BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (University of Zielona Góra), Kata Ryszard (University of Rzeszów, Poland), Matuszczak Anna (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
The Redistribution Function in Poland's Agricultural Budgets in the Long Term
Funkcja redystrybucyjna w budżetach rolnych polski w długim okresie
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Budżet, Redystrybucja dochodów
Arable farm, Budget, Redistribution of income
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, H50, Q14, Q18.
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu określono przesłanki i cele funkcji redystrybucyjnej wydatków budżetowych na rolnictwo oraz ustalono wielkość wydatków, dzięki którym można było zrealizować te cele w budżetach rolnych Polski w latach 1995-2018. Podjęto także próbę oceny ich efektów w kontekście dynamiki dochodów rolników, dysparytetu dochodów rolników względem innych grup społeczno-zawodowych, a także wewnątrzsektorowych dysproporcji dochodowych gospodarstw rolniczych. Wykazano, że zwiększenie wydatków budżetowych na rolnictwo od 2004 roku przyczyniło się do realnego wzrostu dochodów rolników oraz zmniejszenia dysparytetu dochodowego gospodarstw rolniczych względem gospodarstw domowych ogółem i pracowniczych. Wzrost wydatków redystrybucyjnych nie odwrócił jednakże postępującego procesu polaryzacji dochodowej gospodarstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The study specifies the premises and purposes of the redistribution function of budget expenditures on agriculture. It determines the amount of expenditures fulfilling these purposes in Poland's agricultural budgets in 1995-2018. An attempt was also made to assess their effects in the context of the dynamics of farmers' income, the disparity between farmers' income and the incomes of other social and professional groups, as well as intrasectoral disproportion in farm household income. It was demonstrated that the increase of budget expenditures on agriculture in 2004 contributed to a real increase of farmers' income and a decrease in the disparity between the income of farm households and the income of households in general and of working households. However, the increase of redistribution expenditures did not reverse the progressing process of farm household income polarisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aligicia, D. P., Tarko, V. (2014). Crony Capitalism: Rent Seeking, Institutions and Ideology. Kyklos, 67 (2), 156-176.
 2. Buchanan, J. M., Musgrave, R. A. (1999). Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. CESifo Book Series. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
 3. Buchanan, J. M., Tollison, R., Tullock, G. (1980). Towards the Theory of Rent-seeking Society. A&M University Press, Texas.
 4. Czyżewski, A. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego [Macroeconomic conditions for the development of the agricultural sector]. [In:] A. Czyżewski (ed.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej [Universals of agricultural policy in a market economy]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Czyżewski, A. (2016). KRUS a Państwo w budżetach rolnych Polski w długim okresie, cz. 2 [KRUS and the state in the agricultural budgets of Poland in the long run, Part 2]. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 61, 7-22.
 6. Czyżewski, B. (ed.) (2016). Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, National and Regional Perspective. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Czyżewski, B., Matuszczak, A. (2016). Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku [Agricultural intervention: chasing the rent and choosing public or adjusting the market]. Ekonomista, 5, 674-726.
 8. European Commission (2017). Share of direct payments and total subsidies in agricultural factor income (2011- -15 average). Retrieved from https://ec.europa.eu/agriculture/ sites/agriculture/files/cap-post-2013 [accessed 25.02.2019].
 9. Główny Urząd Statystyczny (2006). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. [2005 Characteristics of agricultural holdings]. Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2017). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. [2016 Characteristics of agricultural holdings]. Warszawa.
 11. Główny Urząd Statystyczny (1995-2017a). Budżety gospodarstw domowych. Dane za lata 1995-2017 [Household budget survey. Data of 1995-2017]. Warszawa.
 12. Główny Urząd Statystyczny (1995-2017b). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Dane za lata 1995-2017 [Statistical Yearbook of Agriculture. Data of 1995-2017]. Warszawa.
 13. Juszczyk, S., Gołasa, P., Wysokiński, M. (2016). Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - przesłanki teoretyczne i rezultaty [The redistributive role of the Common Agricultural Policy of the European Union - theoretical premises and results]. Ekonomista, 5, 704-726.
 14. Krueger, A. (1974). The Political Economy of the Rent- Seeking Society. The American Economic Review, 3 (64), 291-203.
 15. Kulawik, J. (2009). Polityka fiskalna i budżetowa a finanse polskiego rolnictwa [Fiscal and budgetary policy and the finances of Polish agriculture]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (321), 21-39.
 16. Lee, D. R., Tollison, R. D. (2011). Rent Seeking and Inefficiencies Resulting from Pecuniary Externalities. Kyklos, 64 (4), 579-588.
 17. Mądra-Sawicka, M. (2014). Determinanty cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwach agrobiznesu [Determinants of the cash conversion cycle in agribusiness enterprises]. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (6), 344-349.
 18. Owsiak, S. (2016). Finanse publiczne. Teoria i praktyka [Public finances. Theory and practice]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Poczta-Wajda, A. (2017). Polityka wsparcia rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju [Agricultural support policy and the problem of income deprivation of farmers in countries with different levels of development]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Podstawka, M. (2016). Dlaczego KRUS? [Why KRUS?]. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 60, 9-24.
 21. Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. Western Economic Journal, 3 (5), 224-232.
 22. Wilkin, J. (ed.). (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne [Multifunctionality of agriculture. Research directions, methodological foundations and practical implications]. IRWiR, Warszawa.
 23. Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa [Contemporary agriculture challenges]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu