BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burdziński Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Gubański Janusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wyspy odrzańskie we Wrocławiu miejscem aktywizacji jego mieszkańców
Odra Islands in Wrocław as a Place of the Activation of Its Inhabitants
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 4 (20), s. 74-85, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Zagospodarowanie przestrzenne, Miasto
Town spatial development, Spatial development, City
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R140
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących aktualnego i potencjalnego wykorzystania przestrzeni wybranych wysp odrzańskich we Wrocławiu do aktywizacji jego mieszkańców. Do badań wybrano zespół wysp Śródmiejskiego Węzła Wodnego oraz położoną z dala od centrum Wyspę Opatowicką. Wszystkie obszary mają ogólnodostępne przestrzenie publiczne oraz zasoby przyrodnicze, a także możliwości dalszego rozwoju w kierunku aktywizacji ludności. Autorzy przeanalizowali czynniki mające wpływ na dostępność poszczególnych wysp oraz warunki zagospodarowania przestrzeni każdej z nich, sprzyjające lub nie różnym formom aktywizacji. Wyniki badań, ujęte w formie wniosków, mogą być pomocne do określenia kierunków rozwoju i wykorzystania przestrzeni badanych wysp w celu zapewnienia jeszcze lepszych warunków sprzyjających aktywizacji użytkowników przestrzeni publicznych miasta.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article and the subject of examinations is to present current and potential use of the space of chosen Wrocław islands to activate its residents. A complex of islands of the Downtown Water Junction and Opatowicka island, which is situated far away from the centre, were selected for the examination. All they have the widely available public space and natural resources, as well as potential of the possibility of the subsequent development towards the activation of the population. The authors analysed factors having impact on the availability of each island and the conditions of their space development, favourable or not for different forms of activation. The results, included in the form of conclusions can be helpful for setting the directions of the development and the usage a space of the examined islands in order to ensure the best possible conditions for the wider activation of users of the city public space.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abłamowicz D., Śnieszko Z., 2007, Doliny a osadnictwo pradziejowe. Badania w dolinach Kłodnicy i Czarnej Przemszy, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 7, s. 167-176.
 2. Adamska M.E., 2016, Odrzańskie wyspy Opola - Bolko i Pasieka. Historia, rozwój przestrzenny i walory krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 33, s. 137-154.
 3. Bińkowska I., Szopińska E. (red.), 2013, Leksykon zieleni Wrocławia, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław.
 4. Borkowski Z., 2003, Wpływ wody na rozmieszczenie osadnictwa wiejskiego - prezentacja metody badań i przykład jej zastosowania, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 2, s. 44-53.
 5. Brykała D., 2003, Rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego doliny Skrwy i Osetnicy od XV do XX wieku, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 2, s. 54-64.
 6. Burdziński J., Gubański J., 2016, Kępa Mieszczańska we Wrocławiu - integracja formalnej i funkcjonalnej wyspy z miejską przestrzenią publiczną, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 33, s. 137-154.
 7. Drapella-Hermansdorfer A. (red.), 2003, Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 8. Fajer M., 2003, Budowle wodne jako element krajobrazu w dorzeczu Liswarty, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 2, s. 78-86.
 9. Gołębiewski J.I., 2012, Plany rewitalizacji wyspy Grodzkiej w Szczecinie, Czasopismo Techniczne, 1-A/1, z. 1, R. 109, s. 177-188.
 10. Harasimowicz J., Suleja W. (red.), 2006, Encyklopedia Wrocławia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 11. Junkiewicz S., 1984, Wykorzystanie rzeki Odry w obrębie śródmieścia Wrocławia do celów energetycznych w czasach dawnych i obecnie, [w:] Odra we Wrocławiu, red. O. Czerner, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 39-55.
 12. Krzywka Ł., 2006, Historyczna perspektywa planowania przestrzennego na przykładzie Kępy Mieszczańskiej, Quart, nr 2, s. 38-59.
 13. Lis A., 2011, Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Lis A., Burdziński J., Gubański J., Walter E., Bocheńska-Skałecka A., 2014, Aktywizacja przestrzeni publicznych w mieście - ocena potencjału miejsc. Część I - tereny nadrzeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Lis A., Bocheńska-Skałecka A., Burdziński J., Gubański J., Walter E., 2015, Badanie potencjału miejsc publicznych w mieście w aspekcie możliwości ich aktywizacji, Architektura Krajobrazu, nr 1/2015, vol. 46, s. 82-99.
 16. Lis A., Walter E., Bocheńska-Skałecka A., Burdziński J., Gubański J., 2017, Wrocławski waterfront - modelowe cechy terenów nadrzecznych dedykowanych studentom, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 490, s. 170-178.
 17. Małachowicz E., 1992, Wrocław na wyspach: rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 18. MPZP nr 51 uchwalony 20.10.1999 uchwałą nr XIII/442/99 Rady Miejskiej Wrocławia. Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 26 stycznia 2000 r., nr 3, poz. 24.
 19. MPZP nr 362 uchwalony 17.01.2013 uchwałą nr XXXVII/855/13 Rady Miejskiej Wrocławia. Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 9 maja 2013 r., poz. 3042.
 20. MPZP nr 365 uchwalony 12.04.2012 uchwałą nr XXV/566/12 Rady Miejskiej Wrocławia. Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 31 maja 2012 r., poz. 1946.
 21. MPZP nr 383 uchwalony 18.03.2010 uchwałą nr XLVII/1419/10 Rady Miejskiej Wrocławia. Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 17 maja 2010 r. nr 93, poz. 1417.
 22. Myga-Piątek U., Partyka J., 2003, Stawy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako ważny element krajobrazu - zarys koncepcji projektu rewitalizacji stawów, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 2, s.148-167.
 23. Nekanda-Trepka J., van de Sanden H., 2008, Prywatny kapitał w rewitalizacji terenów poprzemysłowych na wyspach Międzyodrza w Szczecinie, [w:] Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego, red. B.M. Walczak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 129-136.
 24. Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 25. Paszkowski Z.W., 2009, Planowanie transformacji szczecińskich wysp Międzyodrza, Przestrzeń i Forma, nr 12, s. 353-372.
 26. Szymski A., 2004, O nowe oblicze miasta. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych terenów Międzyodrza z przeznaczeniem na nowe centrum miasta w Szczecinie, [w:] Rewitalizacja miast poprzemysłowych - rola dziedzictwa kulturowego, red. B.M. Walczak, ŁOIIB i IAiU Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 121-132.
 27. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Małgorzaty (20.08.2018).
 28. https://pozwiedzane.pl/wroclaw/wyspa-slodowa/ (22.08.2018).
 29. http://wroclaw.naszemiasto.pl/imprezy/vertigo-summer-jazz-festival-dzien-1-60532385.html.
 30. https://wyspaslodowa.eu/wroclaw.
 31. http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?lang=_pl&page=76&evnt_id=143.
 32. https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/donauinsel (20.08.2018).
 33. https://www.wroclaw.pl/portal/wyspa-daliowa-otwarta (22.08.2018).
 34. https://zieta.pl/nawa/ (22.08.2019).
 35. www.geoportal.wroc.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.4.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu