BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielińska Joanna (Warsaw University Life Sciences - SGGW)
Tytuł
The Level of Investment in Farms in European Union Countries
Poziom inwestycji w gospodarstwach rolniczych w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 37-47, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie
Farm Accountancy Data Network (FADN), Arable farm, Investments in agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q14.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań przedstawionych w artykule była ocena poziomu inwestycji w gospodarstwach rolniczych w krajach Unii Europejskiej. Do oceny wykorzystano wskaźnik reprodukcji, stopę reprodukcji majątku trwałego oraz stopę inwestowania. Badania prowadzono dla wszystkich gospodarstw oraz gospodarstw podzielonych na klasy według wielkości ekonomicznej (klasyfikacja KS6). Badaniami objęto lata 2007-2016. Zaobserwowano istotne zmiany w poszczególnych latach, z tego powodu okres badawczy podzielono na dwa równe podokresy, dla których wyznaczono średnie wartości wskaźników. Badania pokazały, że poziom inwestycji gospodarstw rolniczych w ocenie łącznej, dla wszystkich krajów UE, jest niewystarczający do odtworzenia ich majątku w obydwu podokresach. Pozytywnie należy ocenić to, że wartości wszystkich wskaźników rosną wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw. Poziom odtwarzania i pomnażania majątku w polskich gospodarstwach jest niższy niż średnia unijna dla gospodarstw słabszych ekonomicznie, natomiast zwykle wyższy w przypadku silniejszych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study presented in the paper was to assess the level of investment in farms in European Union countries. The assessment applied the reproduction rate, fixed-asset reproduction rate and the investment rate. Studies were performed for all farms and farms divided into classes according to economic size (KS6 classification). The study covered years 2007-2016. As significant changes were observed in individual years, the study period was divided into two equal sub-periods, for which average values of the ratios were determined. The studies showed that the level of investment in farms as taken jointly for all EU countries is not enough to reproduce their assets in both sub-periods. What needs to be positively assessed is the fact that the values of all indicators grow as the economic size of farms grows. The level of reproduction and multiplication of property in Polish farms is lower than the EU average for economically weaker farms, but it is usually higher for the stronger ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zrealizowane płatności obszarowe. Dane za lata 2004-2019 [Realized area payments. Data for the years 2004-2019]. Retrieved from http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/ wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/zrealizowane- platnosci-obszarowe.html [accessed 12.2018].
 2. Farm Accountancy Data Network. Retrieved from http:// ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm [accessed 12.2018].
 3. Główny Urząd Statystyczny (2018). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej 2018 [Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2018]. Warszawa.
 4. Gołębiewska, B. (2010). Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem [Directions of investment activities undertaken in agricultural farms with diversified connections with the environment]. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 97 (4), 60-68.
 5. Goraj, L., Osuch, D., Bocian, M., Cholewa, I., Malanowska, B. (2012). Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2013. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Grzelak, A. (2012). Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości FADN [The plan of selecting the farm sample of the Polish FADN from the financial year 2013]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), 57-67.
 7. Grzelak, A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) [Evaluation of the processes of reproduction of assets of agricultural holdings conducting agricultural accounting (FADN)]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 45-64.
 8. Grzelak, A. (2015). Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) [Selected factors shaping the processes of reproduction of agricultural holdings conducting agricultural accounting (FADN)]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (38), 665-673.
 9. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (2018). Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN [2017 Standard Results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN]. Warszawa.
 10. Józwiak, W. (ed.) (2008). Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych [Efficiency of operation, investment activity and competitive ability of Polish farms of natural persons]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Józwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku [Polish agriculture and farms in the first and second decade of the 21st century]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Józwiak, W., Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2018). Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy rolnictwa polskiego na tle sytuacji w innych wybranych krajach Unii Europejskiej [The role of large farms in the growth of labor productivity in Polish agriculture compared to the situation in other selected European Union coun tries]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105 (1), 32-46.
 13. Kołoszko-Chomentowska, Z., Sieczko, L. (2014). Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej [An agricultural holding as an entity in the national economy]. Economics and Management, 1, 97-111.
 14. Kulawik, J. (ed.) (2014). Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4) [Direct payments and budget subsidies versus finances and functioning of farms and agricultural enterprises (4)]. Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014, 20. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 15. Ryś-Jurek, R. (2014). Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011 [Selected conditions for investing in agricultural holdings in the European Union in 2004-2011]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (1), 108-118.
 16. Sikorska, A. (2003). Gospodarstwa socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi [Social farms in the socioeconomic structure of the village]. IERiGŻ, Warszawa.
 17. Wasilewska, A. (2009). Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych [Equipment and efficiency of fixed assets in individual farms with various types of production]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78, 223-235.
 18. Wasilewska, E. (2009). Statystyka opisowa od podstaw [Descriptive statistics from scratch]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu