BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gara Jarosław (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Zmiana w edukacji jako wartość instrumentalna
Change in Education as an Instrumental Value
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 75-96, bibliogr. 22 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Pedagogika, Edukacja, Zmiany restrukturyzacyjne
Pedagogy, Education, Restructuring changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem publikacji jest problematyzacja zagadnienia zmiany w edukacji oraz systematyczna analiza kryteriów jej rozpatrywania z punktu widzenia wartości samej edukacji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ujęcie in abstracto wieloaspektowości i wielowymiarowości zagadnienia zmiany w edukacji. Autor odwołuje się w tym względzie do metody analizy fenomenologicznej i analizy egzystencjalnej jako sposobów artykułowania myśli pedagogicznej. PROCES WYWODU: Odróżnienie od siebie problemu wartości zmiany w edukacji oraz problemu wartości samej edukacji jest podstawą ujęcia kryteriów rozpatrywania zmiany w edukacji. W ten sposób określone zostają pożądane własności zmiany, które decydują o tym, że jest to zmiana na rzecz edukacji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Uporządkowanie kryteriów rozpatrywania zmiany pozwala wskazać dymensje, które mają zasadnicze znaczenie zarówno dla określania konstruktywnych skutków zmian w edukacji, jak i potwierdzania autotelicznej wartości edukacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zmiana w edukacji jako wartość instrumentalna powinna gwarantować realizację intersubiektywnie oczywistego dobra wspólnego w obszarze edukacyjnej praxis. Sformułowane kryteria stanowią refleksyjne instrumentarium dla wieloaspektowego i wielowymiarowego rozpatrywania projektowanych i wdrażanych zmian w edukacji.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The present publication focuses on the issue of change in education and aims to present a systematic discussion of criteria for its analysis from the point of view of value of the education itself. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The paper discusses, with an in abstracto approach, themulti-faceted and multidimensional nature of the problem of change in education. The author focuses here on the methods of phenomenological analysis and existential analysis as modes of articulating pedagogical thought. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Differentiating between the issue of value of change in education and the problem of value of the education itself is the basic foundation for formulating the criteria for discussing change in education. This step allows to define the desired elements and characteristics of such change which allow to conclude that a given change is pro-educational (positive). RESEARCH RESULTS: Clarification of the criteria for analysing change allows to identify the dimensions which are crucial both for determining the constructive effects of change in education, as well as for confirming the autotelian value of education. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Change in education as an instrumental value should guarantee achievement of the inter-subjectively obvious common good in the field of educational praxis. The criteria formulated in the paper make up a set of tools useful for a multi-faceted and multidimensional analysis of the planned and implemented changes in education .(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. (2007). Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności. W: M. Dudzikowa i M. Czerepniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 139 154.
 2. Benner, D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3. Berger, P.L. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Embree, L. (2006). Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych, tłum. A. Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 5. Gara, J. (2015). Fenomen epizodów codzienności jako źródło antycypacji przyszłości. Studia z teorii Wychowania, VI, 3 (12), 29 48.
 6. Gara, J. (2016a). Egzystencjalne doświadczenie aporii sensu swojskości i zadomowienia w świecie życia codziennego. W: Z. Melosik i M.J. Szymański (red.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 123 151.
 7. Gara, J. (2016b). Husserlowski świat życia codziennego i jego znaczenie pedagogiczne. Studia Edukacyjne, 42, 131 154.
 8. Gara, J. (2017a). Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie. Przegląd Pedagogiczny, 2, w druku, 1 31.
 9. Gara, J. (2017b). Fenomenologiczna kategoria świata życia codziennego jako przesłanka eksplikacji sensów edukacji. Forum Pedagogiczne, 2, 145 167.
 10. Gara, J. (2018). Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Forum Pedagogiczne, 1, w druku, 1 32.
 11. Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 12. Goffman, E. (2012). Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Heller, M. (2014). Granice nauki. Kraków: Copernicus Center Press.
 14. Heller, M. (2015). Moralność myślenia. Kraków: Copernicus Center Press.
 15. Kępiński, A. (1978). Poznanie chorego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 16. Machiavelli, N. (1984). Książę. Rozważanie nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, tłum. C. Nanke, K. Żaboklicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 17. Ortega y Garsset, J. (1995). Bunt mas, tłum. P. Niklewicz. Warszawa: Muza SA.
 18. Rubacha, K. (2003). Budowanie teorii pedagogicznych. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski, Pedagogika, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 59 68.
 19. Schulz, A. (2016). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Sokolowski, R. (2012). Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 21. Śliwerski, B. (2007). Wychowanie. Pojęcie - znaczenia - dylematy. W: M. Dudzikowa i M. Czerepniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 25 76.
 22. Tillich, P. (1994). Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek. Poznań: Wydawnictwo REBIS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174105
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu