BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak-Jaszczyk Anetta (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw), Pędraszewska-Sołtys Barbara (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw), Mogiła-Lisowska Jolanta (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw), Bartnik Piotr (University of Technology and Humanities in Radom)
Tytuł
Lifestyle and its Quality Among Residents of Warsaw Suburban Communes
Styl życia a jego jakość wśród mieszkańców gmin podwarszawskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 59-68, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Styl życia, Wieś, Aktywność fizyczna
Lifestyle, Village, Physical activity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I12, Q19, Z2.
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka badań dotyczy poszukiwania związku między jakością życia ocenianą subiektywnie przez badanych a poziomem aktywności i czasem, jaki wykorzystują na nią mieszkańcy wsi podwarszawskich oraz na ile badani realizują tzw. zdrowy styl życia w zakresie korzystania z używek i sposobu odżywiania się. Zastosowaną metodą badawczą jest sondaż diagnostyczny. Wykorzystana technika to zwarty test international physical activity questionnaire (IPAQ) badający aktywność fizyczną, test Batterie rapide d'efficience frontale (BREF) weryfikujący jakość życia oraz wywiad autorskim kwestionariuszem wywiadu. Wyniki badań wśród mieszkańców podwarszawskich wsi wskazują na ich wiedzę w zakresie znaczenia czynników determinujących zdrowie. Jednocześnie badani nie dostrzegają negatywnego wpływu używek. Znaczące jest wskazywanie przez respondentów znaczenia aktywności ruchowej w kontekście utrzymania zdrowia. Po przeprowadzeniu badań wyłania się wiodący wniosek, iż istnieje potrzeba sformułowania programu edukacyjnego dla mieszkańców wsi, wskazującego na właściwe realizowanie poszczególnych elementów stylu życia. (abstrakt oryginalny)

Research focuses on potential existence of relation between the quality of life of rural respondents (rated subjectively) and the level of physical activity and the amount of time spent on it. Additionally, it investigates to what extend the respondents lead healthy lifestyle which includes healthy diet. Diagnostic survey is a research method that was applied. The techniques used include: international physical activity questionnaire (IPAQ) test, Batterie rapide d'efficience frontale (BREF) test - verifies quality of life and interviews with original questionnaire (developed by authors). The research shows that rural areas inhabitants are aware of factors that determine people's health. At the same time they seem not to be aware of negative influence of using stimulants on their health. The remarkable thing is that respondents point out how important physical activity is as an element determining well-being. After conducting the research, a leading conclusion emerges that there is a need to formulate an educational program for rural residents, indicating the proper implementation of individual elements of the lifestyle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat, E., Stupnicki, R., Gajewski, A. K. (2007). Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja polska [International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - Polish version]. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 6-7, 4-9.
 2. Booth, F. W., Chakravarthy, M. V., Spangenburg, E. E. (2002). Topical Review. Exercise and gene expression: physiological regulation of the human genome through physical activity. Journal of Physiology, 543 (2), 399-411.
 3. Cury, T., Ravenscroft, T. (2001). Countryside recreation provision in England: exploring a demand-led approach. Land Use Policy, 18 (3), 281-291.
 4. Drewnowski, A., Evans, W. J. (2001). Nutrition, Physical Activity, and Quality of Life in Older Adults: Summary. The Journals of Gerontology, A, 56, (suppl_2), 89-94. DOI: 10.1093/gerona/56.suppl_2.89
 5. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (2008). EU Physical Activity Guidelines. Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity Approved by the EU Working Group "Sport & Health" at its meeting on 25 September 2008. Confirmed by EU Member State Sport Ministers at their meeting in Biarritz on 27-28 November 2008. Brussels.
 6. Fortuna, M. (2012). Trening zdrowotny w wybranych chorobach kardiologicznych [Health training in selected cardiac diseases]. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra.
 7. Haapanen-Niemi, N. (2000). Associations of Smoking, Alcohol Consumption and Physical Activity with Health Care Utilization. A Prospective Follow-up of Middleaged and Elderly Men and Women. Acta Universitatis Tamperensis, 738. Tampere University, Tampere.
 8. Holmberg, S., Swardsudd, K., Thellin, A. (2003). The impact of physical work exposure on musculoskeletal symptoms among farmers and rural non-farmers. A population- based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 10 (2), 179-184.
 9. Janion, M. (2006). Profilaktyka pierwotna chorób układu krążenia [Primary prevention of cardiovascular diseases]. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, 3, 114-115.
 10. Kwilecka, M., Brożek, Z. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji [Direct recreation functions]. Druk Tur, Warszawa.
 11. Mogiła-Lisowska, J. (2010). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków [Recreational recreation of adult Poles]. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 12. National Cancer Institute [n.d.]. Quitting is a Journey. Cleveland. Retrieved from https://smokefree.gov/ [accessed 15.02.2017].
 13. Niedzielska, E., Leś, A., Kowalik, N. (2016). Wybrane zachowania zdrowotne w stylu życia pracowników spółki komunikacji medialnej [Selected health behaviors in the lifestyle of employees of the media communication company]. Turystyka i Rekreacja, 13 (1), 67-74.
 14. White, M. P., Elliott, L. R., Taylor, T., Wheeler, B. W., Spencer, A., Bone A., Depledge, M. H., Fleming, L. E. (2016). Recreational physical activity in natural environments and implications for health: A population based cross-sectional study in England. Preventive Medicine, 91, 383-388.
 15. Wojtasik, W., Szulc, A., Kołodziejczyk, M. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka [Selected issues regarding the impact of physical exercise on the human body]. Journal of Education Health and Sport, 5 (10), 350-372.
 16. Wołowicka, L., Jaracz, K. (2001). Polska wersja WHOQOL-100. Instrukcja [The Polish version of WHOQOL-100. Instruction]. [In:] K. Wołowicka (ed.), Jakość życia w naukach medycznych [Quality of life in medical sciences]. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 237-275.
 17. Woźniak, M., Brukowicka, I., Kopański, Z., Kollar, R., Kollarova, M., Bajger, B. (2015). Zdrowie jako wypadkowa działania różnych czynników [Health as a resultant of the action of various factors]. Journal of Clinical Healthcare, 4, 1-3.
 18. Xiao, H., McCurdy, S. A., Stoecklin-Marois, M. T., Li, C-S., Schenker, M. B. (2013). Agricultural work and chronic musculoskeletal pain among Latino farm workers: The MICASA study. American Journal of Industrial Medicine, 56 (2), 216-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu