BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogatka Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Starczewski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dąbrowski Leszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Smoliński Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zagadnienie ładu przestrzennego i jego percepcja
The Issue of Spatial Order and Its Perception
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 4 (20), s. 63-73, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Ład przestrzenny, Percepcja, Planowanie przestrzenne
Spatial order, Perception, Spatial planning
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą ładu przestrzennego toruńskiej starówki, analizowanego przez pryzmat opinii mieszkańców miasta. Przedmiotowe zagadnienie zostało odniesione do kwestii nowego urbanizmu, będąc jego integralnym składnikiem. Ład przestrzenny, jako istotny element wpływający na funkcjonowanie miasta, postrzegany jest różnie przez poszczególne grupy wiekowe, które jednak zgodnie twierdzą, że odgrywa on ważną rolę w mieście, ponieważ buduje jego klimat i jest gwarantem dobrej jakości życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stare Miasto w Toruniu jest enklawą ładu przestrzennego i w ten sposób postrzegane jest przez mieszkańców - użytkowników przestrzeni. Zespół Staromiejski w Toruniu jest przykładem realizacji idei nowego urbanizmu, która łączy kompleksowo uwarunkowania przestrzenne z oczekiwaniami mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to reflect the issue of spatial order in the Old Town in Toruń, analyzed from the perspective of the general public opinion and divided into three age groups: young people (18-24 years old), adults (25-64 years old) and seniors (over 65 years old). The issue was addressed in the New Urbanism, which is an integral part of it. The opinions of the city's inhabitants on the spatial order were collected during a survey conducted in the Old Town. During the survey respondents were asked whether they were interested in and how to evaluate the spatial order in the Old Town in Toruń, what elements spoiled and what elements improved the spatial order and the benefits of spatial order for the city. Spatial order, as an important element affecting the quality of life of the inhabitants, is perceived differently by different age groups, which, however, unanimously claims that it is important because it affects the quality of life of the inhabitants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borsa M., 2008, Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa, s. 174-196.
 2. Chojnicki Z., 1992, Współczesne problemy gospodarki przestrzennej, [w:] Chojnicki Z., Czyż T. (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9-19.
 3. Domański H., 2007, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
 5. Falkowski J., 2017, Ład i nieład przestrzenny w metodyce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego), Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 38, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 6. Harwas-Napierała B., Trempała J., 2004, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa.
 7. http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer.
 8. Jenks M., Burton E., Williams K., 1996, The compact city: A sustainable urban form London.
 9. Kaczmarczyk S., 2014, Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych, Studia Ekonomiczne, 195, s. 55-64.
 10. Karwińska A., 2011, Dobre miasto. W poszukiwaniu właściwej społeczno-przestrzennej formy miasta, [w:] Słodczyk J. Śmigielska M. (red.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Studia Miejskie, 4, s. 57-74.
 11. Krier L., 1987, Tradition - modernity - modernism: some necessary explanations, Architectural Design, 57.
 12. Makulska D., Polityka w świetle zrównoważonego rozwoju, [w:] Stacewicz J. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 13. Niewiadomski Z., 2003, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 14. Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Rogatka K., 2011, Urban revival in the polish specialist literature, Moravian Geographical Reports. vol. 19/2011, no. 2, s. 51-69.
 16. Rogatka K. i in., 2016, Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania, UMWKP - WNoZi UMK, Toruń.
 17. Rogatka K., 2017, Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim: diagnoza i działania, UMWKP - WNoZi UMK, Toruń.
 18. Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 19. Słodczyk J., Szafranek E., 2006, Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 20. Szymańska D., Biegańska J., 2011, Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 83-98.
 21. Uchwała nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 22. Uchwała nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. uchwalenia stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia.
 23. Uchwała nr 624/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 24. Zawadzka A., 2017, Ład nasz przestrzenny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu