BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Karolina (Poznań University of Life Sciences, Poland), Bajan Bartłomiej (Poznań University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Poland's Food Security in 2007-2016
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2019, z. 3 (53), s. 243-255, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Gospodarka żywnościowa, Produkcja żywności, Żywność
Food security, Food economy, Food production, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The paper covers the issues of one of the basic psychological needs namely food. The aim of this paper is to assess the level of food security in Poland. Dynamic approach covering 2007-2016 was used. The most important terms which are relevant to food security were defined. In analysis 4 major conditions of food security were examined: (i) physical availability of food; (ii) stability and reliability of food supplies; (iii) economic availability of food; (iv) health suitability of a single product. Research covered also the level of food self-sufficiency of selected products which is another important factor regarding food security. The research was based on statistical materials from the Central Statistical Office and academic publications. The results showed that Poland was self-sufficient in all basic food products. The study confirmed that four conditions of food security were met simultaneously. Only slight problems occurred in health suitability of a single product namely too much of energy in polish households' diet is coming from fat. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka, A. (2014). Zmiany z spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej [Changes in the consumption of agri-food products and foods self-sufficiency in the European Union]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 360, 19-27 [in Polish].
 2. Chmielewska, B. (2015). Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej [Social Inequalities in Terms of Diversity of Household Expenditure in the EU Countries]. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 41(1), 319-328 [in Polish].
 3. EIU (2014). User guide for the Global Food Security Index. New York: Th Economist Intelligence Unit. Retrieved Nov 11th 2018 from: https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
 4. EUROSTAT (2019). Inability to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every second day - EU-SILC survey. Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes03&lang=en
 5. FAO (2003). Food security: concepts and measurement. In: Trade reforms and food security. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved Feb 18th 2019 from: http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm#fnB25
 6. FAO (2009). The State of Food Insecurity in the World. Economic crises - impacts and lessons learned. Rome: WFP, FAO. Retrieved Feb 18th from: http://www.fao.org/3/ai0876e.pdf
 7. Global Food Security Index (2014). User guide for the Global Food Security Index. Retrieved Nov 11th 2018 from https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
 8. Gulbicka, B., Kwasek, M. (2006). Wpływ dochodów na spożycie żywności - przesłanki dla polityki żywnościowej [The impact of income on food consumption - premises for food Policy]. Zagad. Ekon. Roln., 1, 19-33 [in Polish].
 9. GUS (2008a-2017a). Budżety gospodarstw domowych 2007-2016 [Household Budgets 2007-2016]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [in Polish].
 10. GUS (2010b, 2012b, 2014b, 2016b, 2018b). Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 [Statistical Yearbook of Agriculture 2009, 2011, 2013, 2015,2017]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [in Polish].
 11. GUS (2009c, 2011c-2017c, 2019c). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, 2010-2016, 2018 [Statistical Yearbook of Polish Republic 2008, 2010-2016,2018]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [in Polish].
 12. IFRCRCS (2006). How to conduct a food security assessment. A step-by-step guide for National Societies in Africa. Geveva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Retrieved Feb 18th from: https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/food_security/fs-assessment.pdf
 13. Jarosz, M. (2017). Normy żywienia dla populacji Polski [Nutrition standards for the Polish population]. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia [in Polish].
 14. Kapusta, F. (2003). Teoria agrobiznesu [Agribusiness theory]. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej [in Polish].
 15. Kapusta, F. (2016). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej [Food security of Poland and its inhabitants Turing the pre-accession and after accession period to the European Union]. Ekon. XXI W., 4(12), 68-86 [in Polish].
 16. Kapusta, F. (2017). Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku [Evolution of Polish food security and its residents at the beginning of the XXI century]. Zagad. Ekon. Roln., 1(350), 161-178 [in Polish].
 17. Kołodziejczak, M., Andrzejewska, A. (2016). Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności [Typology of the world countries according to the state of food situation]. J. Agribus. Rural Dev., 2, 315-324 [in Polish].
 18. Kołodziejczak, M. (2018). Food self-sufficiency in EU countries an attempted projection to 2080. Agrarian perspectives XXVII, Proceedings of the 27th International Scientific Conference, Prague.
 19. Kwasek, M., (2012). Ekonomiczna dostępność żywności [Economical food availability]. In: M. Kwasek (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego [From research on socially sustainable agriculture (17). Assessment of the food status of the population in Poland in terms of food security] (pp. 31-45). Warszawa: IERiGŻ [in Polish].
 20. Lizińska, W. (2009). Integracja z Unią Europejską a handel artykułami rolno-żywnościowymi polskich przedsiębiorców z krajami trzecimi [Integration with European Union and Trade of Agri-Food Products Polish Enterproses with Extraunion Countries]. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 75, 91-103 [in Polish].
 21. Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: St. Paul's Churchyard. Retrieved Jan 13th 2019 from http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf
 22. Małysz, J. (1998). Bezpieczeństwo żywnościowe [Food security]. In: A. Woś (Ed.), Encyklopedia agrobiznesu [Agribusiness encyclopedia] (pp. 58-63). Warszawa: Wyd.Fundacja Innowacja [in Polish].
 23. Małysz, J. (2009). Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego [Economic interpretation of food security]. In: S. Kowalczyk (Ed.), Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji [Food security in the age of globalization] (pp. 82-86). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH [in Polish].
 24. Marks-Bielska, J., Lizińska, W., Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i ich przewaga komparatywna w latach 2008-2013 [Polish Agri-Food foreign trade and its comparative advantage in 2008-2013]. J. Agribus. Rural Dev., 4(38), 757-767 [in Polish].
 25. Marzęda-Młynarska, K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku [Global food security management at the turn of the 20th and 21st centuries] (pp. 102-104). Lublin: Wyd. UMCS [in Polish].
 26. Maslow, A. (2009). Motywacje i osobowość [Motivations and personality]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].
 27. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski [Food security in Poland]. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99(4), 38-48 [in Polish].
 28. Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej [Changes in Polish foreign trade in agri-food products after accession to the European Union]. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 14(28), 2, 170-184 [in Polish].
 29. Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny, teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju [International agricultural trade, theories, competitiveness, development scenarios] (pp. 109-113). Warszawa: PWE [in Polish].
 30. Sadowski, A., Baer-Nawrocka, A. (2016). Food self-sufficiency of the European Union countries - energetic approach. J. Agribus. Rural Dev., 2(40), 407-414.
 31. Sobiecki, R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa [Globalization and the functions of Polish agriculture] (pp. 119-120). Warszawa: Ofic. Wyd. WSH w Warszawie [in Polish].
 32. SWAiD (n.d.). Knowledge Database Foreign Trade. Retrieved Jan 22nd 2019 from: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_12.aspx
 33. United Nations (2017). World Population Prospects: The 2017 revision. New York. Retrieved Feb 17th 2019 from https://population.un.org/wpp
 34. USAID (1992). USAID policy determination. Definition of Food Security. Retrieved Feb 18th 2019 from: https://www.marketlinks.org/sites/marketlinks.org/files/resource/files/USAID Food Security Definition 1992.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01214
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu