BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Warsaw University of Technology, Poland), Valentukevičienė Marina (Vilnius Gedyminas Technical University)
Tytuł
Expenditure on Catering Services Across European Households' Budgets
Wydatki na usługi gastronomiczne w budżetach Europejczyków
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 87-95, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gastronomia, Usługi, Analiza statystyczna
Households, Gastronomy, Services, Statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, E21, O14, P46, R20.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania była identyfikacja zmian w wydatkach na usługi gastronomiczne w gospodarstwach domowych z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych w Polsce. Materiał źródłowy pochodził z GUS oraz Eurostat. Okres badawczy obejmował lata 2012 i 2016. Zauważono wzrost udziału wydatków na usługi gastronomiczne w wydatkach ogółem. Wykazano istotne statystycznie różnice w udziale na wydatki na gastronomię w wydatkach ogółem między krajami UE i typami polskich gospodarstw domowych według cech demograficzno-społecznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to recognize and estimate alterations in expenditures on catering services across European households, with particular emphasis on households in Poland. The research material was obtained from the Statistics of Poland (GUS) and Eurostat. The research covers 2012 and 2016. It showed the increase of the share of expenditure on catering in total expenditure. It also showed statistically significant differences in the share for expenditure on catering in total expenditure between EU countries and types of Polish households by their demographic and social characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akbay C., Tiryaki, G. Y., Gül, A. (2007). Consumer characteristics influencing fast food consumption in Turkey. Food Control, 18 (8), 904-913.
 2. Angulo, A. M., Gil, J. M., Mur, J. (2007). Spanish demand for food away from home: analysis of panel data. Journal of Agricultural Economics, 58 (2), 289-307.
 3. Bozoğlu, M., Bilgic, A., Yen, S. T., Huang, C. L. (2013). Household food expenditure at home and away from home in Turkey. Agricultural and Applied Economics Association (AAEA) and CAES joint Annual meeting, Washington DC [manuscript of presentation].
 4. BROG B2B (2014). Rynek gastronomiczny w Polsce - Raport 2014 [Catering services in Poland - 2014 Report]. Warszawa.
 5. Carvalho de Rezende, D., Stacanelli de Avelar, A. E. (2012). Factors that influence the consumption of food outside the home in Brazil. International Journal of Consumer Studies, 36 (3). DOI: 10.1111/j.1470-6431.2011.01032.x
 6. Chang, H. H., Yen, S. T. (2010). Off-farm employment and food expenditures at home and away from home. European Review of Agricultural Economics, 37 (4), 523-551.
 7. Chun, N., Hasan, R., Rahman, M. H., Ulubaşoğlu, M. A. (2017). The Role of Middle Class in Economic Development: What Do Cross Country Data Show? Review of Development Economics, 21 (2), 404-424. DOI: 10.1111/rode.12265
 8. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2007). Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [Consumption in the countries of Central and Eastern Europe]. PWE, Warszawa.
 9. Díaz-Méndez, C., García-Espejo, I. (2012). Tendencias en la homogeneización del gasto alimentario en España y Reino Unido [Contemporary Food Trends in the Homogenization of Food Expenditure in Spain and UK]. Revista Espanola De Investigaciones Sociologicas, 139, 21-44. DOI: 10.2307/41762452
 10. Euromonitor International (2015). Middle Class Consumers: values and Priorities. Market Research Report. Eurostat. Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_ p3]. Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/show.do?dataset=nama_10_co3_p3&lang=en [accessed: 20.12.2018].
 11. Główny Urząd Statystyczny (2012-2016). Budżety gospodarstw domowych. Dane za lata 2012-2016 [Household budget survey. Data of 2012-2016]. Warszawa.
 12. Gutkowska, K., Piekut, M. (2016). Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków [The Use of Catering Services by Poles]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 16 (65), 15-24.
 13. Ingenbleek, P. T., Zhao, Y. (2018). Hutten catering: how to organize innovation for vital consumers in a sustainable food system? International Food and Agribusiness Management Review, 21 (5), 583-594. DOI: 10.22434/ IFAMR2018.0021
 14. Jensen, H. H., Yen, S. T. (1996). Food expenditures away from home by type of meal. Canadian Journal of Agricultural Economics, 44 (1), 67-80. DOI: 10.1111/j.1744- 7976.1996.tb00143.x
 15. Khan, M. A. (2007). Consumer behaviour and advertising management. New Age International, New Delhi.
 16. Kotler, P., Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson Education, London.
 17. Liu, M., Kasteridis, P., Yen, S. T. (2013). Breakfast, lunch, and dinner expenditures away from home in the United States. Food Policy, 38 (C), 156-164. DOI: 10.1016/ j.foodpol.2012.11.010
 18. Makro (2015). Polska na talerzu 2015. Raport firmy MAKRO Cash & Carry [Poland on the plate 2015. MAKRO Cash & Carry reports]. Retrieved from http://www.grupaiqs. pl/wp-content/uploads/2015/04/raport_polska_ na_talerzu_2015.pdf [accessed: 25.02.2019].
 19. Mazurek-Łopacińska, K. (2007). Zachowania polskich konsumentów wobec nowych trendów w otoczeniu [Behavior of Polish consumers towards new trends in the environment]. [In:] Z. Kędzior (ed.), Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek [Consumer - Household - Market]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 20. Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2015). Dystanse cywilizacyjne w konsumpcji Polaków i ich uwarunkowania w kontekście trendów występujących w Unii Europejskiej [Civilization distances in the consumption of Poles and their conditions in the context of trends occurring in the European Union]. Handel Wewnętrzny, 4, 100-112.
 21. Mihalopoulos, V. G., Demoussis, M. P. (2001). Greek household consumption of food away from home: a microeconometric approach. European Review of Agricultural Economics, 28 (4), 421-432. DOI: 10.1093/ erae/28.4.421
 22. Mruk, H. (2007). Makrotrendy a zachowania konsumentów [Macrotreas and consumer behavior]. [In:] Z. Kędzior (ed.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek [Consumer, household, market]. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 23. Murtagh, F., Legendre, P. (2014). Ward's hierarchical agglomerative clustering method: which algorithms implement Ward's criterion? Journal of Classification, 31 (3), 274-295.
 24. Neto, B., Rodríguez Quintero, R., Wolf, O., Sjögren, P., Lee, P. (2017). Revision of the EU Green Public Procurement criteria for food and catering services. EEB comments to the JRC's 3rd Technical Report.
 25. Ogundari, K., Aladejimokun, A. O., Arifalo, S. F. (2015). Household demand for food away from home (FAFH) in Nigeria: the role of education. The Journal of Developing Areas, 49 (2), 247-262. DOI: 10.1353/ jda.2015.0004
 26. Piekut, M. (2015). Konsument i konsumpcja w Unii Europejskiej [Consumer and consumption in the European Union]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Płock.
 27. Piekut, M. (2017). Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 [Consumption patterns by types of rural households in 2004-2014]. Difin, Warszawa.
 28. Piekut, M., Gutkowska, K. (2013). Uwarunkowania poziomu wydatków na turystykę i rekreację oraz usługi gastronomiczne i zakwaterowania w wiejskich gospodarstwach domowych [Determinants of spending on tourism and recreation as well as catering services and accommodation in rural households]. Marketing i Rynek, 8, 527-539.
 29. Radziukiewicz, M. (2012). Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych [Changes in the income situation and expenses for services in Polish households]. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 101-116.
 30. Scheffé, H. (1953). A method for judging all contrasts in the analysis of variance. Biometrika, 40 (1-2), 87-110. DOI: 10.1093/biomet/40.1-2.87
 31. Syrjälä, H., Luomala, H. T., Autio, M. (2017). Fluidity of places in everyday food consumption: Introducing snackscapes. International Journal of Consumer Studies, 41 (6). DOI: 10.1111/ijcs.12389
 32. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Dz.U. 1988 nr 41, poz. 324 [Act of 23 December 1988 on economic activity. Journal of Laws 1988 No 41, item 324].
 33. Ward Jr, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American statistical association, 58 (301), 236-244. DOI: 10.1080/016214 59.1963.10500845
 34. Wright, R. (2006). Consumer behaviour. Cengage learning EMEA.
 35. Zalega, T. (2008). Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach [Consumption in households with uncertain income]. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 36. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele [Consumption. Determinants, theories, models]. PWE, Warszawa.
 37. Zan, H., Fan, J. (2010). Cohort effects of household expenditures on food away from home. The Journal of Consumer Affairs, 44 (1), 213-233. DOI: 10.1111/j.1745- 6606.2010.01163.x
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu