BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Gender Differences in Educational Attainment: The Evidence from the European Union Countries
Różnice płci w osiągnięciach edukacyjnych: świadectwo z krajów Unii Europejskiej
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 221-230, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Płeć, Poziom edukacji, Edukacja, Różnica między płciami
Gender, Level of education, Education, Gender gap
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
CEL BADAWCZY: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań na temat zróżnicowania osiągnięć edukacyjnych kobiet i mężczyzn w krajach UE. Sformułowanie takiego celu badawczego pozwala nie tylko pokazać heterogeniczność edukacji ze względu na płeć, ale także dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami UE. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł podejmuje trzy ważne problemy badawcze: edukację, równość płci i dywersyfikację państw UE. Analiza obejmuje 28 państw UE w latach 2007- 2016. Metody badawcze użyte w opracowaniu to analiza i krytyka literatury przedmiotu oraz analiza taksonomiczna. PROCES WYWODU: Na proces wywodu składają się trzy istotne elementy. Pierwszy z nich obejmuje problem edukacji ze szczególnym uwzględnieniem różnicy pomiędzy płciami zgodnie z literaturą przedmiotu. W drugiej części zaprezentowano zastosowane narzędzia badawcze i metody. Część trzecia artykułu prezentuje wyniki badań porównawczych poziomu edukacji kobiet i mężczyzn w krajach członkowskich Unii Europejskiej. WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH: Wyniki badań są zgodne z wcześniejszymi opracowaniami. Wskazują one, że kobiety osiągają lepsze wyniki edukacyjne niż mężczyźni. Poziom zróżnicowania edukacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach UE jest dość umiarkowany. Jako najbardziej wyedukowane społeczeństwa wymienić należy kraje skandynawskie. Z drugiej strony rankingu są kraje Europy Południowej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Tego typu opracowanie może mieć istotną wartość użyteczną dla kształtowania polityki edukacyjnej kobiet i mężczyzn oraz innych polityk rozwojowych. Biorąc pod uwagę znaczenie edukacji kobiet i mężczyzn, zaznaczyć należy, że istnieje zdecydowanie więcej możliwości konfrontowania wyników badań z innymi, ważnymi sferami gospodarki. Nieuwzględnienie tego w opracowaniu jest znaczącym ograniczeniem artykułu i zarazem rekomendacją do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the results of the analysis on diversity of the education attainment of women and men in the EU countries. By implementing such a purpose, it is possible to present not only heterogeneity in education on the basis of gender but also disproportions between individual EU countries. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article raises three important research problems: education, gender equality and diversification within the EU countries. The analysis covers 28 EU countries and a period: 2007-2016. The research method used in the paper is the analysis and criticism of the literature and taxonomic analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of three essential elements. The first part presents the problem of education with particular emphasis on gender gap according to international literature on the subject. The second part contains description of the re- search tools and methods. Part three of the article presents the results of the comparative study in the field of education of woman and man in the European Union members. RESEARCH RESULTS: The research results are consistent with previous studies indicating that the level of education of women is higher than that of men. The level of diversity of education of women and men in individual EU countries is moderate. Among the most educated economies, the Scandinavian countries should be indicated. On the other side are the countries of southern Europe. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: This type of research can have significant useful value for shaping the education policy of women and men and other development policies. Considering the importance of education of women and men, there are definitely more possibilities of confronting the results of research with various areas of the economy. The lack of this is definitely disadvantage of the elaboration and recommendation for continuing and deepening research in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal, B. (1992). The Gender and Environment Debate: Lesson from India. Feminist Studies, 18(1), 119.
 2. Almeida, D. (1997). The Hidden Half: A History of Native American Women's Education. Harvard Educational Review, 67(4), 757-771. Retrieved from:doi:10.17763/haer.67.4.7142g172t1ql4g50.
 3. Becker, G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 4. Becker, G.S. (2009). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed.). Chicago, IL: The University of Chicago Press.
 5. Beller, A.H. (1979). Occupational Segregation by Sex: Determinants and Changes. Journal of Human Resources, 17(3), 317-932.
 6. Benham, L. (1974). Benefits of Women's Education within Marriage. Journal of Political Economy, 82(2), 57-71.
 7. Blau, F.D. (1977). Equal Pay in the Office. Lexington, MA: LexingtonBooks.
 8. Boserup, E. (2007). Woman's Role in Economic Development. London: Cromwell Press.
 9. Breen, R., Luijkx, R., Müller, W., & Pollak, R. (2010). Long-term Trends in Educational Inequality in Europe: Class Inequalities and Gender Differences. European Sociological Review, 26, 31-48.
 10. Deere, C.D. (1976). Rural Women's Subsistence Production in the Capitalist Periphery. Review of Radical Political Economy, 8(1), 9-17.
 11. Duggan, L. (1994). Queering the state. Social Text, 39, 1-14.
 12. Eurostat. (2016). Population by educational attainment level, sex and age (%) - Mainindicators [Database]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access: 20.02.2018).
 13. Folbre, N. (1986). Cleaning House: New Perspectives on Households and Economic Development. Journal of Development Economics, 22(1), 5-40.
 14. Hek van, M., Kraaykamp, G., & Wolbers, M.H.J. (2016). Comparing the Gender Gap in Educational Attainment: The Impact of Emancipatory Contexts in 33 Cohorts across 33 Countries. Education Research and Evaluation, 22(5-6), 260-282. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/13803611.2016.1256222.
 15. Helbig, M. (2012). Do Boys Need Male Role Models to Be Successful in School? Likelihood of the Transition to Academic Track Secondary School of Girls and Boys from Nuclear Families, Single-Mother or Single-Father Families. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft, 15, 597-614.
 16. Hellwig, Z. (1967). Procedure of Evaluating High Manpower Data and Typology of Countries by Mean of Taxonomic Methods. Paris: UNESCO.
 17. Hill, M.A. & King, E.M. (1993). Women's Education in developing Countries: an Overview. In: E.M. King & M.A. Hill (eds.), Women's Education in Developing Countries: Barriers, Benefits, and Policies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1-50.
 18. Lucas, R.E. (2010). Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa: C.H. Beck.
 19. Łuczak, A. & Wysocki, F. (2013). Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju. In: K. Jajuga & M. Walesiak (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Wrocław: PN UE we Wrocławiu.
 20. Maciejewski, M. (2017). Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, 319, 117-126.
 21. Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 22. OECD. (2015). Education at a Glance 2015: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.
 23. Pekkarinen, T. (2012). Gender Differences in Education. (Discussion Paper No. 6390). Retrived from: http://ftp.iza.org/dp6390.pdf (access: 01.03.2018).
 24. Pollak, R.A. (2003). Gary Becker's Contributions to Family and Household Economics. Review of Economics and Household, 1(1-2), 111-141.
 25. Pujol, M. (1992). Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thought. Cheltenham/Brookfield: Edward Elgar Publishing.
 26. Sen, A. (1990). Gender and Cooperative Conflict. In: I. Tinker (ed.), Persistent Inequality. Oxford: University Press Oxford, 123-148.
 27. Schultz, T.P. (1990). Returns to Women's Education (Center Discussion Paper, No. 603). Connecticut: Yale University.
 28. Snyder T.D. & Dillow, S.A. (2011). Digest of Educational Statistics 2010. Washington, DC: National Center of Educational Statistics.
 29. Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.
 30. Wydymus, S. (1984). Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Zeszyty Naukowe, seria specjalna: monografie 62.
 31. Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174319
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu