BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Parlińska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Evaluation of Subsidized Crop Insurance in Poland
Ocena funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce
Źródło
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 502-511, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ubezpieczenia
Agriculture, Insurances
Uwagi
Klasyfikacja JEL: GO, G2, Q1
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie oceny dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce w latach 2010-2019 w kontekście wprowadzanych zmian zasad ich funkcjonowania. Produkcja roślinna jest silnie narażona na oddziaływanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych prowadzących do istotnych wahań plonów. Z tymi zjawiskami rolnicy nie są sobie w stanie w pełni poradzić. Mogą stosować dostępne dla nich techniki ograniczania ryzyka, np. przez dywersyfikację produkcji, lecz nie są to działania wystarczające. Dodatkowo jest potrzebna możliwość transferu ryzyka poza gospodarstwo, po rozsądnej cenie. Taki efekt można uzyskać przez ubezpieczenia upraw oferowane w Polsce z dotacją państwa. W opracowaniu wykorzystano dane ze statystyki GUS. W ocenie zmian wykorzystano wskaźniki struktury powierzchni ubezpieczonych upraw i wskaźniki dynamiki dla ustalenia relatywnej zmiany znaczenia poszczególnych gatunków roślin uprawnych objętych ubezpieczeniem. Obliczono także średnią sumę ubezpieczenia przypadającą na 1 ha ubezpieczonych upraw i określono jej trend. Wskazano na wciąż niezadowalający poziom ich powszechności ubezpieczenia upraw wśród rolników. Mimo modyfikacji regulacji prawnych, mających na celu popularyzację ubezpieczeń wśród rolników, szacuje się, że objętych ochroną jest tylko około 20% powierzchni upraw. Najczęściej ubezpieczano produkcję zbóż, które miały ponad 50% udziału w ogólnej powierzchni objętej ubezpieczeniem. Najwyższy odsetek ubezpieczeniowej powierzchni obserwowano dla rzepaku, którego dotyczy najwyższe ryzyko produkcyjne.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was the evaluation of subsidized crop insurance during the years 2010-2019. Crop production is highly exposed to the effects of unfavourable weather conditions leading to significant fluctuations in yield. Farmers are not able to fully cope with these phenomena. They may use the available risk reduction techniques, e.g. diversifying production, but these actions might not be sufficient. In addition, there is a need to transfer risk outside the farm for a reasonable price. Such an effect can be achieved by offering crop insurance in Poland with state subsidies. In the description, data from the Central Statistical Office were used. For change evaluation, structure indicators of insured crop surface and dynamics indicators were used to determine the relative change in the importance of particular types of crop covered by the insurance. Also, the sum insured per 1 ha of insured crops and its trend were calculated. The authors still emphasize that there is an unsatisfactory level of universality of crop insurance among farmers. Despite the modification of legal regulations concerning them, it is estimated that only approximately 20% of cultivated area is protected. In the analysed years, the insured area of cereal crops constituted over 50% of the share in total insured area. The highest percentage of insurance area was observed for oilseed rape with the highest production risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Durska Agnieszka. 2018. Klimat ryzyka. (Climate risk). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Raport-klimatyczny.pdf, access: 12.03.2019.
 2. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2011-2018. Rocznik statystyczny rolnictwa. (Statistical yearbook of agriculture). Warszawa: GUS.
 3. Janc Andrzej. 2012. Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006-2012 (Difficulties in the functioning of the crops and livestock insurance in Poland in the years 2006-2012). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
 4. Janowicz-Lomott Marietta, Krzysztof Łyskawa. 2016. Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce (Functioning of subsidized crop insurance in Poland). Wiadomości Ubezpieczeniowe 2: 69-92.
 5. Kaczała Monika. 2015. Zawieranie umow ubezpieczen upraw przez gospodarstwa indywidualne. [W] Ubezpieczenia produkcji roslinnej w Polsce (Conclusion of Crop Insurance Contracts by Individual Farmers. [In] Plant production insurance in Poland), eds. M. Kaczala, K. Rojewski, 129-154. Warszawa: Poltext.
 6. Król Józefina. 2017. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w sektorze rolnym (Mutual insurance in agriculture). Rozprawy Ubezpieczeniowe 1 (23): 77-89.
 7. Kurdyś-Kujawska Agnieszka. 2017. Rolnicy w systemie ubezpieczeń rolnych - uwarunkowania braku ochrony ubezpieczeniowej gospodarstw rolnych. [W] Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia (Farmers in agricultural insurances system - determinants of the lack of insurance cover of farms. [In] The limits of 21st century finances. Banking and insurance), ed. S. Wieteska, I.D. Czechowska, 169-185. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/8088-791-6.14.
 8. Łyskawa Krzysztof. 2015. Historyczny rozwój rynku ubezpieczeń upraw w Polsce. [W] Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce (Historical development of the crop insurance market in Poland. [In] Plant production insurance in Poland), ed. M. Kaczała, K. Rojewski, 77-103. Warszawa: Poltext. Google Scholar
 9. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2019. Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2019-r, access: 1.02.2019.
 10. Parlińska Agnieszka, Maria Parlińska. 2018. The crop insurance systems in Poland towards the EU. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4): 228-235.
 11. Pawłowska-Tyszko Joanna (ed.). 2017. Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie (Assessment of the functioning of crop and livestock insurance in Polish agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 12. Płonka Maria. 2017. Przyczyny braku zawierania umów obowiazkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badan ankietowych producentów rolnych (The reasons for the lack of concluding contracts for compulsory insurance of agricultural crops in the light of the questionnaire surveys of agricultural producers). Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materialy i Studia 61: 37-52.
 13. Pokora-Kalinowska Marzena. 2018a. Spada liczba polis i ubezpieczonych hektarów. (Dropping the number of insurance policies and insured acres), http://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia/spada-liczba-polis-i-ubezpieczonych-hektarow,80067.html, access: 1.02.2019.
 14. Pokora-Kalinowska Marzena. 2018b. Na jakiej podstawie żąda się ubezpieczenia połowy areału przy udzielaniu pomocy suszowej? (On what basis is requested insurance of half the area for receiving drying aid?), http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/na-jakiej-podstawie-zada-sie-ubezpieczenia-polowy-arealu-przy-udzielaniu-pomocy-suszowej,81193.html, access: 12.03.2019.
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Commission Regulation (EU) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union). Journal of Laws, 193, 1.7.2014.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 21 November, 2018 regarding the maximum sum insuredfor individual agricultural crops and livestock for 2019). Journal of Laws, 2018.2211.1.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. (Regulation of the Council of Ministers of 27 November 2018 regarding the amount of subsidies to premiums for agricultural crops and livestock insurance in 2019). Journal of Laws, 2018.2303.1.
 18. Stroiński Eugeniusz. 2006. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie (Property and personal insurance in agriculture). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Finansów.
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Act of 7 July 2005 of on crop and livestock insurance) Journal of Laws, 2018.2124.
 20. Wicka Aleksandra (ed.). 2014. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia (Factors and possibilities of risk reduction in crop production through insurance). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2822
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu