BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisek Sławomir (Agricultural University in Cracow, Poland), Luty Lidia (University of Agriculture in Krakow, Poland)
Tytuł
Development of Listed Companies in Selected Voivodeships of Eastern Poland in 2013-2017
Rozwój spółek giełdowych wybranych województw polski wschodniej w latach 2013-2017
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Giełda, Kondycja finansowa, Bankructwo
Stock exchange, Financial condition, Bankruptcy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C10, G10, G30, G33, M40.
streszcz., summ.
Abstrakt
Giełda papierów wartościowych jest ważnym wyznacznikiem kondycji gospodarki, stąd spółki giełdowe są przedmiotem publicznego zainteresowania. Województwa leżące bezpośrednio przy wschodniej granicy Polski charakteryzują się niższym poziomem uprzemysłowienia od średniej krajowej. Przedmiotem artykułu jest analiza zmian kondycji finansowej spółek giełdowych z tego regionu w latach 2013-2017. Wyniki badań wskazują, iż spółki te nie są zagrożone bankructwem - charakteryzują się przeciętną sytuacją finansową, stałą w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)

Public companies are a subject of the public interest. Voivodships adjacent directly to the eastern border of Poland are industrialized less than the mean for Poland. This article to analyse changes of the financial conditions of the companies quoted at the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) from these voivodships in 2013-2017. Findings prove that these companies are not endangered by bankruptcy. Their situation is average, stable in investigated period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk-Łojewska, G. (2014). Rozwój polskich rejonów w okresie poakcesyjnym [Development of Polish regions in the post-accession period]. Marketing i Rynek, 10, 11-21.
 2. Alfaro Navarro, J. L., López Ruiz, V. R. (2008). El capital estructural tecnológico como medida de crecimiento económico regional [Technological structural capital as a measure of regional economic growth]. Estudios De Economía Aplicada, 26 (3), 57-72.
 3. Altman, E. I., Branch, B. (2015). The Bankruptcy System's. Chapter 22. Recidivism Problem: How Serious is It? The Financial Review, 50 (1). DOI: 10.1111/ fire.12058
 4. Bayar, O., Huseynov, F., Sardarli, S. (2018). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Financial Constraints. Financial Management, 47 (3), 651-677. DOI: 10.1111/ fima.12208
 5. Benini, R., Czyżewski, A. (2007). Regional disparities and economic growth in Russia; new growth patterns and catching up. Economic Change and Restructuring, 40 (1-2), 91-135. DOI: 10.1007/s10644-007-9026-0
 6. Brennan, M. J., Kraft, H. (2018). Leaning Against the Wind: Debt Financing in the Face of Adversity. Financial Management, 47 (3), 485-518. DOI: 10.1111/ fima.12227
 7. Główny Urząd Statystyczny (2015a). Rocznik Statystyczny Województw 2015 [2015 Statistical Yearbook of the Regions - Poland]. Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2015b). Rocznik Statystyczny Przemysłu 2015 [2015 Statistical Yearbook of Industry - Poland]. Warszawa.
 9. Hołda, A., Pociecha, J. (2009). Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych [Probabilistic methods of auditing financial statements]. Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 10. Jabłoński, Ł. (2014). Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 [Cohesion of regional development in Poland in 2002-2010]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37, 204-205.
 11. Jerzmanowska, M. (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [Economic analysis in the enterprise]. PWE, Warszawa.
 12. Karmowska, G., Marciniak, M. (2014). Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju regionalnego Polski Wschodniej i Zachodniej [Multidimensional comparative analysis of regional development of Eastern and Western Poland]. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 347, 215-227.
 13. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej [The method of zero-standardization]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Łyszczarz, B., Wyszkowska, Z. (2015). Regionalne zróżnicowanie wzrostu gospodarczego i dochodów w Polsce [Regional diversification of economic growth and income in Poland]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 213, 157-168.
 15. Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw [Discriminatory prediction models of enterprise bankruptcy]. Ekonomista, 2, 205-235.
 16. Nermend, K. (2013). Properties of normalization methods used in the construction of aggregate measures. Folia Oeconomica Stetinensia, 12 (2), 31-45.
 17. Rogowski, G. (2001). Zastosowanie modelowania w bankowości [Application of banking modeling]. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 18. Rogowski, W. K. (1999). Możliwość wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa [The possibility of early recognition of symptoms of the company's ability to pay]. Bank i Kredyt, 6, 56-72.
 19. Sudol, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania [Enterprise. Basics of enterprise science. Theories and practice of management]. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 20. Surówka, A. (2015). Innowacyjność województw Polski Wschodniej na tle kraju [Innovation of voivodships of Eastern Poland against the background of the country]. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 380, 319-326.
 21. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych) [Methodology for assessing the fundamental strength of companies (stock exchange and over-the-counter)]. Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
 22. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych [Fundamental portfolio of securities]. PWE, Warszawa.
 23. Zmuk, B. (2015). Adoption and benefits of statistical methods in enterprises: differences between Croatian regions. South East European Journal of Economics and Business, 10 (1), 55-65. DOI: 10.1515/jeb-2015-0004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu