BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Angowski Marek (University of Life Sciences in Lublin), Bujanowicz-Haraś Barbara (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Consumers on Organic Food Market - Factors Determining the Choice of Dairy Products
Czynniki kształtujące wybór produktów mleczarskich przez konsumentów na rynku żywności ekologicznej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 5-12, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Mleczarstwo, Preferencje konsumenta
Organic food, Dairy, Consumer preferences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, M30.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celami publikacji są identyfikacja i ocena czynników decydujących o wyborze ekologicznych produktów żywnościowych, ustalenie powiązań między nimi oraz określenie głównych czynników determinujących wybory konsumentów na rynku produktów mleczarskich. Analizy zostały opracowane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku na grupie 358 studentów. W doborze zastosowano metody doboru celowego. Badanie zrealizowano metodami CAWI i PAPI. W opracowaniu wykorzystano metody analizy statystycznej, w tym analizę porównawczą zachowań kupujących i nie kupujących produkty ekologiczne oraz analizę czynnikową w celu wykrycia wewnętrznych współzależności między czynnikami kształtującymi decyzje nabywcze kupujących. Na podstawie analiz można stwierdzić, że najistotniejsze zagregowane czynniki brane pod uwagę przy wyborze ekologicznej żywności na rynku produktów mleczarskich związane są z cechami produktów. Według badanych nabywców produkt ekologiczny to produkt o określonym składzie, świeży i bez konserwantów. Pozostałe czynniki to komunikacja marketingowa, aktywizacja sprzedaży oraz "gwarancja" jakości i zdrowotności produktów w postaci certyfikatów, oznaczeń i marek produktów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to identify and evaluate the factors determining the choice of organic food products, establish links between them and decide which factors determining consumer choices on the dairy products market are the main. The analyses were based on the results of a survey conducted in 2016 on a group of 358 students. In the selection process, targeted selection methods were used. The study was carried out using the CAWI and the PAPI methods. The study uses methods of statistical analysis, including a comparative analysis of the behaviour of buyers and non-buyers of organic products and factor analysis to detect internal interdependencies between factors shaping purchasing decisions of buyers. Based on the analysis, it can be concluded that the most important factors taken into consideration when choosing organic food on the dairy market are related to the characteristics of the products. According to the surveyed buyers, an organic product is a product with a specific composition, fresh and without preservatives. The remaining factors are marketing communication, sales activation and "guarantee" of quality and healthiness of products in the form of certificates, markings and product brands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon, U., Dziadkowiec, J. (2016). Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe [The use of the Food Related Lifestyles (FRL) concept in the analysis of qualitative aspects influencing eating habits]. Marketing w Praktyce, 9, 24-34.
 2. Bourn, D., Prescott, J. (2002). A comparison of the nutritional value, sensory qualities and food safety of organically and conventionally produced foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 42 (1), 1-34.
 3. Bryła, P. (2015). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, Perspektywa sprzedawcy i konsumenta [Marketing of regional and organic food products. Seller and consumer perspective]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Bujanowicz-Haraś, B. (2011). Stopień zróżnicowania terytorialnego rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu w Polsce [Degree of territorial differentiation in the development of environment-friendly agriculture in Poland]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49, 472-483.
 5. Crinnion, W. (2010). Organic foods contain higher levels of certain nutrients, lower levels of pesticides, and may provide health benefits for the consumer. Alternative Medicine Review, 15 (1), 4-12.
 6. Czernyszewicz, E. (2009). Zmienność preferencji konsumentów w zakresie metod produkcji owoców [Variablity of the preferences of consumers with regard to fruit production methods]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (11), 1-9.
 7. Domańska, K., Komor, A., Krukowski, A., Nowak, A. (2015). Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki [Functioning of selected elements of the food chain in Poland in the context of bioeconomic development]. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.
 8. Kaczmarek, M. (2016). Zastosowanie analizy głównych składowych w ewaluacji skali pomiaru użyteczności serwisu internetowego [Using the principal components analysis in the evaluation of the scale for measuring website usability]. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (4), 128-141.
 9. Lairon, D. (2010). Nutritional quality and safety of organic food. A review. Agronomy for Sustainable Development, 30, 33-41.
 10. Lipowski, M., Angowski, M. (2014). Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych [Market behaviours of food buyers in discount stores]. Handel Wewnętrzny, 3 (349), 125-137.
 11. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej [Organic food market]. PWE, Warszawa.
 12. Mruk, H. (Ed.) (2003). Analiza rynku [Market analysis]. PWE,Warszawa.
 13. Ozguven, N. (2012). Organic food motivations factors for consumers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 661-665.
 14. Padel, S., Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour. Understanding why consumers buy or do not buy organic food. British Food Journal, 107 (8), 606-625.
 15. Pilarczyk, B., Nestorowicz, R. (2010). Marketing produktów ekologicznych [Organic products marketing]. Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 16. Rembiałkowska, E. (2002). Jakość żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych, Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne [Quality of food from organic farms. Food quality and organic farming]. [In:] D. Kołożyn- Krajewska (Ed.), Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne [Food quality and organic farming]. One-day workshop organised as the Accompanying Measure to Flair-Flow Europe IV Project, Kraków. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności [manuscript]. Retrieved from http://www.pttz.org/flair/info/zyw_ekol.rtf [accessed: 30.10.2018].
 17. Sołtysiak, U. (1995). Rolnictwo ekologiczne. Od producenta do konsumenta [Organic farming. From producer to consumer]. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa.
 18. Szołtysek, K. (2004). Zarys problematyki żywności ekologicznej [An outline of organic food issues]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce [Food supply and demand development trends in Poland]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Walesiak, M., Bąk, A. (1997). Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych [The use of factor analysis in marketing surveys]. Badania Operacyjne i Decyzje, 1, 75-87.
 21. Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona [Trends in the behaviours of present-day consumers - consumerism vs. sustainable consumption]. Konsumpcja i Rozwój, 1 (6), 66-74.
 22. Willer, H., Lernoud, J. (2017). The world of organic agriculture - statistics and emerging trends 2017. FIBL & IFOAM - Organics International, Bonn.
 23. Winter, C. (2012). Pesticide residues in imported organic and "suspect" fruits and vegetables. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (18), 4425-4429.
 24. Wojciechowska-Solis, J., Soroka, A. (2016). Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej [Organic food purchasing criteria used by Polish consumers in comparison to global consumers]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (2), 353-362.
 25. Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, 113 (1), 122-137.
 26. Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2003). Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej [Organic food market in Poland and in the member states of the European Union]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu