BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiałowski Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Ochnio Luiza (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Economic Contexts of Differences in Digital Exclusion
Ekonomiczne uwarunkowania zróżnicowania wykluczenia cyfrowego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 2, s. 119-128, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Dochody, Analiza wielowymiarowa
Digital divide, Income, Multi-dimensional analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O33.
streszcz., summ.
Abstrakt
W XXI wieku problem wykluczenia cyfrowego nabiera coraz większej dynamiki. Brak dostępu do technologii cyfrowej jest obecnie takim samym wykluczeniem jak niegdyś niewolnictwo, brak dostępu do edukacji lub pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu przynależności do grupy społecznoekonomicznej oraz dochodów na skalę i zróżnicowanie wykluczenia cyfrowego polskich gospodarstw domowych w latach 2003-2015. Do oceny wpływu wykorzystano autorski wskaźnik wykluczenia cyfrowego. Prowadzone badania wykazały, że w analizowanym okresie skala tego wykluczenia ulega stopniowemu zmniejszeniu, jednakże jego poziom był uzależniony od przynależności do danej grupy społeczno-ekonomicznej oraz wielkości dochodów. Ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych tylko wśród uczniów i studentów to zjawisko występowało w marginalnym stopniu. Z kolei wśród rolników, rencistów i emerytów było ono najbardziej zauważalne - blisko 80% osób z tych grup było wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W przypadku drugiego analizowanego czynnika badania wykazały, że wraz ze wzrostem dochodów skala wykluczenia cyfrowego oraz jego zróżnicowanie były coraz mniejsze. (abstrakt oryginalny)

In the 21st century, the problem of digital divide is more and more dynamic. Lack of access to digital technology is now the same exclusion as once slavery, lack of access to education or to work. The paper presents the results of research on the impact of belonging to a socio-economic group and income on a scale and diversity of the digital divide of Polish households in 2003-2015. Author's digital divide indicator was used to assess the impact. In the analyzed period, the scale of digital divide is gradually decreasing, however, its level depends on the socio-economic group and the income. From all socio-economic groups only in the group of students the digital exclusion as marginal. However, the phenomenon of digital divide was the most noticeable among the groups of farmers, pensioners and retirees - almost 80% of people from these groups were excluded or at risk of digital divide. In the case of the second analyzed factor, the research has shown that with the increase in income, the scale of digital divide and its diversification were getting smaller. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand, S. (1983). Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition. Oxford University Press, New York.
 2. Cimochowski, G., Hutten-Czapski, F., Rał, M., Sass, W. (2011). Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki [Internet Poland. How the Internet transforms the Polish economy]. Boston Consulting Group, Warszawa.
 3. Czapiński, J., Panek, T. (2003-2015). Diagnoza Społeczna. Raporty za lata 2003-2015 [Social Diagnosis. Data of 2003-2015]. Warszawa.
 4. Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton University Press, Princeton NJ.
 5. Deloitte (2012). Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę. Raport [The impact of accelerated development of broadband Internet access on the Polish economy. Report]. Warszawa. Retrieved from http://eregion.wzp.pl/sites/ default/files/pl_szerokopasmowy_internet_raport_lipiec_ 2012.pdf
 6. Dudek, H. (2006). Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników [Income inequalities in farmers' households]. Roczniki Naukowe SERiA, 8 (5), 29-33.
 7. Główny Urząd Statystyczny (1994-2015). Budżety gospodarstw domowych. Dane za lata 1994-2015 [Household budget survey. Data of 1994-2015]. Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 [Information society in Poland. Results of statistical surveys in the years 2010-2014]. Warszawa- -Szczecin.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 [Information society in Poland Results of statistical surveys in the years 2011-2015]. Warszawa- -Szczecin.
 10. Hoorens, S., Elixmann, D., Cave, J., Li, M-S., Cattaneo, G. (2012). Towards a competitive European Internet industry. A socio-economic analysis of the European Internet industry and the Future Internet Public-Private Partnership. Report for the Commission of the European Communities, Information Society & Media Directorate- General. SMART 2009/0044. RAND Corporation, Cambridge.
 11. Jabkowski, P. (2009). Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne [Measures of social inequalities - methodological foundations]. [In:] K. Podemski (ed.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności [A dispute over the social significance of social inequalities]. Socjologia, 65. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 26-41.
 12. Koronacki, J., Mielniczuk, J. (2006). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych [Statistics for students of technical and life sciences]. 3rd edn. WNT, Warszawa.
 13. Kowalczyk, T., Pleszczyńska, E., Ruland, F. (2004). Grade models and methods for data analysis. With applications for the analysis of data populations. Studies in Fuzziness and Soft Computing book series - STUDFUZZ, Vol. 151. Springer, Basel.
 14. Ministerstwo Gospodarki (2014). Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce w perspektywie do 10 lat [Potential growth of the ICT sector in Poland in the perspective of up to 10 years]. Warszawa.
 15. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2008). Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 [Strategy for the development of the information society in Poland until 2013]. Warszawa.
 16. Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych [Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects]. PWE, Warszawa.
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development (2001). Understanding the digital divide. OECD Publications, Paris.
 18. Śmiałowski, T. (2018), Assessment of digital exclusion of polish households. Quantitative Methods in Economics, 19 (4), 98-106.
 19. Śmiałowski, T., Jałowiecki, P. (2012). Terytorialne zróżnicowanie obszarów wykluczeń technologicznych [The geographic differences in technological exclusion in Poland]. Roczniki Naukowe SERiA, 14 (4), 125-130.
 20. Sobczyk, M. (2007). Statystyka [Statistics]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Szczesny, W. (2002). Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data. Intelligent Data Analysis, 6 (1), 17-51.
 22. Theil, H. (1967). Economics and Information Theory. North Holland Publishing Company, Amsterdam.
 23. Witkowska, D. (2001). Metody statystyczne w zarządzaniu [Statistical methods in management]. Seria Wydawnictw Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Firma Księgarsko-Wydawnicza "Menedżer", Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu