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce, jakim jest ich status prawnopodatkowy. Analizie prawnej poddano aktualną konstrukcję preferencji skierowanych do grup producentów rolnych w dwóch istotnych, z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, podatkach: w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości. Nakreślenie statusu prawnopodatkowego wymagało uprzedniego wyjaśnienia kluczowych zagadnień formalnoprawnych i organizacyjnych grup producentów rolnych. W artykule omówione zostały w sposób szczegółowy warunki stosowania zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, których beneficjentami są grupy producentów rolnych. Zwolnienia te odnoszą się zarówno do przeznaczenia dochodów, jak i wolnych od podatków dystrybuowanych przez agencje rządowe środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nadto rozważona zostało preferencyjne wyłączenie grup producentów rolnych z zakresu konstrukcji podatkowej - podmiotów powiązanych. W niniejszym opracowaniu Autorka odniosła się także do zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych. Omówione zwolnienia budzą wiele kontrowersji w praktyce stosowania prawa. Przyczyną tego stanu rzeczy są z jednej strony niejasne przepisy podatkowe, z drugiej moc no ograniczony ze względów formalnoprawnych zasięg ich stosowania.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)

The article touches upon the issue of the tax preferences dedicated to the groups of growers. The author relates to an important aspect of the group of growers and their functioning in Poland, that is their legal-fiscal status. The current construct of preferences for the group of growers has been thoroughly analysed from the legal point of view of the two substantial taxes: corporate income tax and property tax. In order to outline the legal-fiscal status, the key formal/legal and organisational issues of the groups of growers have to be explained. The article discusses in detail the conditions for the implementation of corporate income tax exemptions dedicated to the groups of growers. The exemptions relate not only to the means of earmarking the income, but also to the tax-free EU funds which are distributed by government agencies. Moreover, it considers preferential exclusion of the groups of growers from the tax construction - the related parties. The author also refers to the property tax exemptions of buildings and structures occupied by a group of growers. The exemptions discussed appear to raise numerous issues in the implementation of legislation. The situation stems from the unclear tax regulations as well as from their limited application due to formal/legal grounds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aromiński K. (2015). Zwolnienie grup producentów rolnych od podatku od nieruchomości. Nieruchomości, 3, 30-32.
 2. Biskup R. (2007). Grupa producentów rolnych jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie. W: M. Szewczak, R. Sura (red.). Wspólna Polityka Rolna: Tradycja i nowoczesność (s. 43-58). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 3. Borszowski P., Stelmaszczyk K. (2015). Zwolnienie budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych z podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne, 5, 31-40.
 4. Dowgier R. (2010). Czy spółdzielnia producentów owoców i warzyw może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 13 u.p.o.l.? W: R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski (red.). Leksykon podatków i opłat lokalnych (s. 275-277). Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Goszka W. (2010). Prawno-ekonomiczne uwarunkowania działalności grup producentów rolnych. W: S. Zawisza (red.). Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych: Szanse i zagrożenia (s. 39-47). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 6. Jabłonka R. (2007). Grupy producentów rolnych w wybranych gałęziach produkcji rolnej. Siedlce: Akademia Podlaska.
 7. Jeżyńska B. (2005). Pojęcie producenta rolnego w ustawodawstwie europejskim (zagadnienia wybrane). Studia Iuridica Lublinensia, 6, 25-42.
 8. Jeżyńska B. (2008). Postępowanie rejestrowe grup i organizacji producentów rolnych jako przedsiębiorców branżowej organizacji rynków rolnych. Samorząd Terytorialny, 4, 59-71.
 9. Kucia-Guściora B. (2017). Agricultural producer groups in Polish Corporate Income Tax. W: P. Smoleń, M. Burzec (red.). Essential Problems with Taxation of Agriculture (s. 23-35). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 10. Marcysiak T. (2010). Społeczne uwarunkowania działalności grup producentów rolnych. W: S. Zawisza (red.). Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych: Szanse i zagrożenia (s. 111-123). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego.
 11. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M. (2011). Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (20), 103-113.
 12. Stoma M. (2013). Grupy producentów rolnych: Uwarunkowania i funkcjonowanie. Lublin: Q&R Polska.
 13. Suchoń A. (2012). Fundusze unijne jako instrument rozwoju spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskich. Studia Iuridica Agraria, 10, 385-403.
 14. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1026 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1131 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir012019/02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu