BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gromkowska- Melosik Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Testy szkolne i rekonstrukcja edukacyjnej rzeczywistości
School Tests and Reconstruction of Educational Reality
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 59-73, bibliogr. 47 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Testy, Edukacja młodzieży, Struktura społeczna
Tests, Youth education, Social structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rekonstrukcja problemu ideologicznych oraz społecznych, ale także kulturowych kontrowersji wokół rosnącego znaczenia testów w wyznaczaniu granic współczesnej neoliberalnej rzeczywistości szkolnej i tożsamości uczniów. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy można sformułować w sposób następujący: jaka jest rola testów w kształtowaniu struktury społecznej oraz tożsamości młodych ludzi? Punktem wyjścia odpowiedzi na to pytanie była analiza reprezentatywnej literatury przedmiotu, szczególnie anglojęzycznej. Metody analizy mają charakter jakościowy i mieszczą się w ramach społecznego konstruktywizmu. PROCES WYWODU: Proces wywodu składa się z kilku etapów: wprowadzenia w problematykę związaną ze zjawiskiem testowania, rekonstrukcji wybranych kontekstów problemu testowania, analizy konsekwencji polityki testowania dla procesów socjalizacji i selekcji, podsumowania i wniosków. W przedstawionych sposobach argumentacji unika się twierdzeń o charakterze wartościującym; mają one charakter zdecydowanie diagnostyczny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule ukazano specyfikę dwóch typów testów: diagnostycznego - na przykładzie testów PISA, i selekcyjnego - na przykładzie chińskiego gaokao. Rozważania prowadzono wokół dwóch najważniejszych kategorii wyznaczających obszary analiz i interpretacji - selekcji i socjalizacji. Wykazano, że testy w sposób oczywisty służą "sortowaniu" młodych ludzi i wyznaczaniu ich życiowych szans, a także stanowią potężny mechanizm selekcyjny, reprodukujący strukturę społeczną, ale i tworzący kanały ruchliwości społecznej. Z drugiej strony pokazano, iż testy kształtują tożsamość młodych ludzi. Można zatem stwierdzić, że selekcyjna funkcja testów (i szerzej - egzaminów) urzeczywistniana jest poprzez socjalizację w okresie je poprzedzającym. Dzieje się to zarówno w kontekście zawartości (zredukowanej) wiedzy, do której przyswojenia testu przymuszają, jak i konstruowania sposobów myślenia o uczeniu się/nauczaniu, a także myślenia o sukcesie edukacyjnym oraz kształtowania pewnych cech osobowościowych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zrozumienie mechanizmów testowania, jak również ich roli w procesach selekcji i socjalizacji, może służyć jako punkt wyjścia działań pedagogicznych na rzecz świadomej i krytycznej polityki oświatowej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to reconstruct the ideological and social problem, as well as the cultural controversy about the growing importance of tests in determining the boundaries of modern neoliberal school reality and student identity. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem can be formulated as follows: what is the role of tests in shaping the social structure and identity of young people? The starting point for answering these questions was the analysis of a representative literature on the subject, especially English-language. The methods of analysis are qualitative and are within the framework of social constructivism. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of the discussion consists of several stages: introduction to the problems related to the phenomenon of testing, reconstruction of selected contexts of the testing problem, analysis of the consequences of testing policy for socialization and selection processes, summaries and conclusions. The presented methods of argumentation avoids evaluating; they are definitely diagnostic. RESEARCH RESULTS: The article presents the specifics of two types of tests: diagnostic; on the example of PISA and selection tests; on the example of Chinese gaokao. The considerations were conducted around two most important categories determining the areas of analysis and interpretation - selection and socialization. It has been shown that the tests obviously serve to "sort" young people and determine their life chances, and also constitute a powerful selection mechanism, reproducing the social structure, but also creating channels of social mobility. On the other hand, it has been shown that tests shape the identity of young people. Thus, it can be stated that the selective function of tests (and more broadly - examinations) is realized through socialization in the preceding period. This happens both in the context of the (reduced) content of knowledge to which the assimilation of the test is compelled, and the construction of ways of thinking about learning / teaching, as well as thinking about educational success and shaping certain personality traits. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Understanding the testing mechanisms as well as their role in the selection and socialization processes can serve as a starting point for pedagogical activities for a conscious and critical educational policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Facts about China's Greling College Entrance Exam. Pozyskano z: https://collegestats. org/2012/08/15-facts-about-chinas-grueling-college-entrance-exam (dostęp: 22.10.2017).
 2. Abdulghani, M. i Guoyuan, S. (2016). Undergraduate Chinese students' perspectives on Gaokaoexamination: Strengths, weaknesses, and implications. International Journal of Research Studies in Education, April, 5, 2.
 3. Battiste, M. (2000). Introduction: Unfolding the Lessons of Colonization. W: M. Battiste (red.), Reclaiming Indigenous Voice and Vision. Vancouver: University of British Colombia Press.
 4. Berlak, H. (2002). Cultural Politics, the Science of Assessment and Democratic Renewal of Public Education. W: A. Filer (red.), Assesment: Social Practice and Social Product. London and New York: Routledge.
 5. Bo Wang, X. (2006). An Introduction to the System and Culture of the College Entrance Examination of China. Research Notes no. 28, November 2006. Pozyskano z: http://files.eric.ed.gov/ fulltext/ED562597.pdf.
 6. Clarck, N. (2010). Chinese University Rankings, Asia Pacific. World Education News and Reviews, 1.02.
 7. Cockain A. (2012). Young Chinese in Urban China. London and New York: Routledge.
 8. Cowen, R. (2011). Edging Closer to the Hero, the Barbarian, and the Stranger. A note on the condition of comparative education. W: D. Trohler i R. Barbu (red.), Education Systems in Historical, Cultural, and Sociological Perspectives. Rotterdam: SensePublishers.
 9. Eivers, E. (2010). Pisa: Issues in Implementation and Interpretation. The Irish Journal of Education, XXXVIII.
 10. Fish, E. (2016). China's Millenialls: The Want Generation. London: Rowman & Littlefield Publishers
 11. Giang, E. The Gaokao. Pozyskano z: https://waylandk12mauspublic.sharepoint.com/SiteAssets/ ibooks/The%20Gaokao.pdf (dostęp: 18.10.2017).
 12. Ho Mok, K. i Wu, A.M. (2016). Higher education, changing labour market and social mobility in the era of massification in China. Journal of Education and Work, 29(1).
 13. https://www.researchgate.net/profile/Hoi_Suen/publication/266331670_Historical_and_Contemporary_Education_Fever_in_China_1_Historical_and_Contemporary_Education_Fever_in_China/links/551d579d0cf2d0b9a99c48bb/Historical-and-Contemporary-Education-Fever-in-China-1-Historical-and-Contemporary-Education-Fever-in-China.pdf.
 14. Husen, T. (1974). Talent, Equality and Meritocracy. Hage: Nijhoff .
 15. Jiang, K., China's Entrance Exam is More Competitive Than Ever. A bolg from the Center for International Higher Education. Pozyskano z: https://www.insidehighered.com/blogs/worldview/ china%E2%80%99s-entrance-exam-more-competitive-ever#ixzz2K2kF8eQY (dostęp: 20.10.2017).
 16. Kamens, D.H. (2013). Globalization and the Emergence of an audit Culture. PISA and the Search for the 'best practices' and magic bullets. W: H.-D. Meyer i A. Benavot (red.), PISA, Power, and Policy: the emergence of global educational governance. Oxford: Symposium Books.
 17. Kirkpatrick, R. i Zang, Y. (2011). The Negative Influences of Exam-Oriented Education on Chinese High School Students: Backwash from Clasroom to Child. Language Testing in Asia, 1, 3.
 18. Kozol, J. (2006). Standarized Testing. The Do-Agenda. Principal, March/April. Pozyskano z: https://www.naesp.org/resources/2/Principal/2006/M-Ap18.pdf.
 19. Lingard, B. i Sellar, S. (2016). The Changing Organizational and Global Significance of the OECD's Education Work. W: K. Mundy, A. Green i B. Lingard (red.), Handbook of Global Education Policy. Oxford: Wiley-Blackwell.
 20. Liu, C. Challenges of the Gaokao System in China- Access and Equity. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/318036068_Challenges_of_the_Gaokao_System_in_China_-_Access_and_Equity (dostęp: 18.10.2017).
 21. Liu, L. (2012). And Overview of Development of Higher Education Access in China. Higher Education Studies, 2, 2.
 22. Liu, Y. (2013). Meritocracy and the Gaokao: a survey study of higher education selection and socio-economic participation in East China. British Journal of Sociology of Education, 34, 5 6.
 23. Liu, Y. (2015). Geographical stratification and the role of the state in access to higher education in contemporary China. International Journal of Educational Development, 44.
 24. Liu, Y. (2016). Higher Education, Meritocracy, and Inequality in China. Singapore: Springer.
 25. Lixu, L. (2004). China's Higher Education Reform 1998 2003. A Summary. Asia Pacific Education Review, 5, 14.
 26. Ma, W. (2010). Equity and Access to Tertiary Education: Case Study-China, June. Pozyskano z: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200 1099079877269/547664 1099079956815/547670 1276537814548/China_Equity_Study.pdf.
 27. Matthews, D. (2016). China's Top University Students: Pressure on a 'fragile elite'. The Times Higher Education, 11 May. Pozyskano z: https://www.timeshighereducation.com/news/chinas-top-university-students-pressures-fragile-elite.
 28. Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 29. Mortimore, P. (2009). Alternative models for analysing and representing countries' performance in PISA. Brussels: Paper commissioned by Education International Research Institute.
 30. OECD. (2010). PISA The High Cost of Low Educational Performance The Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes. OECD.
 31. OECD, http://www.oecd.org/pisa/PISA. (2015). Results and Focus, OECD 2016. Pozyskano z: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf (dostęp: 12.10.2017).
 32. Rindermann, H. i Ceci, S.J. Educational Policy and Cognitive Competences. Pozyskano z:: https://www.psychologicalscience.org/journals/pps/4_6_inpress/Rindermann_final.pdf?origin=publication_detail (dostęp: 12.10.2017).
 33. Rizvi, F. i Lingard, B. (2009). The OECD and Global Shifts in Education Policy. W: R. Cowen, A.M. Kazamias i E. Unterhalter (red.), International Handbook of Comparative Education. London: Springer.
 34. Ross, H. i Wang, Y. (2010). The College Entrance Examination in China: An Overview of Its Social-Cultural Foundations, Existing Problems, and Consequences. Chinese Education and Society, 43, 4, July-August.
 35. Ruairck, G.M. (2011). The PISA Girls and Ticking the Boxes. W: M.A. Pereyra, H.G. Kotthoff i R. Cowen (red.), PISA Under examination. Changing Knowledge, Changing Tests, and Changing Schools. Rotterdam: SensePublishers.
 36. Sjøberg, S. (2007). PISA and "Real Life Challenges": Mission Impossible? W: PISA according to PISA. Berlin. Pozyskano z: https://folk.uio.no/sveinsj/Sjoberg-PISA-book-2007.pdf.
 37. Sun, L. (2013). Gaokao or Bust, International Newsroom, Office of International Affairs, University of Colorado, Denver, 1 May 2013. Pozyskano z: http://www.internationalnewsroom.com/gaokao-or-bust.
 38. UCAS. Qualification Information Profile List: China: Gakao. Pozyskano z: https://qips.ucas.com/qip/china-gaokao (dostęp: 22.10.2017).
 39. Volante, L. (2016). International Achievement Testing, Education Policy, and Large -Scale Reform. Introduction. W: L. Volante (red.), The Intersection of International Achievement Testing and Educational Policy: Global Perspectives on Large-Scale Reform. New York: Routledge.
 40. Wang, L., Huang, X. i Schnell, J. (2013). Using Burke's Dramtistic Pentad to Interpret Chinese "Gao-Kao" High Stakes Testing and Stressing - Paralleled Testing in the U.S. as Cross-Cultural Context. KOME- An International Journal of Pure Communication Inquiry, 1, 2.
 41. Wang, X. How does the content of Chinas Gaokao compare to that of the SAT. Pozyskano z: https://www.quora.com/How-does-the-content-of-Chinas-Gaokao-compare-to-that-of-the-SAT (dostęp: 24.10.2017).
 42. Wong, E. (2012). Test That Can Determine the Course of Life in China Gets a Closer Examination. The New York Times, 30 June. Pozyskano z: http://www.nytimes.com/2012/07/01/world/asia/burden-of-chinas-college-entrance-test-sets-off-wide-debate.html?mcubz=1.
 43. Wu, X. The dynamic role of cultural capital in the competitive school admission process: a Chinese expierence. Pozyskano z: https://blogs.ntu.edu.sg/hs2015 2017/files/2016/12/4.-the-dynamic-role-of-cultural-capital-in-school-admission-process_chn-14gnkxs.pdf.
 44. Yang, P. (2016). "Eliteness" in Chinese Schooling. Towards and ethnographic approach. W: C. Maxwell i P. Aggleton (red.), Elite education. International Perspetives. Abingdon: Routledge.
 45. Yu, K. i Ertl, H. (2013). China. The Role of Independent Colleges in the Expanding Higher Education System. W: J. Hsieh Pei-tseng (red.), Education in East Asia. London: Bloomsbury.
 46. Yu, L. i Suen, H.K. (2004). Historical and Contemporary Education Fever in China, Paper to be presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (International Relations Committee Symposium). April 12 16. San Diego, California.
 47. Zhong, Z. (2013). China: An Overview. W: J. Hsieh Pei-tseng (red.), Education in East Asia. London: Bloomsbury.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174104
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu