BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowska Małgorzata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Wrzesińska-Kowal Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Level of Income Inequalities and Redistribution Policies in European Union Countries
Poziom nierówności dochodowych a polityka redystrybucyjna w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 97-105, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Redystrybucja, Redystrybucja dochodów, Nierówności dochodowe
Redistribution, Redistribution of income, Income inequalities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D3, D63, O52.
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestie dotyczące poziomu nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2010 i 2018. Do realizacji celu badawczego wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wtórne dane Eurostat. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie dużego zróżnicowania poziomu nierówności dochodowych między badanymi krajami. Państwami cechującymi się największymi nierównościami dochodowymi była Bułgaria oraz Litwa. Najmniejsze dysproporcje dochodowe niezależne od ingerencji państwa występowały w Czechach, na Słowacji oraz w Słowenii. Poza tym w 2018 roku zauważono relatywnie duży spadek nierówności w Polsce oraz wzrost nierówności w Luksemburgu, Szwecji oraz Holandii. Przeprowadzone w artykule badanie pozwala potwierdzić założoną na wstępie hipotezę, że w krajach Wspólnoty Europejskiej państwo poprzez podatki i transfery socjalne skutecznie wpływa na redukcję nierówności dochodowych. Odnotowano jednak spadek tzw. luki Giniego w większości krajów unijnych, co oznacza, że efektywności redystrybucji malała. (abstrakt oryginalny)

The article addresses issues concerning the level of income inequalities in the countries of the European Union in 2010 and 2018. Subject literature and secondary Eurostat data were used in order to achieve the aim of the study. The obtained results confirmed the presence of a large variability in the level of income inequalities between countries of the European Union. Bulgaria and Lithuania were the countries characterized by the biggest income inequalities. The smallest income disproportions, independent of the interference of the state, occurred in the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. In addition, in 2018, a relatively large drop in inequality in Poland, as well as an increase in inequality in Luxembourg, Sweden and the Netherlands was observed. The study conducted allows to confirm the hypothesis assumed at the beginning, which states that in countries that are part of the European Community, the governments effectively contribute to the reduction in income inequalities by means of taxes and social remittances. However, a decrease in so-called the Gini gap in most European Union countries means that the effectiveness of redistribution has been decreasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartak, J. (2018). Wpływ nierówności dochodowych na rozwój kapitału ludzkiego w krajach OECD po 1990 roku [The impact of income inequalities on the development of human capital in OECD countries after 1990]. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów [doctorial thesis].
 2. Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne [Theory of economics. Retrospective view]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Grzelak, A. (2016). Zróżnicowania dochodowe i przyczyny ich zmian w krajach objętych statystyką OECD [Income inequality and the reasons for its change in countries covered by OECD statistics]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (31), 2, 94-105.
 4. Jastrzębska, W., Lechwar, M. (2012). Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy polskich obszarów przyrodniczo cennych [Economic inequalities and human capital in environmentally valuable areas]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 422-432.
 5. Justyńska, I., Justyński, J. (2012). Historia myśli socjologiczno- ekonomicznej [History of sociological and economic thought]. Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Kot, S. M., Ostasiewicz, K. (2019). Global and Regional Economic Inequality: Methods of Measurement and Evidences. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kuznets, S. (1976). Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji [Economic growth of nations. Product and production structure]. PWE, Warszawa.
 8. Litwiński, M. (2017). Nierówności dochodowe w ujęciu teorii ekonomii [Income inequalities in theory of economics]. Sensus Historiae, 29 (4), 71-788.
 9. Marshall, A. (1890). Principles of Economics. Macmillan, London.
 10. Mill, J. S. (2005). Utylitaryzm. O Wolności [Utilitarianism. About Freedom]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Nagaj, R. (2013). Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych [The role of State in reducing income inequality]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 139, 248-259.
 12. Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku [Capital in the Twenty-First Century]. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 13. Ricardo, D. (2001). On the Principles of Political Economy and Taxation. Batoche Books, Ontario.
 14. Sen, A. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania [Inequality reexamined]. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 15. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Smith, A. (2004). The Theory of moral sentiments. Kessinger, Whitefish.
 17. Stawicka, M. (2012). Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym - problematyka rozkładu dochodów [Economic stratification of society of the European Union after the world economic crisis - issue of the income differences]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 125-135.
 18. Szczepaniak, M. (2018). Nierówności dochodowe w wybranych krajach na tle systemów społeczno-gospodarczych [ncome inequalities in selected countries according to economic systems]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 55, 173-186.
 19. Zwiech, P. (2013). Nierówności dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego [Income Inequalities in European countries -analysis using the Gini coefficient]. [In:] J. Czech-Rogosz, S. Swadźba (eds.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne [Economic systems and their evolution. Micro- and meso-economic aspects]. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice, 92-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu